Årsmöte 2012/Motioner och propositioner

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Inlämnade motioner

Stödjande dokument:Stadgerevision 2012

§2 Medlemskap

Ändring
 • "för två på varandra följande verksamhetsår" till "före 1 juli för ett verksamhetsår"
Motiv
Dagens skrivning där man betraktas som medlem två år kalenderår efter man året för vilket man betalat årsavgift strider mot god föreningspraxis
Styrelsens förslag till beslut: att motionen ska bifallas.

§3 Årsmöte - kallelse mm

Ändring
 • "kallelsen gått ut till medlemmarna minst sex veckor före årsmöte" till "kallelsen gått ut till medlemmarna minst fyra veckor före årsmötet"
 • Ny text: "Tid och ort för mötet skall vara beslutad före årsskiftet och kommunicerad till medlemmarna i god tid före motionstiden utgår."
 • "inkommit till styrelsen senast 31 december kalenderåret innan årsmötet" till "inkommit till styrelsen senast sex veckor innan årsmötet. "
Motiv
Ledtiderna är för denna typ av förening onödigt långa och kan kortas så både kallelsen och motioner kan göras mer aktuella inför årsmötet
Styrelsens förslag till beslut: att motionen ska bifallas.

§3 Årsmöte - punkt om revisorer på dagordningen

§8 Revisorer
Ändring
 • dagordning: "Val av två revisorer och en revisorssuppleant" till "Val av revisorer och revisorssuppleanter"
 • §8 Revisorer, ny text:Revisorerna skall vara två samt ha minst två ersättare.
Motiv
Förändring/förenkling i enlighet med vad som framfördes som önskemål på årsmötet 2011
Styrelsens förslag till beslut: att motionen ska bifallas.

§3 Årsmöte - dagordning

Ändring
 • justerat ordval enligt förslaget (för skrivning om revisorer se ovan)
 • ny punkt: *Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om handhavande av uppkommen vinst eller förlust
Motiv
Tydligare dagordning och enligt god föreningspraxis
Styrelsens förslag till beslut: att motionen ska bifallas.

§3 Årsmöte - sista stycket om "frågor av större ekonomisk betydelse"

Ändring
 • byt ut "inte" mot "endast" och stryk "ej"
Motiv
Felskrivning i nuvarande stadgetext
Styrelsens förslag till beslut: att motionen ska bifallas.

§5 Styrelse - antal ledamöter

Ändring
 • borttag av "ett ojämt antal ledamöter om"
Motiv
En onödig begränsning som bland annat minskar flexibiliteten i årsmötets valprocess
Styrelsens förslag till beslut: att motionen ska bifallas.

§5 Styrelse - möjlighet ersätta ledamot som avgår före årsmöte

Ändring
 • borttag av Skulle ledamot avgå, väljer återstoden av styrelsen tillförordnad ledamot, som ersättare för den avgångne.
Motiv
Föreningens ökade verksamhet gör att mer formalism vid tillsättande av ledamöter är behövlig
Styrelsens förslag till beslut: att motionen ska bifallas.

§5 Styrelsesammanträde

Ändring
 • "Styrelsen skall hålla minst fyra protokollförda möten per verksamhetsår." till "Styrelsens sammanträden skall protokollföras."
Motiv
En inaktiv styrelse hanteras lämpligast med utbyte, och om det finns extraordinära skäl till få möten, så bedöms rimligheten i de skälen bäst av årsmötet utan att försvåras av det är ett stadgebrott
Styrelsens förslag till beslut: att motionen ska bifallas.

Ny paragraf Valberedning

Ändring
 • tillägg Valberedningen skall bestå av minst tre personer.
Motiv
Föreningens ökade verksamhet gör att mer formalism och förberedelse vid tillsättande av ledamöter är behövlig.
Styrelsens förslag till beslut: att motionen ska bifallas.

§10 (ny 11) Firmateckning

Ändring
 • "Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig." till "Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. Styrelsen kan tillfälligt utse ytterligare annan styrelseledamot som firmatecknare"
Motiv
Anpassning till hur verkligheten fungerar. Den nuvarande regeln är onödigt rigid.
Styrelsens förslag till beslut: att motionen ska bifallas.