Årsmöte 2020/Wikimedia Sveriges stadgar och distansbaserade årsmötesbeslut

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Wikimedia Sveriges stadgar och distansbaserade årsmötesbeslut – yttrande från styrelsen.

Bakgrund

Till årsmötet 2018 inkom en motion om att möjliggöra distansdeltagande vid årsmöte. Styrelsens förslag, i vilket årsmötet instämde, var att uppdra åt styrelsen att ta fram ett förslag till hur detta skulle kunna gå till. Följande handling har tillkommit med anledning av detta, och ämnar ge ett förslag till hur distansbaserat årsmötesdeltagande skulle kunna fungera i Wikimedia Sverige.

Rekommendation

Med stöd i det som anges nedan rekommenderar vi att ge medlemmar i Wikimedia Sverige närvaro- och yttranderätt vid Wikimedia Sveriges årsmöten. Rösträtten liksom att upptas i röstlängden förbehålls medlemmar som är fysiskt närvarande på plats. Att öppna upp för närvaro- och yttranderätt kräver, enligt vad vi kan se, inga stadgeändringar, och med anledning av det kan ett sådant förfarande testas redan vid innevarande års årsmöte.

Skäl

Rekommendationen stöder sig på två insikter. Den första insikten är att medlemmar i Wikimedia Sverige är bosatta över hela landet, som till ytan är stort, och i flera fall även utomlands, och att det kan vara svårt att ta sig till orten för årsmötet. Den andra insikten är att blandade årsmöten, i betydelsen att rösträtten kan ges både till de fysiskt och digitalt närvarande, enligt flera vi har pratat med kombinerar det sämsta av de båda mötesformerna. För att trots det möjliggöra för distansbaserat deltagande om det inte går att ta sig till årsmötesorten fysiskt väljer vi att föreslå närvaro- och yttranderätt även för de medlemmar som deltar på distans, men att begränsa rösträtten till de fysiskt närvarande.

Skäl till närvaro- och yttranderätt

Wikimedia Sverige verkar för att sprida fri kunskap, i de allra flesta fall via internet. För en förening med internet som viktig hemvist för engagemang är det logiskt att också fundera över hur föreningsengagemanget kan digitaliseras. Årsmötet är det högsta beslutande organet för föreningen, och medlemmars möjlighet att ge uttryck för inriktning och mål för verksamheten, att utföras av styrelsen årsmötena emellan. Det känns logiskt och viktigt att medlemmar som av olika anledningar har förhinder för fysiskt närvarande kan ta del av och bidra till de diskussionerna.

Motionären anger att “Wikimedia Sverige är en förening med medlemmar över hela landet (och även några utomlands) och har försökt anpassat sina årsmöten genom att lägga dem på olika platser i landet, samt utdelat resebidrag, för att ge möjlighet för fler medlemmar att delta på årsmötena. Trots dessa lovvärda initiativ har antalet deltagare på årsmötena sällan varit högt.” Exakt vad högt deltagande innebär är en bedömningsfråga, med cirka 50 deltagare årligen utgör det omkring 10 procent av medlemskåren, vilket inte nödvändigtvis är dåligt. Vi delar dock helt motionärens bedömning att det är positivt om digital närvaro som en åtgärd av många kan öka andelen av medlemskåren som tar del av och yttrar sig på mötet.

Därför föreslår vi att alla medlemmar, oavsett om de deltar fysiskt eller digitalt, ges närvaro- och yttranderätt vid Wikimedia Sveriges årsmöten. Då stadgarna enbart konstaterar att “alla medlemmar i föreningen har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på mötet” torde det kunna genomföras utan någon stadgemässig ändring.

Skäl mot rösträtt

Denna handling har föregåtts av dialog och intervjuer med flera olika organisationer som har prövat digitalt deltagande, liksom med en av de största tjänsteleverantörerna av digitala möteslösningar. Några av de som också har öppnat upp för digital rösträtt har infört två olika typer av årsmöten, i stil med “förbundsmöte” och “årsmöte”, där det ena är helt fysiskt och sker med två års mellanrum, och det andra är helt digitalt och sker årligen. Andra har digitala årsmöten med digital rösträtt på lägre nivåer i föreningen, där det kan vara svårt att samla tillräckligt många fysiskt, eller där tematiska snarare än geografiska fokus eller liknande gör det svårt att samlas på en och samma plats. Ytterst få föreningar har dock framgångsrikt lyckats förena fysiska årsmöten med digital rösträtt på distans. En stor tjänsteleverantör, VoteIT, avråder från den typen av blandade möten, och menar att det “lockar fram det sämsta av båda mötesformer”. Enligt dem bör ett årsmöte antingen vara helt digitalt, i meningen att det inte finns någon fysisk plats för mötet, eller helt fysiskt, om än gärna med digitala röstverktyg för de som befinner sig på plats, men helst inte en kombination – eftersom ingen ännu har utvecklat bra former för detta.

Styrelsen har sett det som prioriterat att eventuella digitala former inte inskränker eller tar ner vikten av det fysiska mötet. Med bakgrund i det förefaller det svårt att hitta en bra och görlig lösning som kombinerar digital och fysisk rösträtt.

Dessutom är det i högre grad otydligt om man läser Wikimedia Sveriges stadgar huruvida det verkligen är förenligt med nuvarande stadgar att ha rösträtt om man ej är fysiskt närvarande. De föreningar som har öppnat upp för digital rösträtt har antingen stipulerat det i stadgarna i sig självt, eller förtydligat genom gängse mötes- eller arbetsordningar för möten hur det ska gå till. Wikimedia Sverige har ingen tradition av mötesordning, vilket i så fall skulle behöva införas, och inte heller något i stadgarna som öppnar upp för digital rösträtt.

Därför föreslår vi att alla medlemmar, oavsett om de deltar fysiskt eller digitalt, har närvaro- och yttranderätt vid föreningens årsmöten, medan rösträtten begränsas till de som närvarar fysiskt.

Tillägg: Årsmötet 2020 och covid-19/coronapandemin

Styrelsen har den 14 mars 2020 beslutat att till följd av covid-19/coronapandemin genomföra årsmötet 2020 helt digitalt. Styrelsen vill betona att detta är ett undantag i en mycket speciell situation och att styrelsens principiella inställning är att årsmötet skall vara fysiskt i enlighet med vad som argumenteras för ovan.