Handbok för förtroendevalda

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om handboken

Den här handboken är utformad för dig som är förtroendevald på Wikimedia Sverige. Tanken är att den ska fungera både som en introduktion, och som ett kontinuerligt stöd för dig under hela din tid hos oss.

Förhoppningsvis kan den ge dig vägledning, och hjälpa dig att få översikt över de rutiner, regler och strategier som finns inom vår organisation.  

Om du har några frågor, prata med ordförande eller verksamhetschefen.

Resor och boende

Kostnaden för resor och boende för att styrelseledamöter ska kunna delta på styrelsemöten täcks av föreningen. Det finns ett principbeslut på detta från styrelsen och de enskilda resorna behöver därför inte godkännas så länge de sker i enlighet med resepolicyn.

För att minimera administrationskostnader och säkerställa att alla resor tas upp i vår miljörapportering ska tåg- och flygresorna bokas via Tranås resebyrå eller genom att använda föreningens företagskonto på SJ.

Utlägg

Styrelsehandlingar

Mejladress

Kommunikation

Styrdokument

Stadgar

I Wikimedia Sveriges stadgar finns två paragrafer som rör styrelsen och dess arbete. Dessa är:

5 § Styrelse

Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan årsmötena. Den ansvarar för den löpande verksamheten och kan delegera delar av verksamhetsansvaret till enskilda medlemmar eller arbetsgrupper. Det ekonomiska ansvaret och det övergripande verksamhetsansvaret kan dock inte delegeras.

Styrelsen har att fastställa budgeten för kommande verksamhetsår utifrån av årsmötet beslutad verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar.

Styrelsen skall bestå av minst fem och maximalt av tretton personer. Ordförande väljs på ett år, ledamöter väljs på två år med tur att växelvis avgå.

Styrelsens ordförande är Wikimedia Sveriges officiella representant. Styrelsen utser inom sig kassör och andra befattningshavare som behövs.

Styrelsen kan utse en eller flera adjungerade ledamöter. En sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt på styrelsemöten och kan utses till befattning inom styrelsen, men har inte rösträtt.

6 § Styrelsesammanträde

Styrelsens sammanträden skall protokollföras. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst hälften av styrelsens ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig endast såvida mer än hälften av ledamöterna är närvarande, och samtliga ledamöter kallats till mötet.

På styrelsesammanträden är röstning via ombud ej tillåten. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet av vid mötet avgivna röster. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör.

Policydokument

Strategi

Wikimedia Sveriges årsmöte 2021 antog en strategi för åren 2021-2025. Det är den som på ett övergripande plan styr föreningens verksamhet.

Riktlinjer för inkluderande möten

Under alla möten i föreningen förväntas man följa våra riktlinjer för inkluderande möten.