Mötesprotokoll/Årsmötesprotokoll 2021-04-24

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mötesprotokoll för Wikimedia Sveriges årsmöte 2021-04-24, digitalt årsmöte. Mötet pågick 10:40-13.48.

Justeras

Ordförande: --Ulrika Eklund (diskussion) 30 april 2021 kl. 11.07 (CEST)[svara]

Sekreterare: Josefine Hellroth Larsson (WMSE) (diskussion) 28 april 2021 kl. 15.58 (CEST)[svara]

Justerare 1: --Audrey Lebioda, Nationalmuseum (diskussion) 28 april 2021 kl. 21.11 (CEST)[svara]

Justerare 2: My Malmeström Sobelius (diskussion) 30 april 2021 kl. 09.15 (CEST)[svara]

1. Årsmötets öppnande

Föreningens ordförande Mattias Blomgren hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet, och konstaterade att det är ett särskilt tillfälle då vi möts helt digitalt. Mattias pratade också om riktlinjer för inkluderande möten och påminnde om dessa för att vi ska ha ett trevligt möte.

 • Mattias Blomgren förklarade årsmötet för öppnat.

2. Årsmötets godkännande av genomförande av digitalt årsmöte

Mattias Blomgren beskrev de särskilda omständigheterna kring årets årsmöte. Inriktningen är i grunden att vi ska ha fysiska möten, men att även i år föreslås ett digitalt möte för att kunna genomföra mötet i enlighet med stadgarna.

 • Mötet godkände att årsmötet genomförs digitalt i enlighet med styrelsens förslag.

3. Fastställande av röstlängd för mötet

Ett upprop genomfördes med närvarande medlemmar.

 • Röstlängden fastställdes till de 36 medlemmar som anslutit till mötet.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 • Ulrika Eklund valdes till ordförande.
 • Josefine Hellroth Larsson valdes till sekreterare.

5. Val av justerare, tillika rösträknare

 • My Malmeström Sobelius och Audrey Lebioda valdes till justerare och rösträknare.

6. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

Eric Luth föredrog att kallelsen hade skickats ut den 12 mars med information om tid och plats samt att årsmötet skulle hållas digitalt, samt innehöll uppgifter om möteshandlingar. Utskick har gjorts via e-post, och där detta inte fanns eller fungerade skickades kallelsen istället med post.

 • Mötet ansåg att årsmötet var stadgeenligt kallat.

7. Fastställande av föredragningslista

Mötesordförande föreslog att punkten “Fastställande av antalet ledamöter i Wikimedia Sveriges styrelse” skulle läggas till som punkt 17a, samt att punkten om fastställande av mötesordning skulle lägga till som punkt 7b.

 • Mötet godkände föredragningslistan med gjorda tillägg.

7b. Fastställande av mötesordning

En mötesordning om hur mötet ska genomföras har lagts upp bland handlingarna inför mötet.

 • Mötet godkände mötesordningen utan ändringar eller tillägg.

8. Verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans- och resultaträkning

Verksamhetschef John Andersson redogjorde för Verksamhetsberättelse 2020, genom att berätta om några höjdpunkter från året, samt redogjorde för Årsredovisning 2020.

Ett viktigt arbete under året är att föreningen har fortsatt lägga grunden för att kunna växa. Dels genom exempelvis att utveckla våra policydokument, och dels genom att anställa fler på kansliet. Testverksamhet har också genomförts av så kallad face2face-insamling där vi mött människor på stan för att försöka få fler donatorer och medlemmar.

Vi har också deltagit i det globala arbetet med Wikimedia Foundations strategiska rekommendationer, både i framtagande och implementering. Som en del i detta hoppas Wikimedia Sverige kunna bli en så kallad tematisk hubb för innehållspartnerskap, där vi arbetar internationellt med institutioner som kan tillgängliggöra sitt material på Wikimediarörelsens plattformar.

Föreningen har utvecklat vårt internationella arbete, fortsatt förnya oss och även ökat vår digitala kompetens.

En fråga uppkom om att vi förra året fattade beslut om att siffrorna för verksamhetsmål skulle infogas i verksamhetsberättelsen, vilket inte har skett. Det inkom ett nytt yrkande om att infoga dessa siffror.

En fråga uppstod också kring vad den globala tematiska hubben innebar och hur tidplanen ser ut. John Andersson redogjorde för detta genom att hänvisa till Wikimedia Foundations tidsplan och årscykel. Förhoppningen är att arbetet intensifieras under 2021 och att vi blir en formell hubb 2022.

John Andersson redogjorde också för Årsredovisning 2020, vilket visade att ekonomin i föreningen är stabil och att föreningen gjort ett överskott för 2020. Detta tack vare god förvaltning, extra bidrag från Wikimedia Foundation samt minskade utgifter bland annat på grund av covid-19.

 • Mötet beslutade att lägga Verksamhetsberättelse 2020 och Årsredovisning 2020 till handlingarna.
 • Mötet beslutade att måluppfyllelse för 2020 ska bifogas till verksamhetsberättelsen, i enlighet med beslutet från förra året.

Närvarande ombud justerades till 40.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om handhavande av uppkommen vinst eller förlust

 • Mötet antog balans- och resultaträkningen, samt beslutade att 2020 års vinst om 513 000 kronor överförs till nästa års räkning.

10. Revisionsberättelse

Mötesordföranden redogjorde för Revisionsberättelse 2020, vilket alltså är både verksamhetsrevisorns samt den auktoriserade revisorns rapport.

 • Mötet beslutade att lägga den auktoriserade revisorns samt verksamhetsrevisorns revisionsberättelser till handlingarna.

11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

 • Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelsens ledamöter deltog ej i beslutet.

12. Strategi 2021-2025

Wikimedia Sveriges styrelse presenterade förslaget till Strategi för åren 2021-2025. Mattias Blomgren inledde med att beskriva bakgrunden till strategin, bland annat hur ideella arbetsgrupper har arbetat under året med att ta fram den nya strategin. Styrelsen tackar särskilt för detta arbete.

Strategin är uppdelad i fyra områden: tillgång, användning, gemenskap och möjliggörande.

En fråga uppkom utifrån att det är en väldigt ambitiös strategi, och hur kansliet bedömer att man har möjlighet att uppfylla strategin fram till 2025. Verksamhetschef och styrelse konstaterade att en förutsättning för genomförandet är att vi fortsätter söka externa medel för genomförandet, och att det kan behöva prioriteras framöver om exempelvis intäkterna inte räcker till.

 • Mötet beslutade att anta strategin.

13. Information om verksamhetsplan och budget för innevarande år

Punkten föreslås bordläggas till ett extra årsmöte, då förutsättningarna för föreningens verksamhet beträffande hubbverksamhet inte är fastställda. Föreningens ordförande redogjorde för detta.

Medlemmar påpekade att detta är en väldigt stor fråga som vanligen utgör en huvuddel av ett årsmöte, och lade yrkanden utifrån detta.

 • Jan Ainali yrkade på att budgeten per månad är densamma som en genomsnittlig månad 2020 (det vill säga årets budget delat med 12) fram tills att en budget har antagits av det extrainsatta årsmötet.
 • Anders Wennersten yrkade att ett sista datum fastslås för när verksamhetsplanen skall antas av ett extramöte

Föreningens ordförande svarade att detta är en informationspunkt och att verksamhetsplan och budget för innevarande år redan är fastställda. Jan Ainali drog därför tillbaka sitt yrkande för denna punkt.

Medlemmar visade också förståelse för situationen och tackade för transparensen.

 • Anders Wennersten yrkade att ett extramöte för antagande av plan skall genomföras senast 1 juli.
 • Kristina Berg yrkade att det extra årsmötet ska genomföras senast 1 september.
 • Ulf Sandström och Anders Wennersten yrkade på att stryka skrivelsen “till ett extra årsmöte” så att beslutspunkten enbart innebär att frågan bordläggs.
 • Ulf Sandström föreslog att punkten bordläggs tills föreningen fått besked om finansiering.
 • Mötet beslutade att frågan bordläggs till ett extrainsatt årsmöte.

Rösträkning begärdes i frågan om när mötet senast ska hållas.

Röstlängden justerades till 35 närvarande ombud.

 • Mötet beslutade att det extra årsmötet ska hållas senast 1 september med röstsiffrorna 21 mot 6. Åtta personer avstod från att rösta.

14. Förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för nästkommande år

Punkten föreslogs bordläggas till extra årsmöte, då förutsättningarna för föreningens verksamhet beträffande hubbverksamhet inte är fastställda. Föreningens ordförande redogjorde för detta.

 • Mötet beslutade att bordlägga punkten till ett extrainsatt årsmöte som hålls senast 1 september.

15. Motioner och propositioner

Motion från medlem: Motion angående införande av klimatpåverkansredovisning

 • Motionären föreslog att Wikimedia Sverige likt Wikimedia Foundation minst årligen ska publicera uppgifter om föreningens koldioxidavtryck och övrig klimatpåverkan.
 • Vidare föreslog motionären att detta bör gälla både för aktiviteter utförda och finansierade av Wikimedia Sverige.
 • Styrelsen föreslog att ge styrelsen och kansliet i uppdrag att arbeta med frågan och redovisa förslag till klimatpåverkansredovisning till nästa årsmöte, men påbörja mätningar, där det är möjligt, redan under detta året.
 • Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Motion från medlem: Begränsa antalet ombudsröster.

Motionären presenterade tre förslag till beslut:

 • Förslag 1: Organisationsmedlemmar kan inte rösta. Ändra den första meningen av den tredje paragrafen från "Varje medlem har en röst" till "Varje fysisk medlem har en röst".
 • Förslag 2: Tillåt bara att någon är ombud för en organisation. Lägg till följande till slutet av den tredje paragrafen: "En fysisk person får enbart rösta som ombud för en (1) organisation."
 • Förslag 3: Tillåt bara att någon röstar som individ eller som ombud för en organisation. Lägg till följande till slutet av den tredje paragrafen: "En fysisk person får enbart rösta som ombud för en (1) organisation eller som individ."
 • Styrelsen föreslog att bifalla motionens förslag 1;
 • samt att ändra stadgarna 3 § Årsmöte till: "Varje fysisk medlem har en röst. Alla medlemmar i föreningen har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på mötet. Närvaro- och yttranderätt tillkommer även föreningens revisorer. Medlem saknar rösträtt, i ärende som rör egen ansvarsfrihet och/eller arvodering, och räknas i sådana frågor som neutral. Röstning genom ombud är ej tillåten.”
 • Jan Ainali yrkade att styrelsens förslag avslås och att motionärens Förslag 2 antas.
 • Anders Wennersten yrkade återremiss.
 • Mötet beslutade att avslå yrkandet om återremiss.

Röstlängden justerades till 30 närvarande ombud.

 • Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag med röstsiffrorna 13-12. Fem personer avstod från att rösta.


Motion från medlem: Läromedel för förskoleklassens och grundskolans elever.

 • Motionären föreslog att tillsätta en arbetsgrupp som ges uppgiften att undersöka förutsättningarna för Wikimedia Sverige att realisera det i motionen skisserade uppdraget.
 • Styrelsen föreslog att uttala att Wikimedia Sverige kan ställa upp som dialogpartner i det fall någon, eller några, andra organisationer, driver frågan om läromedel för förskoleklassens och grundskolans elever;
 • samt att därmed anse motionen besvarad.
 • Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

16. Fastställande av medlemsavgift för följande år

 • Styrelsen föreslog att medlemsavgiften 2022 fastställs till 100 kr för privatpersoner, 500 kr för stödmedlemskap och 5 000 kr för organisationsmedlemmar.
 • Styrelsen föreslog vidare att medlemsavgifter för medlemmar inbetalade i sista kvartalet skall gälla även nästkommande år.
 • Jan Ainali yrkade på att det enbart är för nya medlemmar som sista kvartals-regeln ska gälla. Styrelsen jämkade sig med detta förslag.
 • Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

17. a. Beslut om antalet ledamöter i Wikimedia Sveriges styrelse

Valberedningens sammankallande Kristina Berg föredrog förslaget till 8 ledamöter samt en ordförande, alltså totalt 9 personer i styrelsen.

 • Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

b. Val av ordförande

Valberedningens sammankallande Kristina Berg informerade om Kandidater.

 • Mötet valde enhälligt Mattias Blomgren till ordförande för föreningen för en tid av ett år.

18. Val av styrelseledamöter

Valberedningens sammankallande Kristina Berg informerade om Kandidater.

De ledamöter som valdes 2020 och kvarstår ytterligare ett år är:

 • Sven-Erik Jonsson
 • Johanna Berg
 • Sofie Wennström

Valberedningen föreslog följande kandidater:

 • Bengt Oberger (omval 2 år)
 • Ylva Pettersson (omval 2 år)
 • Brit Stakston (omval 2 år)
 • Sofie Jansson (omval 2 år)
 • Per Hasselberg (nyval 2 år)
 • Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

19. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens sammankallande Kristina Berg informerade om Kandidater.

 • Mötet valde följande personer:
  • Revisor med fokus på verksamheten: Kristoffer Mellberg (omval)
  • Auktoriserad revisor: Maria Jalkenäs från Grant Thornton (omval)
  • Revisorssuppleanter: Ana Durán och Jonny Greinsmark (omval)

20. Val av valberedning och sammankallande

Mötets ordförande redogjorde för kandidater till valberedningen.

 • Mötet valde följande personer till valberedningen:
  • Anders Wennersten (omval)
  • Dan Frendin (omval)
  • Kristina Berg (omval)
  • Elza Dunkels (omval)
  • Harald Andersson (omval)
 • Mötet valde Kristina Berg till sammankallande i valberedningen.

21. Övriga frågor

 • En övrig fråga lyftes gällande om hur Wikimedia Sverige kan arbeta med arabisktalande gemenskaper. Denna fråga tas vidare in i verksamheten.
 • Styrelsens ordförande Mattias Blomgren tackade avgående styrelseledamot Göran Konstenius. Mattias tackade också övrig styrelse, alla anställda på kansliet, verksamhetschef John Andersson, mötesordförande Ulrika Eklund och alla närvarande medlemmar.
 • Josefine Hellroth Larsson bjöd in alla närvarande till en efterföljande workshop som fokuserar på Wikimedia Sveriges verksamhet i hela landet.

22. Årsmötets avslutande

 • Wikimedia Sveriges ordförande Mattias Blomgren förklarade årsmötet 2021 för avslutat.