Mötesprotokoll/Protokoll 2019-10-05

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 24 november 2019 kl. 08.33 (CET)[svara]
Justeringsman JONSSSVE (diskussion) 24 november 2019 kl. 00.11 (CET)[svara]


Tid
Lördag 5 oktober 2019 klockan 10.30–17.00 på kontoret.
Närvarande
Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson, Kristina Berg, Elza Dunkels, Sofie Jansson, Göran Konstenius, Bengt Oberger, John Andersson (föredragande)
Frånvarande
Brit Stakston, Ylva Pettersson

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justeringsman

 • Sven-Erik Jonsson valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Beslutsuppföljning

 • Genomförande av krishanteringsövning bör planeras in. Ansvariga: Verksamhetschef och ordförande.
  • 2017-05-27: Styrelsen diskuterade hur ett scenario skulle kunna simuleras. Mattias och John kontaktar övriga ordförande och verksamhetschefer och hör efter vilka erfarenheter som finns i andra föreningar.
  • 2017-09-10: Punkten kvarstår. Offentlig konst-frågan har under sommaren varit en form av krishantering.
  • 2018-01-20: Föreslogs att ta upp frågan framåt sommaren.
  • 2018-03-17: Punkten kvarstår.
  • 2018-04-15: Punkten kvarstår.
  • 2018-05-26: Punkten kvarstår.
  • 2018-09-22: Punkten kvarstår. Diskussion om krishantering har förts med WMF inför Wikimania.
  • 2018-10-21: Punkten kvarstår.
  • 2019-01-12: Punkten kvarstår.
  • 2019-03-16: Punkten kvarstår.
  • 2019-04-28: Kontakt med WMF:s krishanteringsteam inför Wikimania.
  • 2019-10-05: Punkten kvarstår. Följande krishanteringsåtgärder noterade:
   • Hjärt- & lungräddning i samband med Wikimania för volontärer.
   • Trust & safety team hos WMF i samband med Wikimania. Ett dokument, som kan användas framöver togs fram.
   • Inga övningar i teamet på kansliet har genomförts.
   • Sammanställning över kontaktuppgifter till anhöriga till anställda framtagen.
Från styrelsemötet 2019-04-28
 • Styrelsen beslöt att John och Mattias tar fram en plan och prioritering för revidering av övriga policyer.
Från styrelsemötet 2019-05-28
 • Styrelsen beslöt att uppdra åt Sven-Erik, Mattias och John att ta fram förslag på reviderad placeringspolicy
  • 2019-10-05: Placeringspolicyn kan behöva revideras med alternativa lågriskplaceringar till bankkonton, då föreningens kapital kommer att öka framöver, och därmed överskrida bankgarantins beloppsgräns per bank.

Rapportering från verksamhetschefen

Nya ansökningar
 • Teknisk utveckling inom GLAM med stöd från WMF (1,55 miljoner nu, åtskilliga miljoner fortgående efter det)
  • Utvecklar modell för långsiktigt samarbete fram till juli 2020
 • EU-ansökan med fokus på Wikispeech avslagen. 0,5 poäng ifrån finansiering. Ny chans nästa år. 4 miljoner på 3 år
 • Ansökan kopplad till Wikispeech godkänd. 259 000 kr
 • Ansökan till Sida godkänd. 300 000 kr
Planerade ansökningar
 • Ansökan om Fake News till Vinnova i februari (500 000 kr). Ej gått vidare med ännu
 • WMFI vill ansöka om projekt runt samisk kultur (ortnamn, museer) med oss
 • Arbetslivsmuseerna vill söka från Postkodstiftelsen, troligtvis inte möjligt
 • Ansökan att bli förmånstagare från Postkodlotteriet
 • Uppstart av en accelerator med Wikimedia Deutschland
 • Nu så mycket pengar på konto att placeringar viktigt
Viktiga händelser
 • Halvårsrapport till Wikimedia Foundation är inskickad
  • Tillgång: Överlag bättre resultat än planerat. Når ej mål med kurser; färre uppladdningar (men fler än förra året)
  • Användning: Målen har generellt inte uppnåtts, men grund har lagts. Beroende på hur snabbt vi kan anställa kan det bli klart
  • Gemenskap: Större aktivitet än förra året och kommer att nå längre än vad vi trott med flera mål, även om vi som förväntat inte nått de oerhört ambitiösa målen för stöd till volontärer
  • Möjliggörande: Fler utbildningar än någonsin. Projektledarutbildning planeras, men ej genomförd. Medlemsantal högre än tidigare år, men når kanske inte målet. Beror på hur väl kampanjen går
Wikimania
 • Rapport från Wenderfalck, 60,8 miljoner reach. 66 mediaartiklar, 2 450 inlägg om Wikimania på sociala media
 • Volontärengagemang (ta tillvara och utveckla)
 • Sammanställning av erfarenheter / skapa guidelines
 • Event för biståndsorganisationer
 • PR-kampanj med Wenderfalck om Globala målen
 • Förfrågningar om samarbete bl.a. från Uppsala universitet, Humanitarian OpenStreetMap Team m.fl.
 • Bra start med projektet GLAM-utveckling med WMF då vi kunde informera om det
Viktiga händelser
 • Nyhetsbrev: Statistik samlas nu in. 44 % har öppnat! (Det är väldigt bra då snittet för företag är runt 20 % för mail via Mailchimp.)
 • Flera dataset och bildsamlingar uppladdade i FindingGLAMs (inkl. afrikanska bibliotek och mediafiler från UNESCO)
 • Avtal underskrivet med UNESCO Archives
 • WikiGap 2020 planeras
 • Uppstart av Wikispeech 2019
 • Effektivisering av våra system (uppstädning bland gamla grejer)
 • Utreder behov för nytt donationssystem
 • På Riksdagen om Upphovsrättsdirektivet
 • 495 medlemmar (högre än 2018)
Kommande händelser
 • Uppstart Wikispeech
 • Färdigställande av kampanj
 • Uppföljning Wikimania
 • Projektledarutbildning planeras
 • Volontärmöte
 • WikiGap-uppstart

Finansieringsplan

 • Sven-Erik informerade om Finansieringsplan för 2020. Möte hade hållits 2019-10-04 med John, André, Sven-Erik, Göran och Mattias. John skickar ut länk till dokumentet till styrelsen.

Årsplan 2020

 • Årsplan 2020 skall skickas till WMF 15 oktober, en mycket kort version som liknar förra årets.
  • Skickas ut till styrelsen för synpunkter i nästa vecka.

Medlemsmöte

 • Idéer kring ämnen att ta upp på medlemsmötet i november diskuterades.

Wikimedias strategiarbete

 • John informerade om strategiarbetet och möte i Tunisien.

Styrelseutbildningar

 • Sofie hade varit på en utbildning.

Personalfrågor

 • John informerade.

Per capsulambeslut

 • Integritetspolicyn uppdaterad genom per capsulambeslut.

Övriga frågor

 • Inga övriga frågor togs upp.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.