Mötesprotokoll/Protokoll 2021-04-25

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 6 maj 2021 kl. 20.21 (CEST)[svara]
Justerare MissWord (diskussion) 28 april 2021 kl. 23.12 (CEST)[svara]


Tid
Söndag 25 april 2021 klockan 10.30–13.00 via Google Meet.
Närvarande
Mattias Blomgren, Bengt Oberger, Sven-Erik Jonsson, Per Hasselberg, Sofie Jansson, Ylva Pettersson, Brit Stakston, Sofie Wennström, Johanna Berg, John Andersson (föredragande)
Frånvarande

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justerare

 • Johanna Berg valdes.

Presentation av styrelsens ledamöter

 • Per H hälsades välkommen och alla närvarande presenterade sig för varandra.

Styrelsens arbete/Schema för styrelsemöten

 • Styrelsen diskuterade antalet styrelsemöten, mötesformer och lämpliga mötestillfällen utifrån den rådande covid-19-pandemin och Johns kommande föräldraledighet under hösten och vintern.
 • Styrelsen beslöt att hålla följande styrelsemöten under verksamhetsåret:
  • Tisdag 11 maj klockan 19.00–20.30 (online). Behandling av verksamhetsplan och ekonomiska ramar 2022 inför extra årsmöte.
  • Måndag 5 juli klockan 19.00–20.30 (online)
  • Lördag 28 augusti klockan 10.30–13.00 (online) alternativt klockan 10.30–17.00 på kansliet (om omständigheterna så medger)
  • Torsdag 14 oktober klockan 19.00–20.30 (online)
  • Tisdag 23 november klockan 19.00–20.30 (online)
  • Torsdag 13 januari 2022 klockan 19.00–20.30 (online)
  • Torsdag 17 februari 2022 klockan 19.00–20.30 (online)
  • Lördag 12 mars 2022 klockan 10.30–13.00 (online) alternativt klockan 10.30–17.00 på kansliet (om omständigheterna så medger)
  • Lördag 23 april 2022 – årsmöte i Stockholm. Plats beslutas senare.
  • Söndag 24 april 2022 på kontoret
 • Styrelsen beslöt att hålla extra årsmöte torsdagen den 27 maj 2021 klockan 18.30. Kallelse skickas ut onsdagen den 12 maj. (Datum är preliminärt och är bland annat beroende av finansiella uppgifter från Wikimedia Foundation.)
 • Styrelsen beslöt att uppdra åt Sven-Erik, Mattias och John att ta fram förslag till uppdatering av årscykeln till kommande styrelsemöte.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Beslutsuppföljning

 • Inga beslutsuppföljningspunkter fanns.

Projekt/budget 2021

Budgetuppföljning

 • Prognos för kommande året.
  • Ekonomisk sammanställning hade skickats ut inför mötet.

Ledningsrapporter för projekt

Rapportering från verksamhetschefen

 • Rapport hade skickats ut till styrelsen inför mötet. Styrelsen hade inga frågor.
Ansökningar
 • Diskussioner om fortsatt finansiering för att etablera en hubb för innehållspartnerskap pågår. Den senaste informationen är att det inte kommer att vara en öppen ansökan utan att finansiering sker direkt av Product-avdelningen på Wikimedia Foundation.
 • Vi tittar på en större ansökningar till Postkodstiftelsen med arbetsnamnet “Ett Wikipedia för hela Sverige” inom vilken aktiviteter tillsammans med lokala organisationer över hela landet kommer att organiseras och omfattande kommunikations- och informationsinsatser kommer att ske. Den initiala feedbacken från Postkodstiftelsen är positiv. Arbetet pausades för att fokusera på hubbförberedelserna men efter de senaste ändringarna inom Wikimedia Foundation har vi återupptagit arbetet. 3 miljoner planeras att ansökas om.
 • De två ansökningar till Svenska Institutets utlysning Creative Force för såddfinansiering (100 000 kr per ansökan) är framskjutna till september 2021. Den första tittar på WikiGap-inspirerade skrivstugor med HBTQI+-fokus i Ukraina. Den andra tittar på att ta fram utbildningsmoduler för nya skribenter i Uganda. Såddfinansiering är inte ett krav för att få fortsättningsprojekt (på upp till 1 miljon kr) men en starkt rekommendation från SI.
 • En ansökan till Vinnova där 2,5 miljoner kan sökas har identifierats och har bedömts passa väl med föreningens verksamhet. Deadline är juni 2021 och inledande planering sker.
 • Två ansökningar till Erasmus undersöks. En som vi kan komma att leda med fokuset på konceptet The Grand Tour of Europe och en som Wikimedia Tjeckien planerar att leda med fokus på digitalt utbildningsmaterial.
Viktiga händelser
 • Wikispeech kommer inte att aktiveras som beta på svenskspråkiga Wikipedia som tidigare utlovats av Wikimedia Foundation innan projektet avslutas. Däremot har de genomfört en noggrann säkerhet- och prestandagranskning. Förändringarna har diskuterats och alternativt arbete har framgångsrikt förhandlats med finansiären. Vi fortsätter arbetet för att Wikispeech ska kunna användas av olika myndigheter och ser trots förseningen med Wikimedia Foundation att stora samhällsvärden kommer att skapas.
 • Vi inventerar hur svenska myndigheter nyttjar, eller har nyttjat MediaWiki-mjukvaran. Flera myndigheter kommer att erbjudas utbildningar tack vare dessa kontakter.
 • WikiGap Challenge hade 97 deltagare vilket är nytt rekord.
 • Ett fördjupat samarbete med UNESCO Archives pågår där fler FN-arkiv kan komma att engageras för att dela material kopplat till viktiga kvinnor. Materialet kan då komma att nyttjas som illustrationer i WikiGap 2022.
 • En enkätundersökning för GLAM-institutioner har skickats ut. Förhoppningen är att få bättre kunskap om vilka behov våra partners har samt att genom enkäten plocka upp kontakten med de som vi inte arbetat med på länge.
 • Flera evenemang med koppling till musik har genomförts eller planeras att genomföras i närtid.
 • Arbetet med sex stycken evenemang som fokuserar på strukturerad data på Wikimedia Commons har planerats och de första tre har genomförts. Ytterligare event planeras. Eventen ska ske i 5 länder (inkl. Sverige) med 50 deltagande institutioner och planeras att genomföras med andra Wikimediaorganisationer.
 • Ett stort antal förbättringar runt dokumentationen av strukturerad data på Wikimedia Commons sker.
 • Botkörningar har genomförts där minst 250 000 uppdateringar av strukturerad data läggs till på Wikimedia Commons har skett. Arbetet med SDC-redigeringar för andra typer av material planeras. Dokumentering av processen i olika fallstudier pågår. Detta är en viktig insats för att göra bildmaterialet på Wikimedia Commons mer sökbart.
 • Impact Report till Wikimedia Foundation har färdigställts.
 • Rapportering till 90-kontot har färdigställts.
 • Arbetet med årsmötet och angränsande workshop har genomförts.
Kommande händelser
 • Det huvudsakliga arbetet i projektet Fri musik på Wikipedia avslutas. Vissa insatser kan dock pågå fram till juni 2021.
 • En utbildning med Arbetsam kommer att genomföras.
 • En utbildning med Göteborgs museer kommer att genomföras.
 • Ett avtal med Kalmar läns museum kommer att upprättas.
 • Ansökningen till Postkodstiftelsen färdigställs.
 • Vårt White paper om det arbete som krävs av en Wikimediaförening som vill arbeta mer internationellt och bli en hubb färdigställs.
 • Flera evenemang med fokus på strukturerad data på Wikimedia Commons genomförs.
 • Fallstudier om de uppladdningar med strukturerad data på Wikimedia Commons som skett färdigställs.
 • Sammanställning av lärdomar av de tre olika insamlingspiloterna under 2020 sker (Face2Face, telefonsamtal med företag samt donationskampanj på Facebook) och rekommendationer för 2021 och framåt ges.
 • Ett pilotevent för att testa möjligheten att engagera allmänheten i att spela in taldata genomförs tillsammans med Dyslexiförbundet.
 • Slutrapport för Wikispeech färdigställs.
 • Svar ges från Wikimedia Foundation om finansiering för vårt arbete för att utveckla mjukvara och stödja GLAMwiki-gemenskapen med en “helpdesk”. Detta arbete syftar till att positionera oss för att bli en tematisk hubb.
 • Extrainsatt årsmöte genomförs i maj.

Diskussioner med Wikimedia Foundation

 • John redogjorde för diskussioner med Wikimedia Foundation om finansiering av hubbverksamhet och andra finansieringar. Styrelsen diskuterade frågan.

Personalfrågor

 • John lämnade kort information.

Övriga frågor

 • Sofie J frågade om firande av Wikipedia 20 år. Ingen detaljerad information kunde lämnas.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.