Mötesprotokoll/Protokoll 2021-03-21

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 23 mars 2021 kl. 19.03 (CET)[svara]
Justerare Forbiddensounds (diskussion) 22 mars 2021 kl. 23.15 (CET)[svara]


Tid
Söndag 21 mars 2021 klockan 10.00–13.35 via Google Meet.
Närvarande
Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson, Johanna Berg, Sofie Wennström, Bengt Oberger, Sofie Jansson, Ylva Pettersson (t.o.m. kl. 12.30), Brit Stakston, Göran Konstenius (fr.o.m. kl. 12.30), John Andersson (föredragande)

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justerare

 • Sofie Wennström valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Beslutsuppföljning

 • Inga beslutsuppföljningspunkter fanns.

Projekt/budget 2021

Budgetuppföljning

 • Prognos för kommande året.
  • Ekonomisk sammanställning hade skickats ut inför mötet och ledamöterna ställde frågor och John besvarade dem. John presenterade en översikt över en framtida hubb.

Ledningsrapporter för projekt

Rapportering från verksamhetschefen

 • Rapport hade skickats ut till styrelsen inför mötet. Styrelsen ställde frågor och John informerade om några av punkterna.
Ansökningar
 • Diskussioner om fortsatt finansiering för att etablera en hubb för innehållspartnerskap pågår. Den senaste informationen är att det inte kommer att vara en öppen ansökan utan att pilotprojekt kommer att väljas ut av Wikimedia Foundation. Utvecklingen av fyra olika koncept där vi har börjat bjuda in andra Wikimediaföreningar pågår. Information om hur mycket projektmedel som finns tillgängligt och en detaljerad tidplan saknas i dagsläget.
  • Wikimedia Foundations två högsta chefer, Katherine Maher och Ryan Merkley, kommer båda att sluta i april 2021. Baserat på de samtal vi haft förväntar vi oss att detta kommer att orsaka instabilitet hos organisationen och fördröjningar, eller i värsta fall förändringar av, planerna med att starta upp en tematisk hubb. Vi är i nära kontakt med strategigruppen inom Wikimedia Foundation för att så snabbt som möjligt få en uppfattning om risken realiseras och omfattningen av påverkan på våra planer.
 • Vi tittar på en större ansökningar till Postkodstiftelsen med arbetsnamnet “Ett Wikipedia för och av hela Sverige” inom vilken aktiviteter tillsammans med lokala organisationer över hela landet kommer att organiseras och omfattande kommunikations- och informationsinsatser kommer att ske. Den initiala feedbacken från Postkodstiftelsen är positiv. Arbetet pausades för att fokusera på hubbförberedelserna men efter de senaste ändringarna inom Wikimedia Foundation kommer vi att återuppta arbetet.
 • De två ansökningarna till Svenska Institutets utlysning Creative Force för såddfinansiering (100 000 kr per ansökan) är framskjutna till september 2021. Den första tittar på WikiGap-inspirerade skrivstugor med HBTQI+-fokus i Ukraina. Den andra tittar på att ta fram utbildningsmoduler för nya skribenter i Uganda. Såddfinansiering är inte ett krav för att få fortsättningsprojekt (på upp till 1 miljon kr) men en starkt rekommendation från SI.
Viktiga händelser
 • På grund av de förändringar som skett i Wikimedia Foundation finns det en ökad risk att Wikispeech inte kommer att aktiveras som beta på svenskspråkiga Wikipedia som tidigare utlovats av Wikimedia Foundation innan projektet avslutas. Vi fortsätter arbetet för att Wikispeech ska kunna användas av olika myndigheter.
 • WikiGap har framgångsrikt lanserats för fjärde gången med 38 planerade event som vi känner till. Kick-offeventet som vi anordnade med Wikimedia DC innehöll videohälsningar från Sveriges utrikesminister Ann Linde samt från Sveriges ambassadör till FN i New York, Sveriges ambassadör till USA och Sveriges generalkonsul i New York.
 • WikiGap Challenge har lanserats 8 mars och har redan närmare 70 deltagare.
 • En crowdsourcingkampanj har initierats tillsammans med UNFPA, Global Citizen och andra för att crowdsourca namn på kvinnor som bör ha artiklar på Wikipedia.
 • Ett avtal med Göteborgs museer har färdigställts.
 • Ett avtal med Arbetsam har färdigställts.
 • Ett avtal med Trackuback har färdigställts.
 • En enkätundersökning för GLAM-institutioner har satts samman och är ute på feedbackrunda innan utskick. Förhoppningen är att få bättre kunskap om vilka behov våra partners har samt att genom enkäten plocka upp kontakten med de som vi inte arbetat med på länge.
 • Skrivstugor och kommunikationsinsatser med bibliotekssektorn har fortsatt.
 • Fler i personalen har börjat lära sig verktyg som används för massuppladdning.
 • Ett stort antal mediafiler kopplade till musik har laddats upp till Wikimedia Commons.
 • Vinnarna i Wiki Loves Monuments 2020 har utsetts och fått priser skickade till sig.
 • En översättarskrivstuga med Tolk- och översättarinstitutet på Stockholms universitet har genomförts. Diskussioner förs om fördjupat samarbete, inkl. praktikanter.
 • En praktikant har börjat hos oss för att arbeta med våra sociala medier och de olika stöddokument vi har i vårt kommunikationsarbete.
 • En workshop om Wikimedias API:er har genomförts. Utbildningen riktar in sig mot företag som kan vilja nyttja Wikimedias information i sina produkter. Det material som tagits fram kommer nu att kunna återanvändas för framtida evenemang för exempelvis våra organisationsmedlemmar.
 • Arbetet med att förbereda ett antal evenemang som fokuserar på strukturerad data på Wikimedia Commons har kommit långt och kontakter med andra Wikimediaföreningar tas inom de närmaste två veckorna. Eventen ska ske i 5 länder (inkl. Sverige) med 50 deltagande institutioner och planeras att genomföras med andra Wikimediaorganisationer.
 • Botkörningar håller på att genomföras där minst 250 000 uppdateringar av strukturerad data läggs till på Wikimedia Commons ska ske. Omkring 100 000 uppdateringar har genomförts till dags dato.
 • Den sista etapprapporten för Wikispeech har skickats in till finansiären och blivit godkänd.
 • Verksamhetsberättelse har färdigställts på svenska och engelska.
 • Årsredovisningen har färdigställts.
 • En referensrunda för Wikimedia Sveriges nya strategi är genomförd.
 • Förberedelserna inför ett digitalt årsmöte har påbörjats.
 • Den enkät som tagits fram skickas ut och analyseras för att ta reda på vilka insatser som är efterfrågade inom GLAM-sektorn.
Kommande händelser
 • Inledande diskussioner om EU-lagstiftningsakten Digital Services Act.
 • Inledande gemensamma möten med påverkansansvariga runtom på europeiska Wikimediaföreningar.
 • Diskussioner med NOSAD om att genomföra gemensamma öppna data-evenemang med myndigheter.
 • Förberedelser inför remissvar på departementspromemorian om upphovsrättsdirektivet.
 • Det huvudsakliga arbetet i projektet Fri musik på Wikipedia avslutas. Vissa insatser kan dock pågå fram till juni 2021.
 • En utbildning med Arbetsam kommer att genomföras.
 • En utbildning med Göteborgs museer kommer att genomföras.
 • Ett avtal med Kalmar läns museum kommer att upprättas.
 • Ansökningen till Postkodstiftelsen färdigställs.
 • Vårt White paper om det arbete som krävs av en Wikimediaförening som vill arbeta mer internationellt och bli en hubb färdigställs.
 • Sammanställning av lärdomar av de tre olika insamlingspiloterna under 2020 sker (Face2Face, telefonsamtal med företag samt donationskampanj på Facebook) och rekommendationer för 2021 och framåt ges.
 • Arbetet med Impact Report till Wikimedia Foundation färdigställs.
 • Rapportering till 90-kontot färdigställs.
 • Inledande planering Wiki Loves Earth 2021 har skett. Tävlingen börjar i maj.
 • Planering inför Wiki Loves Hembygd 2021 har skett. Tävlingen börjar i augusti.
 • Slutrapport för Wikispeech utvecklas.

Årsmötesplanering

 • Årsmötet kommer att genomföras helt digitalt enligt beslut vid styrelsemötet 2021-02-13. John informerade om förberedelserna och utvärdering av tekniska verktyg.
 • Agenda: Årsmöte 2021 gicks igenom och styrelsen beslöt att lägga in Strategi 2021-2025 som ny punkt 12 före Information om verksamhetsplan och budget för innevarande år.
 • Årsmötesordförande
  • Styrelsen beslöt att föreslå Ulrika Eklund till årsmötesordförande.
 • Motioner: Tre motioner hade inkommit:
  • Införande av klimatpåverkansredovisning
  • Begränsa antalet ombudsröster
  • Läromedel för förskoleklassens och grundskolans elever
  • Styrelsen diskuterade de inkomna motionerna. Yttranden över dem kommer att diskuteras vidare av styrelsen skriftligt och publiceras på motionssidan i god tid inför årsmötet.
 • Propositioner: Inga propositioner, utöver Strategi 2021-2025, kommer att läggas fram.
 • Strategi 2021–2025: Styrelsen beslöt att anta förslaget och lägga fram det till årsmötet. Ordlista, bakgrund med mera tillkommer.
 • Medlemsavgift 2022: Styrelsen föreslår årsmötet besluta att fastställa medlemsavgiften till 100 kr för privatpersoner, 500 kr för stödmedlemskap och 5 000 kr för organisationsmedlemmar, vilket är oförändrat mot föregående år. Styrelsen föreslår vidare att medlemsavgifter inbetalade i sista kvartalet skall gälla även nästkommande år.
 • Verksamhetsberättelse 2020: Styrelsen beslöt att lägga fram verksamhetsberättelsen till årsmötet och tackade John och kansliet för det väl utförda arbetet med den.
 • Underskrift av årsredovisningen kommer att ske digitalt med början 22 mars.
 • Punkten 13 Information om verksamhetsplan och budget för innevarande år föreslås bordläggas till extra årsmöte, då det råder stor osäkerhet om förutsättningarna för föreningens verksamhet beträffande hubbverksamhet med mera.
 • Punkten 14 Godkännande av förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för nästkommande år föreslås bordläggas till extra årsmöte, då det råder stor osäkerhet om förutsättningarna för föreningens verksamhet beträffande hubbverksamhet med mera.
 • Extra årsmöte, för behandling av punkterna 13 och 14, planeras att hållas i slutet av maj. Styrelsen återkommer med besked om datum.

Wikimedia-priset

 • Tre nomineringar till Wikimediapriset 2021 hade inkommit. Styrelsen diskuterade de inkomna nomineringarna och utsåg årets mottagare. Formuleringen av motiveringen kommer att finjusteras i fortsatt diskussion inom styrelsen. Tillkännagivande sker i samband med firandet av svenskspråkiga Wikipedia 20 år, alternativt på Wikipediadagen.

Direktiv och rekommendationer beträffande av WMSE och gemenskapen arrangerade skrivstugor

Personalfrågor

 • John hade redogjort skriftligt för personalfrågor under punkten Rapportering från verksamhetschefen.

Övriga frågor

 • Inga övriga frågor behandlades.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.