Mall:Projektdata 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
{{{id}}} Fas: {{{fas}}} Ansvarig: {{{ansvarig}}}
Finansiering: {{{finansiering}}} Beslut: {{{beslut}}}
Medverkan av frivilliga: {{{frivilliga}}}
Övergripande mål: {{{mål}}}
Budgetkod: Budget: Delmål:
{{{finansiering_1}}} {{{finansiering_belopp_1}}} {{{delmål_1}}}Tidplan:

{{{tidplan}}} 

Ledningsrapport: 
Status per STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Budget
 • Aktuell
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering:

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Skapas på /Projektdata-undersidan till ett projekt med denna uppsättning:

{{Projektdata 2014
|id       = 
|projekt     = 
|projektlänk   = 
|år       = 
|fas       = 
|ansvarig    = 
|finansiering  = 
|beslut     = 
|frivilliga   = 
|mål       = 
|finansiering_1 = 
|finansiering_belopp_1  = 
|delmål_1    = 
|tidplan     = 
<!-- Ledningsrapport börjar här -->
|uppdaterad   = 
|statusColor   = <!-- GreenForest, Orange, Red -->
|statusorsak   = 
|aktiviteter   = 
|progress    = 
|erfarenheter  = 
|kostnadBudget  = 
|kostnadAktuell = 
|kostnadPrognos = 
|risker     = 
|problem     = 
|omfattning   = 
|chefen     = 
|slutrapport   = 
|avslutad    = 
}}

Projektfakta:

 • id är det id (även kallat kostnadsställe) som används i CiviCRM för att identifiera projektet. Dessa kan hittas i listan för Projekt 2024.
 • projekt är vardagligt namn på projektet
 • projektlänk är sidnamnet med mellanslag utbytta mot underscore (inklusive Projekt:)
 • år är året för projektet (påverkar hur mallen ser ut på sidorna Projekt ÅÅÅÅ samt Ledningsrapport ÅÅÅÅ)
 • fas anger om projektet planeras, pågår eller är avslutat
 • ansvarig anger vem som är ansvarig för projektet
 • finansiering anger var pengarna för projektet tas ifrån
 • beslut används för att ange när ett beslut om projektets igångsättande togs, helst med länk till beslutet
 • frivilliga anger vad frivilliga kan bidra med i projektet
 • mål vilka övergripande mål uppfyller projektet, ska vara kopplat mot verksamhetsplanen, ange koderna så att det blir lätt att se
 • finansiering_1 anger från vilken projektpott pengarna kommer ifrån kopplat
 • finansiering_belopp_1 anger storleken på beloppet
 • delmål_1 anger delmål i projektet, ska vara kopplat mot de övergripande målen
 • tidplan kan användas för att visa viktiga datum i tidplanen, ange minst start och slut om det finns definierat

Ledningsrapport:

 • uppdaterad anger när denna mall senast uppdaterades
 • statusColor är ett enkelt sätt att se hälsan på projektet. Ange GreenForest om projektet mår bra, Orange om det går framåt men finns vissa problem eller risker som gör att projektet kanske inte uppfyller alla sina mål och Red om det verkar osannolikt att målen uppnås.
 • statusorsak en förklaring om statusen inte är grön
 • aktiviteter anger vad som har gjorts löpande sedan projektets start (sammanställning), skriv helt enkelt in viktiga händelser och vad som har tagit vår arbetstid. Denna kommer att återanvändas i Chapters report och sedemera i kvartalsrapporten till Wikimedia Foundation.
 • progress betyder hur har vi närmat oss våra mätbara mål, hur går projektet framåt. Denna kommer att återanvändas i Chapters report och sedemera i kvartalsrapporten till Wikimedia Foundation.
 • erfarenheter är vad vi har lärt oss under den senaste månaden. Insikter, funderingar som är viktiga att dela med sig av och ha i åtanke för framtida projekt. Denna kommer att återanvändas i Chapters report och sedemera i kvartalsrapporten till Wikimedia Foundation.
 • kostnadBudget visar vad budgeten för projektet är. Ska inte ändras utan ett styrelsebeslut.
 • kostnadAktuell anger hur mycket som har arbetats upp från den totala budgeten. Fylls i av ekonomiadministratör eller verksamhetschef.
 • kostnadPrognos ska fyllas i speciellt om det finns indikationer på att det kommer bli avvikelser för den ursprungliga budgeten. Ange i så fall vad du tror slutkostnaden kommer att bli.
 • risker anger om det finns några risker i projektet som kan göra att målen inte uppfylls.
 • problem visar om det finns några andra problem som det är viktigt att styrelsen känner till.
 • omfattning ska användas om det behövs ett nytt beslut från styrelsen. Skriv i så fall ett förslag till beslut och en motivering som styrelsen kan förstå. Länka gärna till vidare information om det behövs.
 • chefen verksamhetens kommentarer till den aktuella ledningsrapporten
 • slutrapport Länk/kommentar/analys vid projektavslut
 • avslutad lägg till ja för att arkivera rapporten (dvs. den ligger inte längre i "ansvarig"- eller Ledningsrapportkategorin)

Beter sig annorlunda på följande sidor

Mall för data om projekt samt för ledningsrapporter. Beter sig annorlunda på följande sidor:

 • Ledningsrapport ÅÅÅÅ
 • Projekt ÅÅÅÅ

Mallparametrar[Redigera TemplateData]

Denna mall föredrar blockformatering av parametrar.

ParameterBeskrivningTypStatus
ID / kostnadsställeid

är det id som används i CiviCRM för att identifiera projektet. Dessa kan hittas i listan för Projekt ÅR.

Exempel
NNNN
Nummerobligatorisk
Projektnamnprojekt

det vardagligt namn på projektet

Strängobligatorisk
Projektlänkprojektlänk

är sidnamnet med mellanslag utbytta mot underscore (inklusive Projekt:)

Exempel
Projekt:Mitt_Projekt
Strängobligatorisk
Årår

är året för projektet (påverkar hur mallen ser ut på sidorna Projekt ÅÅÅÅ samt Ledningsrapport ÅÅÅÅ)

Exempel
ÅÅÅÅ
Nummerobligatorisk
Fasfas

anger om projektet planeras, pågår eller är avslutat

Exempel
planeras/pågår/avslutat
Strängobligatorisk
Ansvarigansvarig

anger vem som är ansvarig för projektet

Exempel
Namn
Strängobligatorisk
Finansieringfinansiering

anger var pengarna för projektet tas ifrån

Okändobligatorisk
Beslutbeslut

används för att ange när ett beslut om projektets igångsättande togs, helst med länk till beslutet

Okändobligatorisk
Frivilligafrivilliga

anger vad frivilliga kan bidra med i projektet

Okändföreslagen
Målmål

vilka övergripande mål uppfyller projektet, ska vara kopplat mot verksamhetsplanen, ange koderna så att det blir lätt att se

Exempel
T1.1, G2.1
Strängobligatorisk
Finansiering 1finansiering_1

anger från vilken projektpott pengarna kommer ifrån kopplat

Exempel
NN00
Okändobligatorisk
Finansiering 1: beloppfinansiering_belopp_1

anger storleken på beloppet

Okändobligatorisk
Delmål 1delmål_1

anger delmål i projektet, ska vara kopplat mot de övergripande målen

Okändobligatorisk
finansiering_2finansiering_2

ingen beskrivning

Okändvalfri
finansiering_belopp_2finansiering_belopp_2

ingen beskrivning

Okändvalfri
delmål_2delmål_2

ingen beskrivning

Okändvalfri
finansiering_3finansiering_3

ingen beskrivning

Okändvalfri
finansiering_belopp_3finansiering_belopp_3

ingen beskrivning

Okändvalfri
delmål_3delmål_3

ingen beskrivning

Okändvalfri
finansiering_4finansiering_4

ingen beskrivning

Okändvalfri
finansiering_belopp_4finansiering_belopp_4

ingen beskrivning

Okändvalfri
delmål_4delmål_4

ingen beskrivning

Okändvalfri
Tidplantidplan

kan användas för att visa viktiga datum i tidplanen, ange minst start och slut om det finns definierat

Okändobligatorisk
uppdateraduppdaterad

anger när denna mall senast uppdaterades

Exempel
ÅÅÅÅ-MM-DD
Datumobligatorisk
Status färgstatusColor

är ett enkelt sätt att se hälsan på projektet. Ange GreenForest om projektet mår bra, Orange om det går framåt men finns vissa problem eller risker som gör att projektet kanske inte uppfyller alla sina mål och Red om det verkar osannolikt att målen uppnås.

Exempel
GreenForest/Orange/Red
Strängföreslagen
Statusorsakstatusorsak

en förklaring om statusen inte är grön

Okändföreslagen
Aktiviteteraktiviteter

anger vad som har gjorts löpande sedan projektets start (sammanställning), skriv helt enkelt in viktiga händelser och vad som har tagit vår arbetstid. Denna kommer att återanvändas i Chapters report och sedemera i kvartalsrapporten till Wikimedia Foundation.

Okändföreslagen
Progressprogress

betyder hur har vi närmat oss våra mätbara mål, hur går projektet framåt. Denna kommer att återanvändas i Chapters report och sedemera i kvartalsrapporten till Wikimedia Foundation.

Okändföreslagen
Erfarenhetererfarenheter

vad vi har lärt oss under den senaste månaden. Insikter, funderingar som är viktiga att dela med sig av och ha i åtanke för framtida projekt. Denna kommer att återanvändas i Chapters report och sedemera i kvartalsrapporten till Wikimedia Foundation.

Okändföreslagen
kostnad budgetkostnadBudget

vad budgeten för projektet är. Ska inte ändras utan ett styrelsebeslut.

Okändföreslagen
kostnad aktuellkostnadAktuell

hur mycket som har arbetats upp från den totala budgeten. Fylls i av ekonomiadministratör.

Okändföreslagen
kostnad prognoskostnadPrognos

ska fyllas i speciellt om det finns indikationer på att det kommer bli avvikelser för den ursprungliga budgeten. Ange i så fall vad du tror slutkostnaden kommer att bli.

Okändföreslagen
Riskerrisker

anger om det finns några risker i projektet som kan göra att målen inte uppfylls.

Okändföreslagen
Problemproblem

visar om det finns några andra problem som det är viktigt att styrelsen känner till.

Okändföreslagen
Omfattningomfattning

ska användas om det behövs ett nytt beslut från styrelsen. Skriv i så fall ett förslag till beslut och en motivering som styrelsen kan förstå. Länka gärna till vidare information om det behövs.

Okändföreslagen
Chefens kommentarchefen

verksamhetens kommentarer till den aktuella ledningsrapporten

Okändföreslagen
Slutrapportslutrapport

länk/kommentar/analys vid projektavslut

Okändföreslagen
Avslutad?avslutad

ägg till ja för att arkivera rapporten (dvs. den ligger inte längre i "ansvarig"- eller Ledningsrapportkategorin)

Exempel
ja
Okändföreslagen