Mall:Projektdata 2014/dok

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skapas på /Projektdata-undersidan till ett projekt med denna uppsättning:

{{Projektdata 2014
|id       = 
|projekt     = 
|projektlänk   = 
|år       = 
|fas       = 
|ansvarig    = 
|finansiering  = 
|beslut     = 
|frivilliga   = 
|mål       = 
|finansiering_1 = 
|finansiering_belopp_1  = 
|delmål_1    = 
|tidplan     = 
<!-- Ledningsrapport börjar här -->
|uppdaterad   = 
|statusColor   = <!-- GreenForest, Orange, Red -->
|statusorsak   = 
|aktiviteter   = 
|progress    = 
|erfarenheter  = 
|kostnadBudget  = 
|kostnadAktuell = 
|kostnadPrognos = 
|risker     = 
|problem     = 
|omfattning   = 
|chefen     = 
|slutrapport   = 
|avslutad    = 
}}

Projektfakta:

 • id är det id (även kallat kostnadsställe) som används i CiviCRM för att identifiera projektet. Dessa kan hittas i listan för Projekt 2020.
 • projekt är vardagligt namn på projektet
 • projektlänk är sidnamnet med mellanslag utbytta mot underscore (inklusive Projekt:)
 • år är året för projektet (påverkar hur mallen ser ut på sidorna Projekt ÅÅÅÅ samt Ledningsrapport ÅÅÅÅ)
 • fas anger om projektet planeras, pågår eller är avslutat
 • ansvarig anger vem som är ansvarig för projektet
 • finansiering anger var pengarna för projektet tas ifrån
 • beslut används för att ange när ett beslut om projektets igångsättande togs, helst med länk till beslutet
 • frivilliga anger vad frivilliga kan bidra med i projektet
 • mål vilka övergripande mål uppfyller projektet, ska vara kopplat mot verksamhetsplanen, ange koderna så att det blir lätt att se
 • finansiering_1 anger från vilken projektpott pengarna kommer ifrån kopplat
 • finansiering_belopp_1 anger storleken på beloppet
 • delmål_1 anger delmål i projektet, ska vara kopplat mot de övergripande målen
 • tidplan kan användas för att visa viktiga datum i tidplanen, ange minst start och slut om det finns definierat

Ledningsrapport:

 • uppdaterad anger när denna mall senast uppdaterades
 • statusColor är ett enkelt sätt att se hälsan på projektet. Ange GreenForest om projektet mår bra, Orange om det går framåt men finns vissa problem eller risker som gör att projektet kanske inte uppfyller alla sina mål och Red om det verkar osannolikt att målen uppnås.
 • statusorsak en förklaring om statusen inte är grön
 • aktiviteter anger vad som har gjorts löpande sedan projektets start (sammanställning), skriv helt enkelt in viktiga händelser och vad som har tagit vår arbetstid. Denna kommer att återanvändas i Chapters report och sedemera i kvartalsrapporten till Wikimedia Foundation.
 • progress betyder hur har vi närmat oss våra mätbara mål, hur går projektet framåt. Denna kommer att återanvändas i Chapters report och sedemera i kvartalsrapporten till Wikimedia Foundation.
 • erfarenheter är vad vi har lärt oss under den senaste månaden. Insikter, funderingar som är viktiga att dela med sig av och ha i åtanke för framtida projekt. Denna kommer att återanvändas i Chapters report och sedemera i kvartalsrapporten till Wikimedia Foundation.
 • kostnadBudget visar vad budgeten för projektet är. Ska inte ändras utan ett styrelsebeslut.
 • kostnadAktuell anger hur mycket som har arbetats upp från den totala budgeten. Fylls i av ekonomiadministratör eller verksamhetschef.
 • kostnadPrognos ska fyllas i speciellt om det finns indikationer på att det kommer bli avvikelser för den ursprungliga budgeten. Ange i så fall vad du tror slutkostnaden kommer att bli.
 • risker anger om det finns några risker i projektet som kan göra att målen inte uppfylls.
 • problem visar om det finns några andra problem som det är viktigt att styrelsen känner till.
 • omfattning ska användas om det behövs ett nytt beslut från styrelsen. Skriv i så fall ett förslag till beslut och en motivering som styrelsen kan förstå. Länka gärna till vidare information om det behövs.
 • chefen verksamhetens kommentarer till den aktuella ledningsrapporten
 • slutrapport Länk/kommentar/analys vid projektavslut
 • avslutad lägg till ja för att arkivera rapporten (dvs. den ligger inte längre i "ansvarig"- eller Ledningsrapportkategorin)

Beter sig annorlunda på följande sidor

Mall för data om projekt samt för ledningsrapporter. Beter sig annorlunda på följande sidor:

 • Ledningsrapport ÅÅÅÅ
 • Projekt ÅÅÅÅ

  Mallparametrar

  Denna mall föredrar blockformatering av parametrar.

  ParameterBeskrivningTypStatus
  ID / kostnadsställeid

  är det id som används i CiviCRM för att identifiera projektet. Dessa kan hittas i listan för Projekt ÅR.

  Exempel
  NNNN
  Nummerobligatorisk
  Projektnamnprojekt

  det vardagligt namn på projektet

  Strängobligatorisk
  Projektlänkprojektlänk

  är sidnamnet med mellanslag utbytta mot underscore (inklusive Projekt:)

  Exempel
  Projekt:Mitt_Projekt
  Strängobligatorisk
  Årår

  är året för projektet (påverkar hur mallen ser ut på sidorna Projekt ÅÅÅÅ samt Ledningsrapport ÅÅÅÅ)

  Exempel
  ÅÅÅÅ
  Nummerobligatorisk
  Fasfas

  anger om projektet planeras, pågår eller är avslutat

  Exempel
  planeras/pågår/avslutat
  Strängobligatorisk
  Ansvarigansvarig

  anger vem som är ansvarig för projektet

  Exempel
  Namn
  Strängobligatorisk
  Finansieringfinansiering

  anger var pengarna för projektet tas ifrån

  Okändobligatorisk
  Beslutbeslut

  används för att ange när ett beslut om projektets igångsättande togs, helst med länk till beslutet

  Okändobligatorisk
  Frivilligafrivilliga

  anger vad frivilliga kan bidra med i projektet

  Okändföreslagen
  Målmål

  vilka övergripande mål uppfyller projektet, ska vara kopplat mot verksamhetsplanen, ange koderna så att det blir lätt att se

  Exempel
  T1.1, G2.1
  Strängobligatorisk
  Finansiering 1finansiering_1

  anger från vilken projektpott pengarna kommer ifrån kopplat

  Exempel
  NN00
  Okändobligatorisk
  Finansiering 1: beloppfinansiering_belopp_1

  anger storleken på beloppet

  Okändobligatorisk
  Delmål 1delmål_1

  anger delmål i projektet, ska vara kopplat mot de övergripande målen

  Okändobligatorisk
  Finansiering_2finansiering_2

  ingen beskrivning

  Okändvalfri
  Finansiering_belopp_2finansiering_belopp_2

  ingen beskrivning

  Okändvalfri
  Delmål_2delmål_2

  ingen beskrivning

  Okändvalfri
  Finansiering_3finansiering_3

  ingen beskrivning

  Okändvalfri
  Finansiering_belopp_3finansiering_belopp_3

  ingen beskrivning

  Okändvalfri
  Delmål_3delmål_3

  ingen beskrivning

  Okändvalfri
  Finansiering_4finansiering_4

  ingen beskrivning

  Okändvalfri
  Finansiering_belopp_4finansiering_belopp_4

  ingen beskrivning

  Okändvalfri
  Delmål_4delmål_4

  ingen beskrivning

  Okändvalfri
  Tidplantidplan

  kan användas för att visa viktiga datum i tidplanen, ange minst start och slut om det finns definierat

  Okändobligatorisk
  Uppdateraduppdaterad

  anger när denna mall senast uppdaterades

  Exempel
  ÅÅÅÅ-MM-DD
  Datumobligatorisk
  Status färgstatusColor

  är ett enkelt sätt att se hälsan på projektet. Ange GreenForest om projektet mår bra, Orange om det går framåt men finns vissa problem eller risker som gör att projektet kanske inte uppfyller alla sina mål och Red om det verkar osannolikt att målen uppnås.

  Exempel
  GreenForest/Orange/Red
  Strängföreslagen
  Statusorsakstatusorsak

  en förklaring om statusen inte är grön

  Okändföreslagen
  Aktiviteteraktiviteter

  anger vad som har gjorts löpande sedan projektets start (sammanställning), skriv helt enkelt in viktiga händelser och vad som har tagit vår arbetstid. Denna kommer att återanvändas i Chapters report och sedemera i kvartalsrapporten till Wikimedia Foundation.

  Okändföreslagen
  Progressprogress

  betyder hur har vi närmat oss våra mätbara mål, hur går projektet framåt. Denna kommer att återanvändas i Chapters report och sedemera i kvartalsrapporten till Wikimedia Foundation.

  Okändföreslagen
  Erfarenhetererfarenheter

  vad vi har lärt oss under den senaste månaden. Insikter, funderingar som är viktiga att dela med sig av och ha i åtanke för framtida projekt. Denna kommer att återanvändas i Chapters report och sedemera i kvartalsrapporten till Wikimedia Foundation.

  Okändföreslagen
  kostnad budgetkostnadBudget

  vad budgeten för projektet är. Ska inte ändras utan ett styrelsebeslut.

  Okändföreslagen
  kostnad aktuellkostnadAktuell

  hur mycket som har arbetats upp från den totala budgeten. Fylls i av ekonomiadministratör.

  Okändföreslagen
  kostnad prognoskostnadPrognos

  ska fyllas i speciellt om det finns indikationer på att det kommer bli avvikelser för den ursprungliga budgeten. Ange i så fall vad du tror slutkostnaden kommer att bli.

  Okändföreslagen
  Riskerrisker

  anger om det finns några risker i projektet som kan göra att målen inte uppfylls.

  Okändföreslagen
  Problemproblem

  visar om det finns några andra problem som det är viktigt att styrelsen känner till.

  Okändföreslagen
  Omfattningomfattning

  ska användas om det behövs ett nytt beslut från styrelsen. Skriv i så fall ett förslag till beslut och en motivering som styrelsen kan förstå. Länka gärna till vidare information om det behövs.

  Okändföreslagen
  Chefens kommentarchefen

  verksamhetens kommentarer till den aktuella ledningsrapporten

  Okändföreslagen
  Slutrapportslutrapport

  länk/kommentar/analys vid projektavslut

  Okändföreslagen
  Avslutad?avslutad

  ägg till ja för att arkivera rapporten (dvs. den ligger inte längre i "ansvarig"- eller Ledningsrapportkategorin)

  Exempel
  ja
  Okändföreslagen