Projekt:Translatewiki.net 2014/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Projektbeskrivning (vad som skett under projektet)

Att lokalisera mjukvara är viktigt för att öka användarvänligheten. Idén med projektet var att stödja öppen programvara genom att förenkla lokalisering till svenska och andra språk. Detta kommer att vara till stor nytta för internets infrastruktur då fler personer kan dra nytta av den öppna programvaran på sitt eget språk.

Wikimedia-rörelsen använder sig främst av en tjänst som kallas translatewiki.net där tusentals översättare från hela världen arbetar med att översätta öppen programvara till över 200 olika språk. Fokuset under projektet är på just translatewiki.net, men även de övriga översättningsplattformarna kommer att gagnas av projektets resultat genom att fler i allmänheten får medvetenhet om behovet.

För att säkerställa en god kvalité på översättningar inom rimlig tid efter att nya tillägg läggs till behöver den existerande gemenskapen få stöd både att göra ett bättre och effektivare jobb, men även genom att fler nya översättare involveras. Något vi bland annat angripit genom en serie evenemang, genom utbyte av erfarenheter med liknande organisationer samt en tävling för att sporra de redan engagerade.

För att stötta uppbyggandet av översättargemenskapen på längre sikt har vi vidare undersökt hur ett återkopplingssystem med Open Badges kan integreras i plattformen och vara ett stöd för nybörjares deltagande och även motiverande för mer erfarna översättare att bidra med sina färdigheter både brett och djupt. Projektet arbetade även för att ge mer vetenskapliga bevis på vad som fungerar för att stärka en onlinegemenskap av frivilliga.

Vi ville dock även göra det enklare för ny programvara att läggas till för att fler intressanta projekt kan locka fler översättare och skapa mer och bättre öppen programvara. Detta skedde med utveckling och genom att samla in och dela de praktiska erfarenheterna.

Våra partners arbetade till stor del självständigt då vi redan tidigt i arbetet tydligt definierat vad deras leverabler var. Vi hade regelbundna möten i början av projektet för att alla projektpartners skulle känna att de hade en god känsla för vad som behövde ske. De regelbundna månadsrapporterna hjälpte även till internt i projektet då det var en chans att regelbundet och systematiskt diskutera framgångar och problem som vi stött på. MetaSolutions och Umeå universitet var båda med att anordna översättningssprint då vi kunde träffas fysiskt och prata om projektet. Vi koordinerade även runt kontakterna med Wikimedia Foundation då det är lättare att få gehör för behoven när flera intressenter hör av sig.

Projektet drog igång i maj 2014 och pågick, efter en förlängning, i ett helt år.

Utvärdering av projektets uppfyllande av syftet

Mål och syfte

Syftet med projektet var att stärka översättningsplattformen translatewiki.net vilket i sin tur kommer att öka användarvänligheten av öppen programvara och flera stora webbplatser, däribland Wikipedia.

För att uppnå syftet fastslogs fem övergripande mål:

 • Att öka antalet, och produktiviteten hos de, personer som hjälper till att översätta meddelanden i gränssnitt för öppen programvara så att svensktalande enklare kan använda programmen, främst på translatewiki.net;
 • Att genom designen av ett återkopplingssystem göra volontärarbetet mer attraktivt;
 • Att EntryScape, som gör länkad data enklare att använda, läggs till på translatewiki.net och som fallstudie gör det enklare för fler utvecklare i Sverige att använda translatewiki.net för sina egna öppna programvaror;
 • Att rutiner utvecklas/utökas för hur ytterligare öppna programvaror från svenska utvecklare kan läggas upp för översättning på tjänsten translatewiki.net, inklusive buggrapporter med förbättringsförslag;
 • Produktionen av en vetenskaplig rapport/artikel om arbetet och dess utfall.

Dessa mynnade ut i en serie SMARTA mål:

 • Att rutinerna för hur deltagande går till har sammanställts, d.v.s. fler och bättre dokumentationssidor.
 • Att 5 instruktionsfilmer om hur man kan bidra till projektet har skapats.
 • Design och implementationsplan av ett användbart återkopplingssystem (med "Badges") inskickat till Wikimedia Foundations utvecklare.
 • 4 översättningssprint skall anordnas.
 • Minst 10 nya svenska översättare skall ha engagerat sig på translatewiki.net och angett detta på svenskaportalen (https://translatewiki.net/wiki/Portal:Sv).
 • Att ytterligare 5 av de återstående 14 projekt som i dagsläget är aktiva på translatewiki.net skall vara färdigöversatta till svenska.
 • Buggar och förbättringsförslag skall rapporteras in senast 1 vecka efter att vi fått vetskap om dem.
 • Att EntryScape har lagts till på translatewiki.net och att erfarenheterna från detta arbete har dokumenterats i en fallstudierapport.
 • 1 vetenskaplig rapport/artikel om resultatet och lärdomarna har framställts.
 • 1 masteruppsats skrivs om öppna programvara för översättningar.
 • Minst 8 omnämnanden i tidningar och bloggar om projektet.

Resultat

Måltabell för Projekt:Translatewiki.net 2014

Syftet var att stärka översättningsplattformen translatewiki.net vilket vi bedömer att projektet lyckats med. För att uppnå syftet hade vi satt upp ett antal konkreta mål varav de flesta uppnåddes (en del med råge). Plattformen har redan blivit enklare att använda för både volontärer och utvecklare och flera ytterligare förbättringar har kommit en bra bit på väg. Även antalet engagerade har ökat och en stor mängd meddelanden har översatts. Det är dock svårt att i dagsläget bedöma det långsiktiga utfallet av en del av insatserna. Tack vare projektet har vi fått en bättre förståelse för problematiken och vi har lärt oss mycket. Vi vill mer och har därför lagt ett stort fokus här på vad vi kan göra mer och bättre. Trots att vi överlag är mycket nöjda!

Antal redigeringar i maj 2015 då översättningstävlingen pågick.

Vi började tidigt en genomgång av dokumentationen och hade vid projektslut skapat en serie med pedagogiska och sammanhängande instruktionssidor. För att förenkla involveringen skapade vi sex stycken instruktionsfilmer och laddade upp dessa på Wikimedia Commons. Vi valde att skapa en ytterligare instruktionsfilm än vårt ursprungliga mål då vi av pedagogiska skäl valde att dela upp en längre film, för att göra det enklare att följa de olika stegen. Filmerna är på svenska med undertexter på svenska och engelska, detta då tanken var att de skulle fungera som förberedelse för deltagarna på översättningssprinten i Sverige. Vi satte även upp en ordbok över specialtermer som används i Wikimedias projekt på en wikisida.

Översättningssprint på Umeå universitet, 9 september 2014.

De första stegen i projektet var för Wikimedia Sverige att förbereda inför översättningssprinten vi planerade att genomföra. Det inkluderade att skapa presentationer, sätta upp en kommunikationsplan med tillhörande pressmeddelanden, ordna lokaler, catering m.m. samt förbereda en del instruktionsmaterial (t.ex. instruktionsfilmer). Inför evenemangen skickades pressmeddelanden ut och flera journalister, inklusive Sveriges radio, visade intresse. Totalt hade projektet sju stycken omnämnden i media eller på bloggar samt i social media vilket ökade intresset och translatewiki.nets synlighet. Efter evenemangen beskrev vi projektet på olika bloggar. Vi arbetade främst på Wikimedias bloggar med målet att stärka translatewiki.nets synlighet hos redan aktiva volontärer då det visat sig att många inte känner till plattformen. Projektet genomförde fyra stycken översättningssprint enligt plan. Evenemangen genomfördes i Umeå, i Stockholm samt Göteborg, det var även möjligt att delta per distans. Det var en positiv stämning under dem och vi lärde oss mycket om vilka problem deltagarna stötte på, vilket låg till grund för vårt arbete med det förbättrade instruktionsmaterialet.

Vi fick totalt 12 nya översättare som nu anmält sig på portalen för svenska översättare vilket innebär en ökning på 36 procent. Målet var 10 stycken, vilket alltså uppnåtts. För att nå personer med mer specialiserad kompetens placerade vi även en annons på Volontärbyrån.se. Där hittade vi igen ytterligare flera volontärer som ville börja översätta på translatewiki.net. Som ett första steg kontaktades de via telefon där vi introducerade projektet och därefter skickade vi dem instruktionsfilmer och andra bra länkar som introduktion.

Från en del av användarna såg vi en rätt hög aktivitet under kortare perioder men deras aktivitet har dock inte fortsatt över tid. I en enkätundersökning vi genomförde samt från samtalen under översättningssprinten identifierade vi en del problem. Flera personer uttryckte en viss frustration över den existerande gemenskapen samt över brister på webbplatsen vilket försvårade deras arbete (ex. avsaknaden av projektspecifika ordböcker). Att översätta meddelandena är ett specialiserat åtagande och en del kan ha valt att fokusera på att färdigställa en uppsättning meddelanden och därefter känt sig nöjda. En del upplevde att meddelandena var för tekniska (vilket är svårt att göra något åt då en crasch course om den relevanta tekniken berör så pass få meddelanden och därför lika väl kunna översättas direkt. Vid översättningssprinten kan dock snabba svar på konkreta frågor ges). Andra upplevde inte arbetet tillräckligt stimulerande för mer än sporadiska inhopp. Att kunna åtgärda dåligt översatta meddelanden när de stöter på det var dock något som lyftes upp. Enkätundersökningen visade glädjande nog att samtliga deltagarna, med ett undantag, fann att den organiserade aktiviteten gjort dem mer motiverade att bidra (den avvikande sa att evenemanget varken gjort till eller från). Wikimedia Sverige genomförde därutöver ett evenemang på kontoret i samarbete med Mozilla Foundation där deras översättare från de nordiska länderna deltog och delade med sig av sina erfarenheter och vilka behov de såg. Flera lärdomar som kan användas för att öka engagemanget hos volontärerna identifierades.

Totalt blev 4 av 5 av de prioriterade projekten färdigöversatta och till stor del korrekturlästa. Flera andra projekt (som var färdigöversatta när vi sammanställde vår lista) har fått nya meddelanden som vi därefter har översatt, så att de åter blivit färdigöversatta. Vi har även översatt alla de meddelanden som fanns för MediaWiki när vi började, men på grund av den snabba utvecklingen av den programvaran har den fyllts upp igen. Målet med att översätta färdigt projekt får därmed ändå sägas ha uppnåtts, även om det visade sig att målet var dåligt formulerat. Under översättningsarbetet och korrekturläsningen upptäckte vi mängder med buggar och otydliga meddelanden som vi lämnade förbättringsförslag på.

Badge som kan utfärdas av och inom translatewikis gemenskap.
Badge translatewiki för utfärdande från Wikimedia Sverige, vid events och utbildningar.

Parallellt med detta definierades vad ett återkopplingssystem bestående av flera Open Badges skulle innehålla och vilka externa plattformar som kunde anses lämpliga för utfärdande, så att vi så snabbt som möjligt skulle kunna ta det arbetet vidare och kunna utnyttja de hackathons m.m. som ordnades under året där vi planerade att delta. Målet var aldrig att dessa badges skulle vara färdigutvecklade under projektet men vi ville ta det så långt som möjligt och även ha möjlighet att undersöka intresset hos deltagarna på våra översättningssprint och därför var det nödvändigt att tillfälligt testa utfärdandeprocessen via extern plattform.

För återkopplingssystemet med Open Badges har vi tagit fram tabeller med specifikationer över vad dessa innebär, både de som ska utfärdas av WMSE och förslag till hur gemenskapen på translatewiki.net kan använda sig av badge-systemet. Den framtagna designen inbegriper sammanlagt nio olika märken som representerar olika milstolpar och färdigheter. Tidigt i denna process togs en testbadge fram för att användas i de inledande eventen genom utfärdande från extern plattform. Vi har utvecklat, designat och specificerat vad som behöver utvecklas för ett återkopplingssystem i MediaWiki. Ett OpenBadges-tillägg för MediaWiki (minimum viable product) har utvecklats och genomgått kodgranskning. Detta tillägg går därmed att testa på exempelvis translatewiki.net. Vi har författat en manual för hur Open Badges fungerar i translatewiki.net-kontexten, skriven på engelska för att enklare översättas. Vi genomförde en träff kring Open Badges, "Open Badges show and tell" (se material), där flera av de tyngsta namnen inom området i Sverige deltog. Mötet var upplagt så att det hade både praktiska och teoretiska moment, där bl.a. fysiska badges skapades. Mötet resulterade i erfarenhetsutbyte och i att specifika områden kunde identifieras som centrala för vidare utveckling, exempelvis teknisk plattform och att kunna kommunicera och sprida konceptet med Open Badges till fler användare runt om i Sverige.

En annan viktig faktor för att få personer intresserade av att bidra till en översättningsplattform är att det finns program där att översätta som de finner intressanta och viktiga att bidra till. Det finner redan en hel del välkända och viktiga program på translatewiki.net, men en breddning är fortfarande värdefullt och det kan även dra in kvalificerade utvecklare som hjälper till att utveckla själva plattformen. Under projektet kunde MetaSolutions program EntryScape läggas till. Det praktiska arbetet från projektgruppen var färdigt några månader före projektslut, men det var en del fördröjningar med kodgranskning m.m. EntryScape har i början av juni lagts till på translatewiki.net! Det var ett hel del arbete med detta och MetaSolutions anpassade EntryScape-koden för att underlätta den externalisering av strängar som krävdes. MetaSolution skapade även en patch till translatewiki.net, vilken applicerats, för att hantera Dojos (samma som AMD, require.js) i18n javascript-format. Detta arbete öppnar upp för alla andra program som använder Dojo-modulen som en lösning för internationalisering. MetaSolutions har sammanställt sina erfarenheter där de pekat på flera konkreta möjligheter till förbättringar och tips och trix för utvecklare som vill lägga till sin mjukvara.

Som en avslutning till projektet för att aktivera existerande volontärer genomförde vi en översättningstävling. Denna var mycket framgångsrikt med en aktivitet på translatewiki.net som var fyra gånger så hög som vanligt. Hela 44 844 meddelanden översattes på 116 språk! Tyvärr hade EntryScape inte lagts till när vi genomförde tävlingen. Det berodde dock på händelser utanför projektgruppens kontroll. EntryScape har redan översatts till flera språk.

De akademiska målen uppnåddes inte men en hel del grundläggande arbete genomfördes dock och Wiberg et al. räknar med att fortsätta arbetet under året.

 • Umeå universitet och Mikael Wiberg har arbetat med utformningen av en artikel om översättningsprojektet, inklusive en litteraturstudie. Prof. Mikael Wiberg vid Umeå universitet har genomfört en längre intervju med Sara Mörtsell (Wikimedia Sverige) om Open Badges och den föreslagna implementeringen på translatewiki.net. Umeå universitets skickade in ett abstract för sin artikel om translatewiki.net för konferensen The 9th International Conference on Weblogs and Social Media (ICWSM-15) (http://icwsm.org/2015/). Tyvärr accepterades inte presentationen och Mikael Wiberg söker nu andra möjligheter.
 • Angelica Svelander, doktorand i informatik vid Umeå universitet, har påbörjat den intervjustudie hos Wikimedia som genomförs under vintern/våren 2015. Förutom ett fokus på hur ett system med Open Badges skulle kunna bidra till ökad editering och användning av Wikipedia så fokuserar Angelicas avhandling på användning och utveckling av sociala medier inklusive sociala plattformar för användargenererat innehåll såsom Wikipedia.
 • Umeå universitet och Mikael Wiberg deltog i slutet av 2014 i en workshop med Umeå kommun om öppen data. Translatewiki.net beskrevs där i kontexten om aktiva medborgare och möjligheterna runt smarta städer och hur lokalisering av programvara har en plats där.
 • Professor Mikael Wiberg deltog vid konferens NordiCHI i Helsingfors, där bl.a. en paneldebatt om 'big data' ägde rum och om språket som barriär generering av denna typ av data. Big data är centralt för digitala tjänster som bygger på användargenererat innehåll som exempelvis translatewiki.net och Wikipedia. Deltagande på konferensen skedde som en del av arbetet med att knyta samman arbetet i projektet med den forskning som Mikael sedan tidigare bedriver om öppna data och om språkets betydelse för detta. D.v.s. en konkret koppling mellan de projekt Wikimedia Sverige bedriver och den internationella forskning som bedrivs inom området.

Erfarenheter som projektet gett

Vi har dragit flera värdefulla erfarenheter från projektet som kommer att hjälpa oss i vårt framtida arbete både med translatewiki.net men även med andra angränsande projekt.

Det visade sig vara svårare än vad vi hoppats på att hitta intresserade volontärer att delta på plats, deltagande var alltid relativt begränsat och flera anmälda per evenemang dök inte upp i slutändan. Vid flera tillfällen frågade även personer som övervägde att dyka upp om möjligheten att översätta artiklarna på Wikipedia istället. Detta trots att det i extern kommunikation explicit stod att det handlade om tekniska översättningar. Vi tror att svårigheten med att hitta intresserade beror på att det är en så pass liten del av befolkningen som behärskar både engelska och tekniska termer så pass bra att de känner sig redo att översätta tekniska meddelanden som går live i stort sett omgående. Hur vi kan nå ut till den lilla grupp som känner sig trygga i att översätta, finner det givande och som har tid är något vi inte hittade en perfekt lösning på. Genom fokuset på tekniska universitetsutbildningar fick vi dock en hel del kvalitativa volontärer vilket vi är nöjda med. Mozilla som har gjort detta i snart ett decennium och har samma problem. Mozilla har bara några få aktiva översättare per språk. Att se om vi kan inkludera detta i en formell utbildning vore en väg framåt. En annan upptäckt är att Volontärbyrån.se som startpunkt var effektivt då ett stort antal personer besöker sidan och gör ett aktivt val vilka områden de har kompetens att volontärarbeta inom. Arbetsinsatsen för att nå ut till dem är därmed begränsat. Då detta var något vi prövade när majoriteten av projekttiden passerat kunde vi inte ge deltagare det stöd de idealt skulle få med fysiska möten m.m. Att leda nybörjare helt från distans är inte heller något vi prövat tidigare och våra processer runt detta skulle vi behöva utveckla mer, t.ex. vilket material de skall förses med, hur ofta deras arbete ska följas upp, avgränsningar på uppgifter (baserat på deras identifierade kompetenser), hur de som verkligen vill men har begränsade digitala grundkunskaper kan guidas (vilket dokumentationen inte är tillräcklig för). I ett framtida projekt skulle vi ha börjat i motsatt ände och lagt ut en annons, sett var det fanns intresse och därefter planerat in ett evenemang på de platserna så att de som redan tagit de första stapplande stegen kunde få konkret hjälp och känna att de fått den uppskattning de förtjänar.

Vi har fått flera personer att engagera sig, men det är oklart om de kommer att fortsätta att bidra över tid. Vi skickade ut ytterligare en enkät som dock endast besvarades av en fåtal deltagare där några uppgav tidsbrist som största orsaken. Det gör att det finns hopp om att en del kommer att hitta tillbaks, men en långsiktig uppbyggnad av gemenskapen går i dagsläget inte att slå fast. Under arbetets gång fick vi en hel del insikter om vad som behöver sättas upp för att fortsätta engagera just den här typen av volontärer. Inte minst var det värdefullt att ta del av Mozillas arbete inom det här området då de har investerat väldigt mycket resurser i detta under det senaste decenniet.

Det är så pass få som dras till att översätta den här typen av material att kostnaden per volontär är hög samtidigt som det är inte heller är säkert att de blir återkommande. Det är dock viktigt att fortsätta försöka då lokalisering av gränssnittet har visat sig vara väldigt viktigt för användarvänligheten på projekten. Att ha tydligare definierade arbetspaket att ge nya volontärer är viktigt för att skapa känslan av att projektet går framåt. Det finns visserligen redan en uppdelning baserat på extensions, men en prioritering av dessa (med ett urval av de enklaste) hade hjälpt till att göra det hela greppbart. Då hade det även varit lättare att följa upp med nya uppgifter när man sett att de varit färdiga.

Eftersom vi räknade med att deltagarna på översättningssprinten ändå skulle få en genomgång fokuserade vi inte initialt på att förbättra dokumentationen på translatewiki.net, utöver att skapa instruktionsfilmerna. Det mest grundläggande fanns redan, om än opedagogiskt presenterat. Det kan dock ha gjort det svårare för de som inte gjorde något de närmsta veckorna efter våra träffar. I framtida projekt kommer vi att planera in flera återkommande evenemang på samma ställe för att göra det möjligt för deltagare att komma tillbaka och få ytterligare stöd. Eftersom det rör sig om så få personer är dock risken att evenemangen skulle ha fått ställas in i sista minuten om någon enstaka person fått förhinder. Under projektets gång har dock en ordentlig genomgång av dokumentation och en omstrukturering skett så att det finns en röd tråd och att det enkelt går att gå igenom materialet i en pedagogisk följd. Detta är något vi är nöjda över! Vi upplever att vi kunde samla in mycket värdefull kunskap genom evenemangen som förbättrade slutprodukten. De direkta diskussionerna om innehållet som vi presenterat har dock varit väldigt begränsade. På wikis är det dock i allmänhet vanligare att kritik framförs snarare än positiva kommentarer, d.v.s. inga kommentarer är vanligtvis något positivt och vi hoppas därför att gemenskapen i fortsättningen kommer att guida nybörjare till materialet.

Videofilmerna gick förhållandevis snabbt att skapa och den mall vi satte upp kan enkelt återanvändas för fler liknande filmer och har därigenom ett mervärde. Att vi spelade in instruktionsfilmerna på svenska verkade uppskattat från deltagarna. Nackdelen med det angreppssättet var att de inte lika självklart platsar på translatewiki.net där engelska är grundspråket. För att ändå öka deras värde att inkludera förberedde vi dem även med undertexter på svenska och engelska. Att skapa instruktionsfilmer är något vi kommer att fortsätta med då de är mycket enklare att följa än rena texter och de två tillvägagångssättet komplimenterar varandra. Att inte beskriva det i text vore dock olyckligt då translatewiki.net har översättare från hela världen och en del har mycket dålig internetuppkoppling varför endast instruktionsfilmer vore mindre lämpligt och begränsande.

Arbetet med att formulera ett återkopplingssystem baserat på Open Badges nådde längre än vi vågade hoppas på. Genom att kunna visa systemet med de nio märken vi har definierat har vi en god grund för att kunna sprida kunskapen om hur de spelar roll för användardrivna plattformar så som translatewiki.net. Ett tekniskt hinder för vårt arbete med att ta fram Open Badges var att den externa plattformen vi använde för testbadgen dessvärre visade sig vara för instabil för att systematiskt kunna sköta utfärdandeprocessen på ett tillfredsställande sätt. Vi hade kunnat få fler lärdomar kring utfärandeprocessen och hur den tas emot av översättare och deltagare, och även badgemanualens användbarhet, om plattformen fungerat bättre. Projektet möjliggjorde för oss att fundera igenom vår idé med Open Badges på ett mer allmänt plan vilket var viktigt. För den kommande integreringen av Open Badges i MediaWiki behövs utöver teknisk utveckling även en förankring inom Wikimedia-gemenskapen. Där är Mozillas gemenskap en förebild då man har Open Badges som en inarbetad del av deltagandet. Arbetet med detta gav oss värdefulla erfarenheter som vi tar vidare till alla våra projekt i framtiden. Att träffa fler pedagoger som använder sig av Open Badges under vår "Show and tell" var givande och snabbade på arbetet. Det ledde även till att projektet fick ökad synlighet. Genom att fysiska badges skapades kunde konceptet med att ha visuell representation av tillhörighet och färdigheter lättare kommuniceras till nya användare.

En annan insikt är att specialiserade kommunikationskanaler för översättarna hade varit värda att sätta upp redan från dag ett. Det finns redan portaler på translatewiki.net för detta vilket var utgångspunkten, men det visade sig att de inte var populära. En Facebook-grupp sattes därför upp i slutet av projektet, men den har inte fått någon aktivitet ännu.

För MetaSolutions var erfarenheterna blandade. Projektet löpte initialt på mycket bra och den nödvändiga utvecklingen och anpassningen löstes på ett bra sätt. Arbetet som skett har lagt en god grund som kommer att kunna återanvändas av MetaSolutions såväl som av andra utvecklare. Det har redan inkommit mängder av översättningar av EntryScape. Svårigheten låg i att delar av instruktioner saknades och svar från Wikimedia Foundation ofta tog lång tid. Personalen där har tyvärr mycket begränsad arbetstid till projektet vilket leder till fördröjningar. De största bristerna i dokumentationen har genom projektet nu identifierats och specificerats i MetaSolutions slutrapport tillsammans med mängder av praktiska rekommendationer som kommer att kunna inkluderas i translatewiki.nets dokumentation (det var dessa svagheter vi bl.a. hoppades identifiera genom projektet).

Runt det akademiska visade det sig svårare än trott att inkludera uppgifterna som en del av masterutbildningen av praktiska orsaker. Det ersattes dock glädjande nog av att en doktorand började titta på det hela. Ett doktorandarbetet är dock under en längre period varför målen inte nåtts inom ramen för projekttiden. Arbete har kommit igång bra och genom att det blir en doktorand som arbetar med det hela räknar vi med ett mer kvalitativt resultat som får större akademisk spridning. Översättningsplattformen har fått en ökad synlighet i akademiska sammanhang genom ett flertal evenemang där Umeå universitet deltagit vilket har varit positivt. Publikation av forskningsresultat berodde i det här fallet på konferensdeltagande och då det förslagna konferensbidraget inte godkänts sköts det på framtiden. I framtida projekt skulle vi specificera vilka konferenser som vore aktuella redan i planeringsstadiet för att få en tydligare tidsplan.

Slutligen var det väldigt tydligt att en korrekturläsning av nybörjarnas översättningar var viktigt. Detta då de höll blandad kvalité och att vi genom denna process kunde identifiera flera problem och otydligheter i instruktionerna. Det kunde vi sedan använda när vi utvecklade instruktionsmaterialet. Korrekturläsningen är även ett direkt sätt att ge återkoppling till nya användare som därmed kan utvecklas snabbare, framförallt då vi är medvetna om att de är nybörjare och då kan följa upp med konstruktiv kritik och coachning.

Önskemål och planer för framtiden

Vi kommer att titta på möjligheterna att bidra mer till mjukvaran för att minska tröskeln att komma igång och göra det mer intressant att fortsätta. Framförallt skulle följande utvecklingsarbete vara värdefullt:

 • En inbyggd ordbok som identifierar ofta använda specifika termer. Translatewiki.net har en hel del smarta funktioner, men om du inte har varit aktiv användare av de program som översätts är det väldigt svårt att känna trygghet i att komma igång. Främst saknas att ordboken inte är inbyggd i gränssnittet vilket gör den svår att hitta igen och arbetet blir inte så smidigt som vore önskvärt. Ordboken skulle helst automatiskt identifiera ofta använda termer så att förslag kan ges om något översätts annorlunda av en nybörjare. Detta är något många andra översättningsplattformar har.
 • En aktivering av videouppspelning på translatewiki.net. Utan denna minskar synligheten och värdet av instruktionsfilmerna. Bristen på denna funktionalitet minskar synligheten av instruktionsfilmerna och vi räknar med att då de denna funktion aktiverats kommer de att få en ökad användning. Vi var inte medvetna om detta vid projektplaneringen. Vi har bett om hjälp från utvecklarna att aktivera detta, men det har ännu inte skett.
 • Wikimedia Sverige hoppas även kunna fortsätta med utvecklingen runt Open Badges för att det skall kunna inkluderas på Wikimedias projekt. Det är dock ett stort arbete och kräver att intresse skapas/underhålls hos Wikimedia Foundations utvecklare.

MetaSolutions kommer att använda translatewiki.net som primär översättningsplattform. Mjukvaran har redan översatts i ett flertal språk, men communityn på translatewiki.net kommer nog att bidra med ännu fler översättningar. Processen är förberedd för framtida utökningar, d.v.s. om ytterligare EntryScape-moduler tillkommer så kommer dessa att kunna översättas med translatewiki.net utan anpassningar. Ett önskemål från MetaSolutions är att öka synkroniserings-frekvensen, just nu släpper translatewiki.net sina översättningar enbart varannan vecka utan möjlighet till extern intervention. Denna process borde automatiseras och personberoenden elimineras. Vi planerar att inarbeta slutrapporten från MetaSolutions på lämpliga sidor på translatewiki.net för att göra det lättare för andra utvecklare att komma igång och rapporten finns även tillgänglig i sin helhet.

Angelica Svelander, doktorand på Umeå universitet, kommer fortsätta bedriva forskning i samarbete med Wikimedia. Under våren och till hösten åker hon till Westminister, London för att delta i uppbyggnad av en forskarskola mellan Umeå universitet och Westminister University på temat social media. Studierna doktoranderna genomför i sina avhandlingsprojekt är viktiga byggstenar i denna typ av internationella samarbeten.

Genom våra översättningsevenemang samt genom diskussioner med deltagarna på Mozillas översättarevenemang lärde vi oss mycket om vad nybörjare vill se och vad Mozillas aktiva grupp uppskattat i deras arbete, vilket bl.a. lett till att vi skapat en Facebook-grupp för dem som vi hoppas kunna aktivera i framtiden. Vi tittar även på möjligheten att sätta upp en emailinglista. Vi planerar att fortsätta sprida dessa kanaler. Ett konkret oväntat resultat var även möjligt samarbete med Mozilla inom andra projekt som vi hade tid att tala om. Översättningsevenemang är något vi planerar att fortsätta med och likaså titta på volontärstöd på distans (så att Volontärbyrån.se bättre kan nyttjas).

Vi kommer att kunna sprida våra erfarenheter från projektet med translatewiki.net vid kommande konferenser för Wikimedia-gemenskapen. Kunskap om hur Open Badges kan fånga och beskriva viktiga milstolpar och färdigheter är en av nycklarna till att de blir värdefulla, därför behöver kunskapen spridas till fler för att få ett ökat intresse och fokus på dessa möjligheter.

Projektets totala kostnader

 • Total upparbetad lön för Wikimedia Sverige 2014-02-28: 180 055,40 kr (från .SE), samt 60 000 kr (egen finansiering), totalt 240 055,40 kr
 • Total upparbetad lön för MetaSolutions 2014-04-30: 110 000 kr (från .SE), samt 80 000 kr (egen finansiering), totalt 190 000 kr
 • Total upparbetad lön för Umeå universitet 2014-01-31: 30 000 kr (från .SE) samt 100 000 kr (egen finansiering), totalt 130 000 kr
 • Evenemang och resor: 16 590,64 kr

Totala kostnader: 576 646,04 kr varav 336 646,04 kr täckts av .SE.

Blogginlägg

Nästan 1,5 år har gått sedan vi på Wikimedia Sverige först började drömma om att arbeta fokuserat och målinriktat gentemot translatewiki.net, ett av Wikimedia-rörelsens mest centrala men i stort sett okända projekt. Vi tänker oftast inte på att även användargränssnitt på webbplatser och datorprogram måste översättas för att bli användarvänliga. När ett gränssnitt inte är översatt leder det till att många finner det rätt förvirrande och svårnavigerat.

Translatewiki.net är plattformen där vi översätter alla knappar och olika meddelanden som syns på Wikipedia. De översättningar som sker där gagnar alltså alla de miljontals användarna och gör det lättare att engagera sig i produktionen av nya Wikipedia-artiklar, för att förbättra existerande eller ladda upp fler mediafiler. Bara för att ta några exempel. Företag investerar stora summor på översättningar för kommersiella produkter. Små eller ideella projekt baserade på öppen programvara saknar dock ofta den möjligheten på grund av begränsade resurser. Behoven är dock desamma och volontärer blir därför helt centrala. Volontäröversättarna fyller även en nisch för mindre språk då företag fokuserar på vissa utvalda marknader. Att stärka volontäröversättarna är därmed viktigt för hela systemet av öppen programvara och en enklare surfande.

Genom vår projektdesign hade vi möjlighet att angripa problemet från en mängd olika vinklar vilket gjort det väldigt intressant att arbeta i och vi har varit ett stort antal personer inblandade i ett så pass litet projekt som det ändå var.

För att säkerställa en god kvalitet på översättningar inom rimlig tid efter att nya tillägg läggs till behöver den existerande gemenskapen få stöd både att göra ett bättre och effektivare jobb, men även genom att fler nya översättare involveras. Detta tog vi oss an genom en serie evenemang, genom utbyte av erfarenheter med liknande organisationer samt en tävling för att sporra de redan engagerade.

För att stötta uppbyggandet av översättargemenskapen på längre sikt har vi vidare undersökt hur ett återkopplingssystem med Open Badges kan integreras i plattformen och vara ett stöd för nybörjares deltagande och även motiverande för mer erfarna översättare att bidra med sina färdigheter både brett och djupt. Projektet arbetade även för att ge mer vetenskapliga bevis runt vad som fungerar för att stärka en onlinegemenskap av frivilliga.

Dessutom ville vi göra det enklare för ny programvara att läggas till för att fler intressanta projekt kan locka fler översättare och skapa mer och bättre öppen programvara. Detta skedde med utveckling och genom att samla in och dela de praktiska erfarenheterna. MetaSolutions och Umeå universitet var båda med att anordna översättningssprint då vi kunde träffas fysiskt och prata om projektet. Vi koordinerade även runt kontakterna med Wikimedia Foundation då det är lättare att få gehör för behoven när flera intressenter hör av sig.

Att ha möjligheten att arbeta med ett okänt men viktigt projekt som translatewiki.net har varit väldigt intressant och lärorikt då vi kunnat se hur en viktigt men rätt bortglömd gemenskap kunnat engagerats.