Ekonomiska sammanställningar/Inför styrelsemötet 18 mars 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vårt ekonomiska prognosverktyg, Burncharten, innehåller detaljer om hur kostnader och intäkter förväntas falla ut. Då verktyget innehåller personuppgifter går den inte att dela.

Uppdateringar sedan senaste sammanställningen

Uppdateringen omfattar perioden 2019-12-01 – 2020-02-29

Resultatet den senaste sammanställningen

 • Föreningens nettoresultat blev positivt under perioden. Totalt blev våra intäkter 21 460 kr mer än utgifterna för perioden.

Skillnad i kostnader sedan prognos

 • Löpande kostnader (undantaget personal): Överspenderat 32 865 kr
  • Detta är inte helt oförväntat då flera större utgifter är kopplade till årsavslut och bokslut men i burncharten fördelade över året.
 • Personalkostnader: Underspenderat 8 406 kr
 • Uppskattade icke löpande kostnader (resor, gemensamhetsstöd, material): Underspenderat 13 051 kr

TOTALT: Överspenderat 11 408 kronor

Skillnad i intäkter sedan prognos

Donationer och medlemskap har ökat med 64 978 kr sedan vår prognos i burncharten. Detta är inte helt oförväntat då både donationer och medlemskap ökar kring årsskiftet.

Justeringar

Om signifikanta in-/utbetalningar har senare-/tidigarelagts för att vi t.ex. har förlängt ett projekt.
 • Faktiska utgifter är något lägre i januari och februari än vad vi räknat med i Burncharten. Detta då fakturor betalades i mars. Februari kommer därmed att behöva justeras i efterhand. Summan uppskattas dock endast till omkring 58 000 kr. Orsaken är behovet att ha upparbetade kostnader i bokföringen för avslut av projektet FindingGLAMs 2018.
 • De uppskattade intäkterna för projektet DAIR EU-projekt för Wikispeech har lagts till i december 2020. Uppskattningsvis blir den första utbetalningen på 900 000 kronor (motsvarande 20% av vår del av budgeten).
 • De uppskattade intäkterna för medlemsavgifter har justerats med en ökning med 15 000 kronor per månad för perioden mars-maj 2020 (till 25 000 kronor/månad). Detta baserat på att kampanjer på sociala medier planeras samt att årsmötet sker i april. För perioden oktober-december 2020 har intäkterna för medlemsavgifter justerats med en ökning med 10 000 kronor per månad (till 20 000 kronor/månad).
 • De uppskattade intäkterna för medlemsavgifter har justerats med en minskning med 5 000 kronor per månad för perioden juni-juli 2020 (till 5 000 kronor/månad). Detta på grund av de ekonomiska effekterna av Covid-19 samt att vi räknar med att de som ger pengar i samband med sitt medlemskap redan gjort det innan årsmötet i april.
 • Intäkten för projektet Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 på 632 476 kronor har skjutits fram till mars 2020 då vi behövt förlänga etappen för att öka vår spendering i projektet innan vi kunde begära nästa utbetalning.
 • Intäkten för projektet Verktyg för partnerskap 2019 – Blueprinting på 753 440 kronor har skjutits fram till april 2020 då vi behöver öka vår spendering i projektet innan vi kan begära nästa utbetalning.

Övrigt att notera

 • Det finns en bokföringskorrigering på 100 000 som har noterats i Burncharten för december. Denna korrigering påverkar ej burncharten då motsvarande fel inte återfanns där.
 • I mars hade kansliet sin största personalstyrka någonsin, med 13 anställda (där flera var deltider p.g.a. av avslutning av tjänst samt nyanställningar).

Långsiktig utveckling

Besparingar

 • 531 718 kronor sattes av för långtidssparande vid årsskiftet 2019/2020.
 • Totalt uppgår våra långtidsbesparingar till 1 057 239 kronor.

Vilka större intäkter förväntas 2020/2021

 • Ökade donationer med 45 000 kronor. Kampanj på sociala media i mars-maj 2020.
 • Ökade donationer med 200 000 kronor. Kampanj F2F i oktober 2020. På grund av osäkerheten har detta inte lagts till i burncharten ännu.
 • EU-ansökan för Wikispeech på 4 450 000 kronor, med första inbetalning i december 2020. Storleken på inbetalningen är mycket osäker och kan komma att ske först i samband med projektstart (vilket preliminärt är satt till januari 2021).
 • Hubben på 5-6,5 miljoner kronor, med första inbetalning i juli 2020. Storleken på inbetalningen är mycket osäker, men troligtvis hälften av summan. På grund av osäkerheten och den stora summan har detta inte lagts till i burncharten ännu.
 • Förmånstagare på minst 5 miljoner kronor, med första inbetalning i september 2020. Storleken på inbetalningen är mycket osäker. På grund av osäkerheten och den stora summan har detta inte lagts till i burncharten ännu.

Identifierade risker

 • Återbetalning av pengar från Verktyg för partnerskap 2019 – Blueprinting på grund av underspendering fram till juni 2020. Återbetalning sker i juli 2020.
  • Riskhantering: Personal är på plats och kommer att fokusera på den långsiktiga planeringen som detta projekt syftar till under de kommande månader. Covid-19 gör att flera andra projekt måste parkeras och fler i personalen kommer därför att fokusera på detta.
 • Återbetalning av pengar från Fri musik på Wikipedia 2019 på grund av underspendering fram till juni 2020. Återbetalning sker i juli 2020.
  • Riskhantering: Begäran om förlängning av projektet har skett. Utåtriktade evenemang kan inte genomföras på grund av Covid-19.