Mötesprotokoll/Årsmötesprotokoll 2011-03-26

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mötesprotokoll för Wikimedia Sveriges årsmöte 2011-03-26.

Justeras:

Ordförande: Schyffel 4 maj 2011 kl. 23.28 (CEST)[svara]
Sekreterare: Ainali 27 april 2011 kl. 22.28 (CEST)[svara]
Justerare: Jonny Greinsmark 5 maj 2011 kl. 19.49 (CEST)[svara]
Justerare: Julle 11 april 2011 kl. 01.59 (CEST)[svara]

Årsmötets öppnande

 • Mötet öppnades av Lennart Guldbrandsson.

Upprättande av röstlängd

 • Röstlängden fastställdes till de 21 som registrerat sig vid incheckningen. Två gäster fanns i lokalen. Vid punkten om Val till ordförande justerade årsmötet röstlängden till att inkludera en sent anslutande medlem.

Val av mötespresidium

 • Johan Schiff valdes till mötets ordförande.
 • Jan Ainali valdes till mötets sekreterare.

Val av rösträknare och justerare

 • Johan Jönsson och Jonny Greinsmark valdes.

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

 • Mötet fanns stadgeenligt utlyst.

Fastställande av föredragningslista

 • Den utskickade föredragningslistan fastställdes.
 • Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.
 • Den ekonomiska berättelsen beslutades att läggas till handlingarna efter att balansräkningen justerats med den utestående skulden till Wikimedia Foundation och motsvarande minskning av resultatet.

Justering av föredragningslistan

Revisionsberättelsen hade ej inkommit skriftligen till årsmötet. I väntan på att detta skulle ske beslutade årsmötet att justera återstående delen av föredragningslistan till följande.

 • Övriga frågor
  • Lennarts överraskning 1
  • Lennarts överraskning 2
  • Föreningens mål till val 2014, Politisk påverkan
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 • Verksamhetsplan 2011
 • Budget 2011
 • Motioner och propositioner
 • Medlemsavgift/er
 • Kandidatlista till val av funktionärer
 • Val av ordförande
 • Val av styrelseledamöter
 • Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 • Val av valberedning
 • Årsmötets avslutande

Övriga frågor

Lennarts överraskning 1

Lennart Guldbrandsson informerade om att ett samarbete med Riksantikvarieämbetet är på väg att ta form. Marcin Kopka från Riksantikvarieämbetet presenterade detta närmare.

Lennarts överraskning 2

Lennart Guldbrandsson visade en film som spelades in under bokmässsan som visade på hur mycket föreningen har kvar att göra. http://vimeo.com/21458346

Föreningens mål till val 2014, Politisk påverkan

Frågan om hur föreningens mål för arbete i det politiska området diskuterades.

Justering av föredragningslistan

Revisionsberättelsen hade ännu ej inkommit skriftligen till årsmötet. I väntan på att detta skulle ske beslutade årsmötet att justera återstående delen av föredragningslistan till följande.

 • Verksamhetsplan 2011
 • Budget 2011
 • Motioner och propositioner
 • Medlemsavgift/er
 • Kandidatlista till val av funktionärer
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 • Val av ordförande
 • Val av styrelseledamöter
 • Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 • Val av valberedning
 • Årsmötets avslutande
 • Verksamhetsplanen antogs.
 • Budgeten antogs med justeringen att rubrikerna skulle ändras till Intäkter respektive Kostnader.

Motioner och propositioner

 • Inga inkomna.

Medlemsavgift/er

 • Medlemsavgiften för fysiska personer beslutades till 100 kr (oförändrad).
 • Medlemsavgiften för juridiska personer beslutades till 1000 kr (oförändrad).

Kandidatlista till val av funktionärer

Kandidatlistan presenterades av valberedningen.

Styrelsen
 • Ordförande: Jan Ainali
 • Styrelseledamot: Lars Aronsson, Anna Bauer, Axel Pettersson, Albin Jacobsson, Sofia Tenglin, Holger Motzkau, Bengt Oberger, Simon Laserna
Revisorer
 • Karin Carlsson George, Jobjörn Folkesson
Revisorssuppleanter
 • Mattias Iverberg, Jan Lien
Förslag till valberedningen presenterades av styrelsen
 • Ana Durán, Anders Wennersten, Lennart Guldbrandsson, Erik Johansson
 • Frågan om revisionsberättelsen bordlades till nästa årsmöte då den ej inkommit skriftligen till årsmötet. Staffan Sjöberg berättade muntligen per telefon att den skulle innehålla en rekommendation om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

 • Styrelsen för 2010 beviljades ansvarsfrihet.

Val av ordförande

 • Jan Ainali valdes (nyval).

Val av styrelseledamöter

 • Årsmötet beslutade att styrelsen skulle bestå av nio personer inklusive ordföranden. Följande valdes:
 • Styrelseledamot: Lars Aronsson (omval)
 • Styrelseledamot: Anna Bauer (omval)
 • Styrelseledamot: Axel Pettersson (omval)
 • Styrelseledamot: Albin Jacobsson (omval)
 • Styrelseledamot: Sofia Tenglin (nyval)
 • Styrelseledamot: Holger Motzkau (nyval)
 • Styrelseledamot: Bengt Oberger (nyval)
 • Styrelseledamot: Simon Laserna (nyval)

Val av två revisorer och en revisorssuppleant

 • Årsmötet beslutade att endast en revisorssuppleant skulle utses.
 • Karin Carlsson George (nyval) och Jobjörn Folkesson (omval) valdes till revisorer. Jan Lien valdes (nyval) till revisorssuppleant efter sluten omröstning med utfallet 9-8 och tre blanka röster samt två som avstod från att rösta.

Val av valberedning

Erik Johansson drog tillbaka sin kandidatur. Följande valdes:

 • Ana Durán (omval)
 • Anders Wennersten (nyval)
 • Lennart Guldbrandsson (nyval)

Årsmötets avslutande

 • Mötet avslutades.