Mötesprotokoll/Årsmötesprotokoll 2015-03-21

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mötesprotokoll för Wikimedia Sveriges årsmöte 2015-03-21, Göteborgs litteraturhus, Göteborg. Mötet pågick 13.15–16.00 med en rast 14.20–14.30.

Justeras:

Ordförande: Joakim Larsson (diskussion) 9 juli 2015 kl. 18.56 (CEST)[svara]
Sekreterare: Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 23 mars 2015 kl. 09.37 (CET)[svara]
Justerare: --Paracel63 (diskussion) 23 mars 2015 kl. 14.09 (CET)[svara]

Årsmötets öppnande

 • Mötet öppnades av styrelsens ordförande Mattias Blomgren.

Fastställande av röstlängd för mötet

 • Röstlängden fastställdes till de 14 medlemmar som registrerat sig vid incheckningen.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

 • Joakim Larsson valdes till ordförande.
 • Jan Ainali valdes till sekreterare.

Val av justerare, tillika rösträknare

 • Per A.J. Andersson valdes till justerare tillika rösträknare.

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

 • Årsmötet ansågs vara stadgeenligt utlyst.

Fastställande av föredragningslista

 • Föredragningslistan antogs.

Verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans- och resultaträkning

 • Styrelseordföranden Mattias Blomgren föredrog verksamhetsberättelsen och kassör Holger Motzaku föredrog årsredovisning med balans- och resultaträkningen.
 • Verksamhetsberättelse 2014 och Årsredovisning 2014 lades till handlingarna.

Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om handhavande av uppkommen vinst eller förlust

 • Mötesordförande föredrog uttalandena från revisorerna.
 • Balans- och resultaträkningen antogs.
 • I enlighet med årsredovisningen balanseras till förfogande stående vinstmedel, 570 828 kr i ny räkning enligt följande:
Eget kapital 2014-01-01 524 267
Årets resultat 46 561
Eget kapital vid årets utgång 570 828
 • Revisionsberättelserna lades till handlingarna.

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

 • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 • Styrelseordföranden Mattias Blomgren föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015.
 • Efter diskussion lade styrelsen till följande i förslaget som punkt 4 under Föreningen: "Styrelsen genomför en översyn av strategin inför kommande budgetarbete.".
 • Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015 antogs.
 • Kassören Holger Motzkau föredrog styrelsens förslag till budget för 2015.
 • Styrelsens förslag till budget för 2015 antogs.

Motioner och propositioner

 • Det noterades att inga motioner eller propositioner hade inkommit.

Fastställande av medlemsavgift för följande år

 • Medlemsavgiften för 2016 fastställdes till minst 100 kr för privatpersoner, 500 kr för stödmedlemskap och minst 1000 kr för organisationsmedlemmar. Medlemsavgifter inbetalade i sista kvartalet skall gälla även nästkommande år.

Val av ordförande

 • Mattias Blomgren valdes till ordförande för föreningen.

Val av styrelseledamöter

Valet utfördes med acklamation.

 • Antalet styrelseledamöter fastslogs till 8 personer.

Till styrelseledamöter på två år valdes följande personer:

 • Bengt Oberger, Brit Stakston, Holger Motzkau, Karin Åström Iko och Ylva Pettersson.

Val av revisorer och revisorssuppleanter

 • Kristoffer Mellberg valdes till verksamhetsrevisor.
 • Erik Albenius valdes till revisor.
 • Ana Durán och Jonny Greinsmark valdes till revisorssuppleanter.

Val av valberedning och sammankallande

Valet utfördes med acklamation.

 • Antalet medlemmar i valberedningen fastslogs till 4 personer.

Till valberedning valdes följande personer:

 • Anders Wennersten, Arild Vågen, Dan Frendin och Johanna Berg valdes till valberedning.

Övriga frågor

 • En diskussion fördes om i vilken utsträckning årsmötet har möjlighet att påverka budgeten med tanke på det stora bidraget från Wikimedia Foundation som söks redan i oktober. Mötet diskuterade olika alternativ, men inget beslut togs.

Årsmötets avslutande

 • Mötet avslutades.