Mötesprotokoll/Protokoll 2013-08-25

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 5 september 2013 kl. 20.11 (CEST)[svara]
Justeringsman --Prolineserver (diskussion) 5 september 2013 kl. 07.45 (CEST)[svara]


Tid
25 augusti 2013 klockan 09.30-16.55 på kontoret/(via Google Hangout).
Närvarande

Mattias Blomgren, Jan Ainali, Holger Motzkau, Kristina Berg, Arild Vågen, Ylva Pettersson (till och med Verksamhetsplan 2014, klockan 16.40), Bengt Oberger, Harald Andersson och Sverker Johansson (via Google Hangout, från Beslutsuppföljning till och med punkten Verksamhetsplan 2014/Innehållsägare, klockan 12.45.)

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justeringsman

 • Holger Motzkau valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Beslutsuppföljning

Från styrelsemötet 2013-08-19:

 • Jan påminner personalen om att komma med åsikter på bilaga 2 till verksamhetschefsavtalet.
  • Jan har påmint personalen. Avtalsbilagan kommer att undertecknas under dagen.
 • Bengt och Jan diskuterar kravspecifikationen för en volontär som kan erbjuda utbildning i ekonomi till de anställda som stöd för deras arbete med projekten.
  • Bengt och Jan har diskuterat och satt en kravspecifikation. Bengt har därefter hittat en lämplig ekonom som kan utbilda. Bengt ger Jan kontaktuppgifter.
 • Jan kontrollerar varför utgifterna för försäkringar är så låga.
  • Föreningsförsäkringen som ska betalas i slutet november var inte inplanerad.
 • Jan skickar påminnelsemejl till WMF angående FDC-utbetalning.
  • Påminnelsemejl har skickats. Det har inte glömts bort utan rutiner pågår.
 • Jan ber WMF skicka ut brev till tidigare donatorer.
  • Diskussion har förts och WMF behöver ha det färdiga brevet för kontroll av Legal team.
  • Holger har fått feedback från WMDE med nya formuleringar vi bör arbeta in i brevet.
  • Brevet ska vara klart 11 september. Jan koordinerar på wikin.
 • Styrelsen gav Bengt i uppdrag att putsa på dokumentet Krisplan till söndagens styrelsemöte.
  • Uppdateringar har gjorts. (Utkastet behandlades under punkten Krisplan nedan.)

Övriga rapporteringar från verksamhetschefen

Projekt/budget 2013

Budgetuppföljning

 • Kontrollera i alla projekt så att det inte ligger små summor kvar i varje, då det snabbt kan bli mycket pengar tillsammans i slutet av året.
 • En kontroll av prognosen för året ska snarast göras för att se om utökning behöver göras eller inte.
  • Diskussion om utökning av Wikipedia i utbildning och anställningsformer för detta.
  • Diskussion om korttidsanställning under hösten.
  • Jan och Holger går igenom exakt hur mycket pengar som prognostiserat finns kvar under året.
  • Jan kontrollerar befintliga projekt och uppskattad kvarvarande arbetstid i dessa.
  • Jan och Ylva tar fram förslag på bemanning och profil för Wikipedia i utbildning 2014.

Ledningsrapporter för projekt

 • Ledningsrapport 2013
 • Jan informerade om en liten Umepedia-utökning.
  • Umepedia har fått ett mycket positivt mottagande från Umeå kommuns sida och det skall hållas ett möte för att reda ut ett antal praktiska frågor. Styrelsen framförde att det är viktigt att även tänka på framtida underhåll av skyltar i inledningen av projektet.
 • Diskussion om projektfakta och ledningsrapportsmallen ska sammanfogas för lättare läsning.
 • Vissa projekt saknar mål i projektfaktamallen, vilket ska korrigeras. Detta skall åtgärdas senast till nästa styrelsemöte.

Måluppföljning verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2014

 • Styrelsen arbetade utifrån resultatet av lördagens medlemsmöte fram ett utkast till Verksamhetsplan 2014 enligt nedan:

Innehållsägare

1. Föreningen ska skapa och sprida information och kunskap om fria licenser.

Målen är:

 • Publicera minst en debattartikel om varför fria licenser är viktigt.
 • Skapa ett enkelt sätt att påtala felanvändning av fritt material. Samarbeta med Creative Commons för att informera om korrekt användning av CC licenser. (Fokus på användarsidan alltså?)
 • Fler presstjänster använder fria licenser på ett korrekt sätt, så att det är lätt att välja fri licens och användarna förstår vad det innebär.

2. Föreningen ska påverka myndigheter, offentliga institutioner och organisationer så att de börjar använda fria licenser.

 • Målet är att minst X nya organisationer använder fria licenser för eget material.
 • 50% av de organisationer som släppt material under fri licenser fortsätter att göra det under året.
 • Föreningen skall aktivt informera om alla organisationer som släpper material under fri licens, t ex på webbplats, pressmeddelanden eller Wikimedia Sveriges blogg.

3. Föreningen ska ge praktiskt stöd till organisationer som vill släppa sitt material under fri licens.

Målet är:

 • Bygga lösning för Digital Museum (Primus) och importera det som redan finns. (samarbete med Norge)
 • Ta fram dokumentation/rutiner för hur man för över ett större mängd bilder till Commons.
 • Alla organisationer som vill släppa sitt material under fri licens skall få det stöd de behöver för att gör det tillgängligt, så att de även kan göra det själva fortsättningsvis.

Skribenter

(Tidigare formulering: Föreningen ska organisera och stödja olika typer av möten för aktiva skribenter.)

1. Föreningen ska verka för en underlättad kommunikation med och mellan aktiva skribenter.

 • Målet är att det finns regelbundna (minst 4 gånger/år) möten på fem orter i Sverige.

(Tidigare formulering: Föreningen ska undersöka vilket stöd aktiva skribenter behöver och arbetar med att tillmötesgå dessa på egen hand eller genom att vidarebefordra informationen till lämplig instans.)

2. Föreningen ska stödja aktiva skribenter både med kompetenshjälp och andra resurser.

 • Att hjälpa X seniora wikimedianer med att lösa tekniska frågor.
 • Att hjälpa Y wikimedianer med att få tillgång till de resurser de behöver för att lösa visst problem.

(Tidigare formulering: Föreningen ska arbeta för att få grupper som idag är underrepresenterade som skribenter att bli mer aktiva.)

3. Föreningen ska arbeta för ett mer diversifierat användarunderlag och ett inkluderande klimat med låga trösklar för nya skribenter. Diversifierat användarunderlag:

 • kvinnor
 • skribenter som är talare av språk andra än de största WP versionerna
 • skribenter äldre än 60 år
 • Målet är att 15 nya användare som är aktiva under minst tre månader efter genomförd aktivitet genom Wikimedia Sveriges insats. (Aktiva >5 redigeringar/månad)

4. Föreningen ska ge stöd och uppmuntra ämnesexperter av olika slag att bidra aktivt till projekten. (dvs nya skribenter)

 • Målet är att utveckla och testa olika koncept för att locka ämnesexperter.
 • Målet är att få 10 artiklar kvalititsbedömda av ämnesexperter.

Läsare

1. Föreningen ska verka för en positiv attityd till, och ökad användning av, Wikimediaprojekten och fri kunskap, genom att bedriva både PR och utbildning riktat till allmänheten och potentiella användare inom Sverige.

 • Skapa ett nyhetsbrev mot media och allmänheten om Wikimediaprojekten och fri kunskap, vilket har minst 50 abonnenter.
 • Mål att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimediaprojekt i media.
 • Mål är att media ska känna till föreningen som ämneskunnig talesperson.

(Tidigare formulering: Föreningen ska, som kontaktförmedlare mellan Wikimedia Foundation och användare inom Sverige, medverka till ökad användbarhet av plattformen, speciellt vad gäller sökningar och lokalisering.)

2. Föreningen ska verka för att projekten ger en bra läsarupplevelse.

 • Tekniska problem som upptäcks rapporteras snabbt.
 • Halvera andelen av ej lokaliserade strängar för MediaWiki Main och Wikimedia Extensions.
 • Nya tillägg från Wikimedia Foundation (för allmän aktivering) ska snabbt översättas.

Kunskapsspridare (utbildningsinstitutioner)

1. Föreningen ska verka för att forskning finansierad med offentliga medel ska publiceras under en fri licens.

 • Etablera kontakt med tre finansiärer av forskning.

2. Föreningen ska utbilda lärare att integrera Wikipedia i utbildningen, framförallt genom att stimulera studenter och elever att skriva och aktivt bidra. Målen är:

 • Hålla halvdags föreläsningar för lärarhögskolor minst två gånger.
 • 10 olika kurser på universitet och högskolor ska ha förbättrat artiklar
 • Framhålla och marknadsföra minst två goda exempel på hur Wikipedia kan användas i utbildningen.
 • Ett färdigt paket för gymnasium med tydlig koppling till läroplanen som direkt kan användas av skolor ska tas fram, inklusive övningar, kontakter med frivilliga, annat läromaterial mm samlat på en enkel webbportal som innehåller förklaring av innehållet.
 • 25 olika klasser får diplom för tillräckligt bra bidrag i Återkopplingssystemet för högstadium och gymnasium.

Främjare av kunskap

(Tidigare formulering:

 • Föreningen ska ge råd till politiker och myndigheter om fri kunskap.
 • Föreningen ska påverka opinionsbildare att verka för fria licenser.)

1. Föreningen ska verka för att fri kunskap och fria licenser hamnar på den politiska agendan.

 • Målet är att etablera nya och underhålla befintliga relationer med opinionsbildare och beslutsfattare.
 • Målet är att öka samarbetet med likasinnade organisationer.
 • Ta fram en strategi för opinionsbildning

2. Föreningen ska påverka övergripande myndigheter att uppmuntra användandet av Wikimedias projekt inom sina områden.

 • Målet är att nyckelpersoner på övergripande myndigheter förs samman i ett möte arrangerat av föreningen.

Personalfrågor

 • Inga personalfrågor behandlades.

Övriga frågor

 • Nästa styrelsemöte hålls lördagen den 14 september klockan 10.30-17.00 på kontoret/via Google Hangout.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.