Mötesprotokoll/Protokoll 2022-01-13

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 14 januari 2022 kl. 18.47 (CET)[svara]
Justerare JONSSSVE (diskussion) 14 januari 2022 kl. 16.39 (CET)[svara]


Tid
Torsdag 13 januari 2022 klockan 19.00–20.00 via Google Meet.
Närvarande
Mattias Blomgren, Sofie Jansson, Bengt Oberger, Sven-Erik Jonsson, Per Hasselberg, Sofie Wennström, Brit Stakston, Johanna Berg, John Andersson (föredragande)
Frånvarande
Ylva Pettersson

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justerare

 • Sven-Erik Jonsson valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Projekt/budget 2021

Budgetuppföljning

 • Prognos för kommande året.
  • Bokslutsarbete pågår. Budgetförslag till WMF har lämnats in.

Ledningsrapporter för projekt

Rapportering från verksamhetschefen

 • Rapport hade skickats ut till styrelsen inför mötet. John svarade på frågor.
Ansökningar
 • En ny version av ansökan, "Wikipedia för hela Sverige", skickades in i slutet av december 2021.
 • Ansökan till Wikimedia Foundations General Support Fund har skickats in. Vi begärde en ökning på 500 000 kr. Vi argumenterade för ökningen för att den skulle täcka de ökade omkostnader vi haft då verksamhetsstödet varit oförändrat under flera år samt då vi vill utöka insamlingsarbetet i Sverige. Bedömningen är att chansen att få ökningen är låg.
 • Diskussioner om en ny version av den ansökan som skickades in till Erasmus+ för att ta fram en MOOC pågår.
 • Möjlighet att söka projektmedel från Erasmus+ för att bekosta utbytesprogrammet Grand Tour of Wikimedia bedöms som mycket god efter inledande undersökningar.
Viktiga händelser
 • Ett remissvar till Läromedelsutredningen har skickats in.
 • Strukturerad data om vilken Wiki Loves Monuments-tävling bilderna tagits för har lagts till på ytterligare nio länder. Detta gör att bilderna blir enklare att hitta på Wikimedia Commons och skapar en möjlighet att ha konkreta diskussioner om SDC med olika Wikimediaorganisationer.
 • En första version av budget för 2022 har tagits fram.
 • Arbete med bokslutet har påbörjats.
 • Wikisidor för 2022 har satts upp.
 • En detaljerad plan för utbytesprogrammet Grand Tour of Wikimedia har publicerats.
 • Uppdateringar av vilken data som har arbetats med och vilken som saknas har skett på Connected Open Heritage.
 • Vidareutvecklingen av ISA Tool har fortsatt.
 • Undersökning om vi kan stödja arbetet med Pattypan har påbörjats.
 • Fördjupade samtal med ett flertal FN-organ om möjliga samarbeten sker och en sammanställning har publicerats. Flera Wikimedian in Residence-roller kan komma att organiseras.
 • En första version av policy för distansarbete har delats med styrelsens HR-grupp för inledande feedback.
 • Material kopplat till testamenterade gåvor har publicerats på webbplats och föreningswiki.
 • Den planerade insamlingskampanjen i december ställdes in på grund av ökad smittspridning och nya rekommendationer.
 • En onlinekampanj för att värva medlemmar skedde i december. Analys återstår att göra.
Kommande händelser
 • Fortsatt arbete med policy för distansarbete sker baserat på initial feedback.
 • En första version av Verksamhetsplan 2022 tas fram.
 • En första version av Verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar 2023 tas fram.
 • Stödjande dokument för föreningsengagemang kommer att utarbetas.
 • Föreningens behov av kontorslokal fortsätter att utredas.
 • Rapportformat för föreningens miljöpåverkan kommer att tas fram.
 • Slutrapporter ska skrivas för alla 2021-års projekt.

Årsmötesplanering

 • Styrelsen beslöt att motioner till årsmötet skall vara inlämnade senast fredagen den 11 mars 2022.
 • Styrelsen beslöt att utlysning av Wikimedia-priset görs på motsvarande sätt, som de senaste åren. Detta oberoende av om Wikipedia-dagen genomförs i samband med årsmötet i april, eller vid senare tillfälle. Nomineringar skall lämnas in senast fredagen den 11 mars 2022.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.