Mötesprotokoll/Protokoll 2024-04-08

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 8 april 2024 kl. 22.00 (CEST)[svara]
Justerare JONSSSVE (diskussion) 8 april 2024 kl. 21.43 (CEST)[svara]


Tid
Måndag 8 april 2024 klockan 18.00–19.40 via Google Meet.
Närvarande
Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson, Sofie Jansson, Karl-Magnus Johansson, Johanna Berg, Brit Stakston (från klockan 19.05), John Andersson (föredragande)
Frånvarande
Per Hasselberg, Ylva Pettersson, Bengt Oberger

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justerare

 • Sven-Erik Jonsson valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Rapportering från verksamhetschefen

 • Arvsfondenansökan: John hade skriftligt rapporterat om arbetet med ansökan.
 • WMDE har en utlysning om medel för tekniskt arbete mot Wikidata.

Årsmötesplanering

 • Årsredovisning, inklusive Förvaltningsberättelse 2023: Signerad av styrelsen och revisorn, samt upplagd på föreningswikin.
 • Verksamhetsberättelse 2023: Styrelsen beslöt att komplettera verksamhetsberättelsen med styckena Introduktion och Större ekonomiska förändringar enligt förslag och lägga fram den för årsmötet.
 • Verksamhetsplan 2024: Styrelsen godkände verksamhetsplanen. Några mindre justeringar hade gjorts sedan tidigare version.
 • Verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar 2025: John redogjorde för dokumentet, vilket styrelsen godkände.
 • Budget 2024: Underlag för budget hade skickats ut till styrelsen, liksom förslag till budgetfördelning mellan de olika programmatiska områdena. Inga justeringar sedan förra mötet. Styrelsen ställde sig bakom förslaget.
 • Motioner
  • Lämna X
  • Börja använda Fediverse
  • Motionssvar hade diskuterats skriftligt och slutliga justeringar gjordes vid mötet.
 • Propositioner
  • Styrelsen beslöt att lägga fram idéprogram för antagande på årsmötet.
  • Styrelsen beslöt att föreslå årsmötet besluta att frekvensen för framtagande av klimatrapport skall vara vartannat år.
 • Medlemsavgift 2025: Styrelsen föreslår årsmötet besluta att fastställa medlemsavgiften till 100 kr för privatpersoner (oförändrat mot föregående år), 500 kr för föreningsmedlemskap och 5 000 kr för organisationsmedlemskap. Styrelsen föreslår att nivån "stödmedlemskap" tas bort och att det tydliggörs att det handlar om ett medlemskap och en gåva. Styrelsen föreslår vidare att medlemsavgifter inbetalade i sista kvartalet skall gälla även nästkommande år (avser nya medlemskap).
Ett förslag till definition av "föreningsmedlemskap" respektive "organisationsmedlemskap" tas fram till årsmötet.

Föreningens måluppfyllelse

 • Enligt årscykel: Följa upp och utvärdera föreningens måluppfyllelse. Beslutspunkt: vid behov ta beslut om förändring av målsättning och/eller aktiviteter. Dock enligt protokoll 2022-10-01 behandlas det på styrelsemöte före årsmötet.

Riskanalys

 • Uppdateringsförslag enligt utskick till styrelsemötet 2024-02-27 och behandlat av arbetsgruppen, varvid smärre justeringar gjorts.

Personalfrågor

 • Styrelsen beslöt att anställa André Costa som ställföreträdande verksamhetschef under Johns föräldraledighet, samt att ge HR-utskottet i uppdrag att förhandla avtal och lön.

Övriga frågor

 • Nästa styrelsemöte hålls lördagen den 27 april klockan 14.00–17.00 på kansliet (efter årsmötet).

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.