Projekt:Återkopplingssystemet 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Projekt:Återkopplingssystemet 2014/Frivillig

Logic Model Template Open badges

Kort projektbeskrivning

Projektet avser vara ett sätt att belöna och motivera elever och lärare som använder Wikipedia i undervisning.

Verktyget som kommer att testas för det här syftet är Mozilla Open Badges.

Olika roller som identifierats för återkopplingen är:

 • Ämnesexperters insatser.
 • Pedagogers insatser.
 • Elevers/studenters insatser.
 • Ambassadörers insatser.

Skissen över systemet för olika badges och kriterier finns här. För översättares insatser, se här.

Kommunikation

Kommunikationen om projektet är viktigt för att det tjänar till att beskriva värdet av badgens innehåll till den som tar emot den. Kommunikationen behöver också riktas mot de kanaler där en badge kan visas upp, som också hör ihop med vilket värde den kommer att kunna representera. Blogginlägg och tillgänglig "Badge-manual" behövs i det syftet. Att kommunicera projektet i nätverk där principen med Open Badges redan är känd är också viktigt för spridning. En skiss över idéerna finns även på engelska.

Möjliga risker

Pilotbadge för pedagog som integrerar Wikipedia i kursplanen

Det är en förutsättning att känna till de pedagoger och elever m.m som vi vill utfärda våra badges till. Just när det gäller pedagoger är det lite extra svårt eftersom det inte alltid är synligt i artiklarna som studenter/elever skapar vem läraren är som står bakom uppgiften. På Wikimini är det extra tydligt, i stort sett alla användare där är elever som gemensamt går in i projketet, syns bland annat på att deras användarnamn ser liknande ut och skapas under samma dag, däremot är det svårt att kunna peka på vilket konto som hör till läraren, det är tyvärr inte många som beskriver sig på användarsidan. På Wikipedia är det inte heller alltid som läraren ens har ett konto, vilket förhoppningsvis kriterierna för de här open badges kommer att uppmuntra till eftersom det i stort sett blir ett krav, men frågan är då hur det ska gå att utfärda badges i nuläget. Ett sätt att komma runt det kan vara att utnyttja de olika delarna av den övergripande badgen och en lärare som gett elever/studenter i uppgift att skriva på Wikipedia men som själv inte gått in i projektet, kan uppmärksammas genom att få det första märket av fyra. För projektet handlar det alltså om att lägga resurser på att identifiera vem pedagogen är och hitta de kontaktuppgifter som behövs för att kunna börja utfärda. Efter ett pilotprojekt går det förhoppningsvis att ha kriterier kända från början vilket också betyder att utfärdandet blir lättare.

Teknisk implementering

För att utfärda badges i inledningsskedet kommer platformen learningbadges.eu att användas.

Det är oklart om vi kommer att kunna implementera badge-utfärdandet med MediaWiki. Ett annat alternativ hade varit att använda BadgeOS som är en Wordpress-plug in men eftersom vi inte har någon själv-hostad WP så faller det alternativet bort. Mozilla är i startgroparna med att lansera "BadgeKit" men även där är det oklart när det kommer att finnas tillgängligt att använda. Här är Mozillas guide till hur man kan installera BadgeKit på sin egen server.

En möjlighet för oss kan också vara att använda en widget för drupal och på så sätt kan vi ha våra badge synliga på wikimedia.se och vi alla kan administrera dem därifrån.

Projekt med WiU från 2014

Intressanta och kända projekt för hur Wikimini eller Wikipedia använts inom olika skolformer samlas som fallstudier här, i nuläget finns åtta projekt beskrivna.

Tidplan

Augusti - Kriterier för pedagoger Fixat!, elever Fixat! och ämnesexperter färdigställs (inför december).

Augusti - Badge manual färdigställs och blogginlägg (juli Fixat!).

September - Volontärbyrån kontaktas för den visuella designen.

Oktober - Badges kan börja utfärdas, via tredje part learningbadges.eu) Fixat!

Oktober - Framhåller ett gott exempel (Linnéuniversitetet.) Fixat!

November - Framhåller ett gott exempel (Vallhamraskolan, wikimini). Fixat!

December - Blogginlägg på engelska.

Samarbetspartners

 • Center för Skolutveckling i Göteborgs Stad, som driver Torghandel där Sara deltar den 24 september. Göteborgs Stad är intresserade av att kunna erbjuda de allra mest motiverade pedagogerna en spetsutbildning med blandning av både fysiska och online-träffar, se utkast till kurs.
 • Partille Kommun, Sara deltar i evenemang vecka 44, flera av de aktiva Wikiminipedagogerna finns på plats.
 • Stockholms stads gymnasieskolor, Sara deltar i evenemang vecka 44.

Se även

4104 Fas: pågår Ansvarig: Sara
Finansiering: FDC 80000 Beslut: enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: K.2.5 Målet är att 20 olika klasser får utmärkelse för tillräckligt bra bidrag i Återkopplingssystemet.

K.2.3 Målet är att framhålla och marknadsföra minst två goda exempel på hur Wikipedia kan användas i utbildningen.

Budgetkod: Budget: Delmål:
4100 80000
 • Skapa relevanta kriterier för olika prestationer
 • göra projektet synligt internationellt med två blogginlägg
 • 12 klasser uppmärksammas
 • 2 goda exempel framhållsTidplan:

Efter justeringar från den första omgången utfärdningar, kommer fler badges att utfärdas under november. 

Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-05 STATUS:
STATUS orsak
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Fortsätter att diskutera tekniska lösningar
 • Kriterier för pedagoger fastställda.
 • Badge Manual och blogginlägg.
 • ett antal fortbildningar under vecka 44.
 • Under december har plattformen som använts för att utfärda badges legat nere, vilket aktualiserar behovet av att kunna utfärda via "egen" plattform. Närmast till hands ligger att undersöka möjligheten att använda plugins som i nuläget finns för wordpress och under 2015 kunna fortsätta ge återkoppling via den, och parallellt undersöka vilken utveckling som vi önskar för MediaWiiki.
 • Den första omgången av utfärdning fungerade och alla lärarna kunde acceptera sin badge trots krångel på plattformen. Det var användbart att kunna bifoga badge manualen, även om det kräver mer administrering kring utfärdandet.
 • I samtal med högskolorna är feedbacken positiv kring att utfärda digital validering för studenternas bidrag.
 • Att utfärda badges till lärare som inte känt till kriterier från början kan bli snårigt eftersom badge-systemet ska kunna bana vägen för vad undervisningen ska innehålla. Ett sätt att lösa det är att ha en Wikipediapedagog-badge 2014 som återkoppling för skolarbeten under det här året, och fortsätta implementera hela arbetsgången kring badge-förfarandet under 2015. Med fördel kan det ske i överensstämelse (alignment) med kursupplägg och WP:PEDAGOGER.
 • Budget 80 000 kr
 • Aktuell 75 759,99 kr
 • Prognos
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar

Att det kräver tid att få kontakt med de lärare som skapat uppgifterna, när de själva inte redigerar.

Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: