Projekt:FindingGLAMs 2018/Delrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Pdf-version av delrapporten.

1. Övergripande information

 • Organisationens namn: Wikimedia Sverige
 • Kontaktperson på er organisation: John Andersson
 • Projektets titel och projektnummer: FindingGLAMs, projektnummer 18A491
 • Period som rapporten avser: 13 augusti 2018 till 28 februari 2019

2. Projektimplementering

2.1 Aktiviteter

Beskriv kort vad som hittills gjorts i projektet. Fokusera på de viktigaste aktiviteterna under aktuell projektperiod.

Om fallstudier och uppladdningar av mediafiler

Vi har glädjande nog säkrat medel för två projekt som utformades för att knytas samman med FindingGLAMs. Dessa ytterligare medel möjliggör mer arbete inom området liksom att vi kan fortsätta med en del insatser även efter att FindingGLAMs tar slut. Det första projektet är från Kulturbryggan, på 500 000 kronor.[1] Fokuset är att undersöka hur vi bäst kan tillgängliggöra historisk musik via Wikimediaplattformarna, där strukturerad data är centralt, och sammanställa det till vår första fallstudie, som blir en del av FindingGLAMs white paper. Musikverket blir partner i det arbetet och har påbörjat arbetet på sin sida med att sammanställa en intressant uppsättning av filer att ladda upp. Som en parentes kommer insikterna från den här fallstudien även att vara en viktig pusselbit för vårt arbete med att utveckla vår talsyntes Wikispeech[2], vilken kommer att göra Wikipedia mer tillgängligt för de som av olika anledningar inte kan läsa. Där kommer vi via crowdsourcing att samla in taldata för att förbättra datorrösten och även lägga till olika språk (och även att bevara hotade språk).

Vår andra fallstudie fokuserar på att engagera museer för att diskutera hur problematiskt material bäst kan tillgängliggöras till allmänheten (såsom kolonialt material, frenologi och annat liknande som ligger i olika samlingar). Vi kommer att anordna evenemang där experter från olika GLAM-institutioner kommer att bjudas in för att diskutera frågan och arbeta fram rekommendationer. För detta arbete har vi säkrat ytterligare 100 000 kronor i finansiering från Riksantikvarieämbetet (RAÄ).[3] RAÄ har i uppdrag från regeringen att säkerställa kompetensutveckling hos Sveriges museer och de fann denna insats prioriterad.

Den tredje fallstudien kommer att fokusera på arkivmaterial som laddas upp till Wikisource (där det enkelt kan användas som källor för Wikipedia och där volontärer kan transkribera det). Wikisource får en allt större betydelse för att bevara minoritetsspråk världen över, och vi ska försöka inkludera lärdomar från arbete med samlingar från Indien. Det är också ett projekt som efterfrågas av svenska arkiv och vi för diskussioner med Kungliga biblioteket, Riksarkivet och Landsarkivet i Göteborg om samlingar. Huvudfokus är dock att genomföra en uppladdning av material från UNESCO:s arkiv och vi har arbetat med UNESCO:s arkiv för att beskriva möjligheterna och processen att ladda upp innehåll från deras massdigitaliseringsprojekt till Wikimediaplattformarna.[4] Vi kommer även att inkludera erfarenheter från en uppladdning av böcker på det indiska språket punjabi, vilket sker som en del av arbetet med att bevara språket.

Den fjärde fallstudien fokuserar på “vanliga” bilduppladdningar där vi använder olika verktyg. Här kommer vi bl.a. att försöka färdigställa ett samarbetsavtal med delstatsregeringen i Odisha, Indien för att hjälpa dem med uppladdningar från en eller flera av följande museer: State Tribal Museum, Odisha Crafts Museum, Odisha Maritime Museum. Det bedöms inte troligt att uppladdningen kommer att kunna ske inom projekttiden då de är tidigt i sitt arbete med att digitalisera materialet, men insatsen ger oss lärdomar för framtida projekt och uppladdningen är något vi kommer att försöka bekosta med andra medel i framtiden. Därför bedöms arbetet värdefullt för fallstudien. Vi kommer även att arbeta med Nordiska museet med en uppladdning, där vi känner oss säkra på att det kommer att ske inom projektets tidsram. Med Nordiska museet har vi haft flera välfungerande samarbeten och de är duktiga på att sprida sina lärdomar i svensk musiesektor. Vårt samarbete kommer även innebära att vi får en markant lägre kostnad för att ha vår avslutningsfest i deras lokaler under Wikimania. Vi undersöker även möjligheten att jobba med en massuppladdning från kenyanska museer.

Den femte fallstudien fokuserar på hur data som har förbättrats på våra plattformar kan återföras till GLAM-institutionerna. En etablerad metod för detta skulle vara värdefullt för att övertyga nya GLAM-institutioner om värdet av att arbeta med oss. Vi jobbar här med Riksantikvarieämbetet (som leder arbetet), Musikverket, Nordiska museet samt Wikimedia Foundation.

Vi har därtill tagit fram stödmaterial till UNESCO för att de skall kunna att ändra licens för sin webbplats till CC BY-SA, samtidigt som man behåller en del innehåll, som UNESCO inte äger rättigheterna till, med en mer restriktiv licens.

Vi har påbörjat ett arbete med ett pilotprojekt med WIPO för att dela bildmaterial på Wikimedia Commons.[5] Detta kan komma att knytas in till fallstudierna och har redan lett till att en begränsad mängd material har gjorts tillgängligt.

En spännande möjlighet är den handbok vi arbetat på som är riktad till chefer på publikationsavdelningarna på olika FN-organen. Handboken är tänkt att att vägleda dem hur de kan anta öppen licensiering och kan komma att ge oss nytt material att ladda upp som en del av fallstudie 3 eller fallstudie 4.

Om dataset och kampanjen

Vi har i dagsläget identifierat 26 dataset med information om GLAM-institutioner.[6] Av dessa har 5 stycken dataset med säkerhet fastställts ha en licens som möjliggör inkludering på Wikidata, varav två är svenska. De flesta saknar dock tydlig uppmärkning av vilken licens de har. Ett omfattande arbete kommer att krävas för att utreda dataseten ytterligare, inte minst genom direktkontakter med organisationerna som står bakom dem. Vi kommer att systematiskt kontakta fler länder genom UNESCO för att utöka listan. Det arbetet kommer att ske genom den svenska UNESCO-delegationen i Paris. Vi kommer även att inkludera ett stort antal Wikimedia-föreningar i arbetet då intresset för projektet är stort. Exempelvis kommer volontärer från i stort sett alla länder i Latinamerika att arbeta med oss för att identifiera dataset.

Vi har i dagsläget laddat upp två dataset från Sverige och ett från Japan. Det första datasetet vi laddade upp innehöll information över Sveriges bibliotek och genom ett samarbete samt projektmedel på 500 000 kronor från Kungliga biblioteket kommer vi kunna engagera alla Sveriges bibliotekarier i arbetet med att komplettera datasetet. Datasetet, även om det är Sveriges officiella, har tyvärr låg kvalitet och att vi kan bidra med förbättringar och kompletteringar är värdefullt. Samarbetet med Kungliga biblioteket kommer att pågå åtminstone till mitten av 2020, men det är troligt att arbetet kan fortsätta fram till 2022 vilket innebär att vi kan fortsätta utveckla datasetet och att resultatet från FindingGLAMs fortlever. Därtill har en förteckning över Sveriges mer än 2 000 hembygdsföreningar laddats upp. Dessa föreningar förvaltar samlingar av lokal kulturhistoria.

Samtal har även inletts med University of Washington in Seattle som planerar att samla in data om bibliotek i ca. 25 afrikanska länder. Deras dataset kommer inte att vara tillgängligt innan FindingGLAMs avslutats då det är ett nystartat forskningsprojekt, men vi kommer att arbeta med dem för att möjliggöra en senare uppladdning.

FindingGLAMs-kampanjen

De officiella dataseten vi laddar upp lägger en stabil grund, men riktigt stort värde kan projektet skapa när vi engagerar folk att utveckla informationen om institutionerna med mer detaljer. För det är FindingGLAMs-kampanjen central.

Tillsammans med Paweł Marynowski, den konsult som hjälpte oss med utvecklingen av verktyget Monumental (som vi ursprungligen tog fram inom ramen för projektet Kopplat Öppet Kulturarv), kommer vi att vidareutveckla Monumental för att utöver monument kunna hantera GLAM-institutioner samt göra det möjligt att enkelt förbättra informationen direkt genom verktyget. Idén är att detta effektivt kommer att minska tröskeln då antalet alternativ som en nybörjare ställs inför är begränsat.

Vi kommer att inleda kampanjen med svenska bibliotek. Baserat på den feedback vi får där kommer vi att vidareutveckla Monumental, förbättra dokumentation, kommunikation, evenemang och andra sätt att stödja och engagera GLAM-personal. Planeringen för detta är i full gång. Om konceptet bedöms ha en internationell gångbarhet kommer vi tillsammans med andra Wikimediaorganisationer att utveckla det hela till en internationell kampanj. I samband med Wikimania 2019 kommer vi att planera för en fortsättning av kampanjen i andra länder.

Evenemang

Under den första halvan av projektet har 9 evenemang genomförts med sammantaget ca. 500 deltagare.[7] Två av evenemangen har varit större konferenser medan de övriga har varit av mindre format. Även om hög kvalitativ nivå uppnåtts genom att djupare diskussioner har kunnat föras med de i huvudsak små grupperna av deltagare återstår en hel del kvantitativt utåtriktat arbete. Genom de evenemang som planeras för Wikimania bedöms vi nå ut på ett mycket kostnadseffektivt sätt och med råge uppnå målet med att engagera experter i det långsiktiga arbetet.

Vi diskuterar möjligheten till olika evenemang tillsammans med bl.a. Internetstiftelsen, Riksantikvarieämbetet, Nordiska museet, Musikverket, Naturhistoriska riksmuseet, Sjöhistoriska museet, Södertörns högskola, Norrsken Foundation, Vasamuseet, Världskulturmuseerna, och planerar att kontakta exempelvis UNDP och Gapminder Foundation.

Vi har organiserad ett Wikimedia-bord under Mobile Learning Week (den största konferensen för FN:s arbete rörande IKT i utbildning). Borden är vanligtvis reserverade för sponsorer och andra FN-organ, men vi har fått det kostnadsfritt genom vårt samarbete med UNESCO.

Vi kommer fram till november att undersöka vårt deltagande på ett urval av följande evenemang samt titta på att organisera UNESCO Challenge samt konferensen Wikimania 2019 (se nedan).

UNESCO Challenge

UNESCO Challenge går ut på att engagera volontärer att skriva artiklar med anknytning till UNESCO och i dessa artiklar använda bilder från de massuppladdningar vi gjort. År 2017 genomförde vi tävlingen för första gången och det evenemanget var oerhört framgångsrik för att de bilder som tillgängliggjorts genom projektet Kopplat Öppet Kulturarv. Vi kommer att genomföra ett liknande evenemang för ökat onlinedeltagande under 2019. Då fokuset på uppladdningen är på arkivdokument och inte bilder på världsarv räknar vi med att antalet visningar får kommer att vara en bråkdel av 2017-års resultat, men det är en viktig komponent för materialet skall komma till användning. Det skapar mervärde av uppladdningen för både Wikipedia och för UNESCO:s arkiv (så att de fortsätter tillgängliggöra mer material).

Wikimania

Konferensen Wikimania anordnas i Stockholm 14-18 augusti 2019 av Wikimedia Sverige och Wikimedia Foundation. Vi räknar med 1 000-1 500 deltagare. Konferensen kommer att ha temat Starkare tillsammans: Wikimedia, fri kunskap och de Globala målen.[8]

Konferensen kommer att täcka många områden och som ett av våra flaggskeppsprojekt kommer FindingGLAMs att synliggöras på flera sätt.

Under konferensen kommer det att finnas ett antal olika spår där olika workshops m.m. kommer att möjliggöra diskussioner om ämnen relevanta för projektet. Därtill kommer det att finnas möjlighet för sidoevenemang under konferensen för att exempelvis träffa och diskutera FindingGLAMs med engagerade volontärer.

Det kommer även att organiseras ett hack-a-thon där utvecklare kommer att bygga olika lösningar. Det planerade fokuset på hack-a-thonet är på verktyg kopplade till GLAM, vilket knyter väl an till FindingGLAMs.

Ett antal välkända huvudtalare kommer att delta. Michael Edson, tidigare chef på Smithsonian och medgrundare och associate director för Museum of the United Nations - UN Live, som håller på att byggas i Köpenhamn och som är FN:s museum för de globala målen, är bekräftad. Personal från Utrikesdepartementet, eventuellt utrikesminister Margot Wallström, kommer att tala om vårt gemensamma initiativ WikiGap som anordnas för andra gången 2019. Under 2018 hade WikiGap aktiviteter på 54 svenska ambassader.[9] Även UNESCO är involverade i konferensen och dela med sig av insikter runt värdet av att jobba med fri kunskap för att uppnå de Globala målen och vi räknar med en talare därifrån. Med en sådan samling av högkvalitativa talare och ett unikt fokus vill vi gärna sprida insikterna från konferensen till en större publik. Vi diskuterar en eventuell dokumentering av Utbildningsradion (UR) vilket då kommer kunna sändas på svensk TV. Detta är en möjlighet att lyfta FindingGLAMs synlighet till en bredare publik.

Vi är dock medvetna om att en stor del av personalstyrkan kommer att vara uppbunden till att driva konferensen framåt vilket begränsar mängden aktiviteter under konferensen som vi kan leda. Därför planerar vi även att anordna ett antal sidoevenemang inför och efter Wikimania. Dessa evenemang kommer att introducera konferensens tema och knyta an till FindingGLAMs på olika sätt (se ovan under rubriken “Evenemang”).

Utveckling av dokumentation

Vi har tagit fram en projektportal där vi skapat en rad resurser för att volontärer, andra 10 organisationer och nya projektpartners ska kunna engagera sig i FindingGLAMs.

På portalen har vi satt samman en unik lista över dataset över världens GLAM-institutioner och vi kommer att fortsätta utveckla den sammanställningen under hela projektet då detta är en resurs som kommer att ha ett långsiktigt värde för Wikimediarörelsen, forskare och andra som har intresse gällande världens GLAM-institutioner. Vi har påbörjat arbetet med att dokumentera de verktyg som vi använder för uppladdningarna med information hur det nya möjligheterna på Wikimedia Commons runt strukturerad data ser ut. Denna dokumentation kommer att knytas samman med fallstudierna i vårt White Paper. Vi har även påbörjat ett större arbete med en volontärstrategi som kommer att hjälpa oss att engagera fler volontärer vid de olika evenemangen samt med att prioritera vilket utbildningsmaterial som skall prioriteras (vilket är det enda område vi i dagsläget ligger något efter i på grund av förändringar i personalstyrkan). Vi har även tagit fram ett antal dokument för Wikidata för att underlätta uppladdningarna och genomförandet av kampanjen:

 • Ett förslag på ett system på Wikidata där det går att framhålla ett idealt exempel för hur exempelvis en institution kan beskrivas. Detta kan användas som grund för att prioritera vilken data som ska läggas till och underlätta för nybörjare att veta var de ska börja.[10]
 • Vi har skapat en modell för hur dataset inom ett ämne kan identifieras och samlas in.
 • Därtill har vi satt samman en guide för hur kartdata kan laddas upp till Wikimedia Commons och återanvändas på Wikidata. Denna är ännu ej publicerad då en bugg i mjukvaran förhindrar implementering i dagsläget.

2.2 Avvikelser och större ändringar

Beskriv kort eventuella problem, förseningar och avvikelser i projektimplementeringen. Har ni gjort några större ändringar i projektet jämfört med den godkända ansökan? Om så, vad var orsaken och vad har det för konsekvenser för projektet? Lista ändringarna samt ange om ni meddelat Postkodstiftelsen om dessa på förhand och när.

I stort sett allt går enligt planerna och vi har på många områden kommit längre än förväntat. Arbetet med att skapa utbildningsmaterial för volontärer, vilket i tidplanen var planerat att i stort sett vara avslutat om ett par månader, kommer att fortsätta under ytterligare en tid. Arbetet har påbörjats men då den ansvariga i personalstyrkan slutade hos föreningen i november 2018 har det blivit viss fördröjning. Ny personal var dock på plats i januari 2019 och kommer att börja utveckla material för projektet från och med mars. Detta bedöms inte få några konsekvenser för projektets genomförande.

2.3 Resultat

Beskriv kort vilka konkreta resultat som projektets aktiviteter hittills har genererat. Hur har projektet bemötts hos målgruppen och andra relevanta intressenter, såsom media, politiker och andra finansiärer? Hur har ni kunnat mäta resultaten? Har yttre omständigheter, som varit svåra att styra över, påverkat projektet resultat?

 • Tre dataset har tillgängliggjorts på Wikidata.
 • 26 dataset har identifierats.
 • 9 evenemang har genomförts.
 • 500 experter har nåtts.
 • Projektet har knutits till tre andra projektbidrag vilket har genererat mer medel för detta arbete.
 • Instruktionsmaterial har sammanställts.

Projektet har rönt stort intresse bland Wikimediaorganisationer och -volontärer samt från akademin och personal på GLAM-institutioner. Ett flertal finansiärer har valt att stödja aktiviteter knutna till projektet.

Då vi haft förändringar i personalstyrkan samt har haft ett antal projekt att avsluta har vi haft en viss fördröjning gällande arbetet med utbildningsmaterial vissa delar. Under 2019 har vi inhämtat en del av förseningen och ligger väl till med måluppfyllnaden.

Rapportera på de särskilda utvärderingspunkterna som identifierats av Postkodstiftelsen och som angetts i avtalets Bilaga 1 Betalningsplan och rapporteringsschema.
 • “Finna sätt att samla in information om världens GLAM-institutioner, exempelvis vart de ligger och tillgängliggöra informationen på ett strukturerat sätt.”
  • Ett index över vilka dataset som existerar är under uppbyggnad och återfinns har satts samman.[11]
  • En plan för hur fortsatt identifiering av dataset har satts samman.
  • En struktur för hur uppladdningar går till har sammanställts.
 • “Sätta samman ett så kallat white paper med minst 3 fallstudier för GLAM-institutioner som vill tillgängliggöra sitt material.”
  • Grundstrukturen för ett White paper har tagits fram.
  • Ett aktivt arbete pågår med fem olika fallstudier.
 • “Stöd till minst 3 GLAM-institutioner i Sverige och andra länder för att tillgängliggöra sina digitaliserade samlingar.”
  • Inom ramen för fallstudierna har vi identifierat ett flertal GLAM-institutioner att samarbeta med:
   • Pågående arbete sker med Musikverket.
   • Pågående arbete sker med Nordiska museet.
   • Pågående arbete sker med UNESCO archives.
   • Ytterligare möjligheter inkluderar State Tribal Museum, Odisha Crafts Museum, Odisha Maritime Museum där de tagit ett politiskt beslut om att arbeta med oss, men där den digitala mogenheten är oklar.
   • Inledande samtal har förts med Institutet för språk och folkminne om en möjlig uppladdning av material från dem med anknytning till minoritetsspråk.
 • “Presentationer eller liknande på minst 10 relevanta evenemang med fokus på kulturarv, utbildning, biståndsarbete eller IT.”
  • Presentationer på 9 evenemang har skett.
 • “Genom detta kommer minst 800 experter få kännedom om projektet samt den kulturarvsdata som finns tillgänglig.”
  • 500 experter har nåtts.
 • “Anordna minst 10 utbildnings och seminarier och eller träningsevenemang såsom workshops, samt aktiviteter för att engagera volontärer online om projektets ämnesområden.”
  • Samtal förs med 12 GLAM-institutioner om evenemang som upptakt till Wikimania.
  • En onlinetävling planeras med UNESCO.
  • Ett mässbord samt deltagande på UNESCO Mobile Learning Week planeras.
  • Onlinekampanj för att förbättra dataseten som laddats upp planeras. Denna kommer troligtvis bestå av två delar, en kampanj i Sverige för att testa konceptet och därefter en internationell kampanj baserad på erfarenheterna.
  • Evenemang på olika bibliotek planeras för att förbättra dataseten.
 • "Aktivera minst 100 volontärer runt om i världen i projektet.”
  • 10 volontärer än så länge. Volontärer kommer främst att aktiveras för att kontakta organisationer om olika dataset, deltagande i organiseringen av kampanjen, stöd på evenemangen, stöd på Wikimania samt för översättningar online.
  • En volontärstrategi håller på att färdigställas

2.4 Kapacitet och samarbete

Hur fungerar projektledningen och den interna förankringen av projektet? Hur har samarbetet med olika samarbetsparter fungerat, inklusive Postkodstiftelsen? Har samarbetsparter tillkommit eller fallit bort?

Vi har haft ett mer aktivt utbyte med Wikimedia Foundation än vad vi först vågade hoppas med kontinuerliga diskussioner och utbyte av idéer och arbetstid. Vi har haft stor nytta av våra respektive projekt då vi har kunnat designa våra aktiviteter så att vi förstärkt varandras insatser.

Även med UNESCO har samarbetet blivit djupare än vad vi vågade hoppas på. Som planerat koordinerar vi runt evenemang och skapande av instruktionsmaterial samt att nå ut med förfrågningar till olika länder om dataset över GLAM-institutioner. Det verkar dock även troligt att vi kommer att kunna engagera deras arkiv för att tillgängliggöra historisk material samt runt Wikimania.

Inom ramen för Wikimania, där FindingGLAMs kommer att få stor synlighet, har vi knutit an Utrikesdepartementet och Museum for the United Nations — UN Live. Därtill för vi diskussioner med omkring 10 museer i Sverige om olika evenemang där vi hoppas att några skall kunna knytas till FindingGLAMs. Även Norrsken Foundation och Internetstiftelsen kommer att engageras i olika evenemang inom ramen för projektet.

Vi kommer att engagera Sveriges bibliotek i insamlingen av data om biblioteken som en del av FindingGLAMs-kampanjen genom ett samarbete med Kungliga biblioteket.

3. Finansiell rapport

Har några avvikelser gjorts gentemot den godkända budgeten? Om så, vad var orsaken? Är budgeten realistisk för fortsatt genomförande av projektet?

Kanslipersonalen har inledningsvis inte jobbat fulltid med projektet på grund av andra åtaganden och en relativt stor del av förberedelsearbete har därför skötts av en konsult. Detta är dock helt enligt plan och har flutit på mycket bra. Arbetet har successivt ökat under de senaste månaderna. Budgeten för både "Löner och sociala avgifter" samt "Konsulttjänster inkl. moms" bedöms fortsatt realistiska.

Det ser ut som att vi kommer att få lokaler för evenemang sponsrat vilket gör att vi kommer att underspendera på evenemangen. Detta är ännu inte säkert, men om så är fallet planerar vi antingen att begära att få nyttja medel för videodokumentering på Wikimania för att sprida konferensens innehåll till en större publik alternativt används medlen för ytterligare konsultarbete för arbete på UNESCO alternativt utveckling av verktyget Monumental (baserat på erfarenheterna från kampanjen).

Genom att vi fått en minskad lokalkostnad på grund av sponsring från Internetstiftelsen vill vi gärna omfördela en del den delen av budgeten till en overheadpott. Uppskattningsvis kan 20-30 000 kr omfördelas. Den exakta summan återstår att fastslå då de nyanställningar som kommer att ske kan vara med personer som sitter på kontoret, eller som jobbar hemifrån.

Bifoga en finansiell rapport med kostnader och ev. intäkter i relation till den godkända projektbudgeten fram tills nu enligt formatet nedan.
Poster och aktiviteter Budget Kostnader (för den aktuella rapporteringsperioden) Kostnader (sammantaget sedan projektstart) Resterande budget
Löner och sociala avgifter 1 800 000 457 450 457 450 1 342 550
Konsulttjänster inkl. moms 375 000 200 000 200 000 175 000
Resekostnader 215 000 36 204 36 204 178 796
Eventkostnader 300 000 7 067 7 067 292 933
Marknadsföring 40 000 0 0 40 000
Redovisningstjänster 70 000 70 000 70 000 0
Revisionskostnader 30 000 0 0 0
Lokalhyra 120 000 30 000 30 000 90 000
Förbrukningsvaror m.m. 5 000 5 000 5 000 0
Totalt: 2 955 000 805 721 805 721 2 149 279
Övrig finansiering (ej Postkodstiftelsen)
Wikimedia Sverige egenfinansiering för kostnader för personalens löner och sociala avgifter 100 000 0 0 100 000
Wikimedia Foundation egenfinansiering för kostnader för personalens löner och sociala avgifter 110 000 44 000 44 000 66 000
UNESCO egenfinansiering för overheadkostnader (lokal, redovisningstjänster, förbrukningsvaror och dylikt) 45 000 18 000 18 000 27 000
Totalt 255 000 62 000 62 000 193 000

4. Prognos

Ge en kort prognos över resterande projektperioden, både vad gäller projektets implementering och budget. Anser ni att projektet kommer att nå målen i enlighet med projektplanen i ansökan? Har ni identifierat några interna eller externa faktorer som kan utgöra en risk för projektets utförande? Ange hur ni planerar att hantera dessa.

Under 2018 skedde, enligt plan, förberedelserna inför en stor mängd aktiviteter 2019. Vi har nu goda möjligheter att nå ett starkt resultat. Genom de ytterligare medel som säkrats bedömer vi att vi kommer att kunna nå längre än vad som ursprungligen planerades, både kvantitativt men framförallt kvalitativt när det handlar om vår måluppfyllnad.

Då omfattningen av våra insatser har skalats upp genom de nya projektbidragen kommer vi att öka personalstyrkan för att hantera arbetsbördan. Ändringar i ett team innebär alltid risker men vi har utarbetade rutiner för utbildning av ny personal samt en inkluderande arbetsplats. Den nya personalen kommer inte heller att ha en koordinerande roll och eventuella problem kommer därför att få begränsad effekt. Personal med omfattande erfarenhet, som varit föräldraledig, kommer att vara tillbaka på jobbet i början av maj.

Hur bedömer ni långsiktigheten och hållbarheten av projektets resultat efter att det finansiella stödet från Postkodstiftelsen tagit slut?

Vad som kommer att långsiktigt finnas kvar är det material och de lärdomar som insamlats och tillgängliggjorts under projektet. Dessa kommer att finnas kvar digitalt under överskådlig framtid och vi kommer att inom ramen för projektet göra dessa så lättförståeliga och lättillgängliga som möjligt.

Som vi demonstrerat under projektets första del har det varit möjligt att knyta nya projektmedel till FindingGLAMs. Fortsatt finansiering för att täcka våra löpande grundkostnader är dock centralt för fortsatt arbete över tid. Från 2020-framåt är dock denna grundfinansiering osäker. Wikimedia Foundations bidrag kommer troligen att drastiskt minskas – något de varnade för under 2018 (dessa medel har stått för mellan 45-100 procent av föreningens intäkter sedan grundandet). Vi söker därför aktivt efter andra finansieringsmöjligheter och planerar att ansöka om att bli förmånstagare till Postkodlotteriet från 2020.

Vissa delar av föreningens arbete kommer att kunna upprätthållas genom specifika projektbidrag, det är dock inte säkert att de kan täcka en direkt fortsättning av FindingGLAMs-projektet. Vi arbetar dock aktivt på ansökningar som knyter an till projektet på olika sätt

 1. Projekt:Fri_musik_på_Wikipedia_2019/Ansökan
 2. https://www.mediawiki.org/wiki/Wikispeech
 3. Projekt:GLAM 2019/Riksantikvarieämbetet 2019/Ansökan
 4. https://docs.google.com/document/d/15zLRBUMMxkgLAUfPVjhBEQuQu9R1vr1weEiSDjoV1ZA/edit
 5. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Graphics_from_WIPO_publications
 6. https://meta.wikimedia.org/wiki/FindingGLAMs/GLAM_datasets
 7. Projekt:FindingGLAMs 2018/Global Metrics
 8. https://wikimediafoundation.org/2019/02/27/a-theme-for-wikimania-2019-wikimedia-and-advancing-the-sustainable-development-goals/
 9. https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiGap och http://www.swemfa.se/wikigap/
 10. https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Model_items
 11. https://meta.wikimedia.org/wiki/FindingGLAMs/GLAM_datasets