Projekt:Stöd till gemenskapen 2019/Bidrag/Erfarenhetsutbyte och lägerguide/Frågor och önskemål från deltagarna i Erfarenhetsutbyte och lägerguide

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Frågor till föreningen som kom upp under lägerledarträffen:

 • Kan det vara ett rimligt krav att personer som åker på läger ska bli medlemmar i Wikimedia Sverige? Det skulle då kunna fungera som att deltagaren förbinder sig till att åka på lägret och därmed minska risken för avhopp. (Vi får då se till att vara tydliga med vad föreningen är, så det inte verkar suspekt.)
 • Vilka krav finns på mig som lägerledare? Måste jag till exempel kunna HLR? Vilket ansvar har WMSE om något händer och vilket har jag som lägerledare?
  • Det finns i dagsläget inget formellt krav efter att vi godkänt en ansökan. Utbildningspaket för de volontärer som koordinerar arrangemang kommer att tas fram av kansliet (lägerledare faller under den kategorin). Nuvarande tanke är att utbildningen kommer att innefatta en del med e-learning och en del där utbildning på en plats. HLR-utbildning kan komma att inkluderas i detta eller erbjudas separat i samarbete med ex. Röda korset, detta är i dagsläget inte beslutat. Att gå denna utbildning kan komma att knytas till möjligheten att söka pengar från Gemenskapens projekt för vissa typer av aktiviteter. Vi ser framför oss ett antal inplanerade evenemang, men öppnar även för att genomföra behovsstyrda utbildningar om någon vill dra igång ett större volontärdrivet projekt. Utöver detta kommer sociala aktiviteter att arrangeras regelbundet. Föreningen har en volontärförsäkring, som gör att det finns en ekonomisk försäkran för deltagande i arrangemang. En kort förklarande text om vad försäkringen innefattar behöver dock tas fram och publiceras på wikin.
 • Kan man ha ett journummer till någon på WMSE, om en verklig krissituation uppstår, till exempel om någon deltagare måste åka till sjukhus eller liknande som kansliet behöver informeras om.
  • Journummer har inte aktivt använts men kommer att behöva börja användas, och det kommer att tas fram som en del av krishanteringsplanen som omnämns nedan. https://se.wikimedia.org/wiki/Krisplan är idag det dokument som beskriver ansvarsfördelningen i organisationen vid händelse av kris. Denna kommer att ses över under året. Ett material kommer också att tas fram som inkluderar en handlingsplan för krissituationer. Här i kommer även ett journummer specificeras. Övningar kommer därefter att planeras och genomföras för att säkerställa att föreningen har den kunskap som krävs och att människor vet hur de ska agera i särskilda händelser. Kansliets personal kommer att börja ha jour vid de läger och andra större aktiviteter som anordnas. Detta kan ske på distans men kan även innebära att en anställd som deltar i ett arrangemang har jouransvar vid tillfällen då de är på plats.
 • Vad ska jag som volontär för ett projekt som finansieras av WMSE göra om jag känner mig trakasserad, kan jag få stöd från WMSE? Vad gör WMSE när det händer? Kan WMSE ta fram en strategi för om något dylikt händer?
  • Detta faller också under den handlingsplan för kriser som kommer att tas fram. Tills vidare lyftes detta till verksamhetschefen. Se riktlinjer för inkluderande möten så länge.
 • Vilka befogenheter har jag i egenskap av att vara lägerledare? Till exempel när det gäller att svara på frågor om media hör av sig, får jag skicka hem en deltagare som inte följer reglerna, och så vidare.
  • Generellt kan lägerledare ha mediekontakt om det exempelvis rör verksamheten på plats eller för att berätta om allt bra vi gör. I handlingsplanen som beskrivs under föregående punkt kommer det att specificeras vem som sköter kommunikationen med media i egenskap av kris. Gällande om en deltagare kan skickas hem lyftes detta tills vidare med verksamhetschefen. Se också riktlinjer för inkluderande möten så länge.
 • Reaktioner från Wikipediagemenskapen vid läger – kan WMSE hjälpa till på något sätt för att lägren ska kännas mer officiella gentemot gemenskapen?
  • Kommunikations- och branding-material erbjuds vid officiella Wikimediaarrangemang som hjälper till att öka legitimiteten. Förhoppningen är att de utbildningar som tas fram även gör tydligt när ett arrangemang är ett av våra officiella, och vad som kommer för fördelar och ansvar med detta. Diskussioner om hur detta tar sig uttryck diskuteras med personer som har erfarenhet av att arrangera Wikimediaarrangemang. Vi ser också positivt på att lista de #-tags som är kopplade till Wikimedia Sverige i exempelvis Bybrynnen på Wikipedia för att säkerställa arrangemangens status. Om arrangemangen sedan använder dessa # ger detta förhoppningsvis effekten att föreningens involvering i de redigeringar på Wikipedia som sker under arrangemangen tydliggörs. Även utbildningarna för ledarna (och kanske någon form av certifiering) tydliggör att det finns en koppling till föreningens verksamhet.
 • Vi skulle önska att WMSE i framtiden kan ha en person som jobbar enbart med volontärer och med att stötta deras initiativ och som hjälper till med att starta upp och aktivera dem.
  • Numera delas uppgifterna runt volontärstrategi, stöd till gemenskapen och utbildningsmaterial av tre anställda på kansliet. Troligen behövs fler i framtiden och detta är en prioriterad tjänst, som volontärkoordinator. Kansliets personal kommer framöver även att undersöka hur kostnader per läger kan minska. Detta kan exempelvis vara genom samarbeten med folkhögskolor, sponsring av mat, avtal med resebolag m.m.