Wikipedia i utbildning/Kursanpassat stöd/Wikipediauppgiften

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


2. Wikipedia-uppgiften

Utifrån kursinformationen tas ett utkast fram över själva Wikipedia-uppgiften. Den har i grova drag tre centrala delar; vad ska redigeras på Wikipedia? varför ska det ingå i kursen? och hur ska studenterna genomföra uppgiften? Alla dessa delar av uppgiften ska sedan arbetas in i kurssidans olika funktioner.


1. Hitta artiklarna

Börja med att skaffa en gemensam överblick över hur kursens ämnesområde och litteratur finns representerat på Wikipedia. Lärarens ämneskunskaper kombineras med Wikimedias kompetenser att ta fram relevanta kategorier etc. Använd den här kartläggningen också till att lyfta fram goda exempel på ämnesrelaterade artiklar som kan tjäna som förebild för studenterna.

Baserat på antalet studenter, och eventuellt antalet grupper om gruppuppgift, ringas de relevanta artiklarna in för att kunna vara föreslagna artiklar till uppgiften.

Om det ska ingå i uppgiften att själv välja artikel ska studenterna få strategier för hur de kan göra det, se exempel.

Exempel

Som student i denna kurs är din uppgift tillsammans med dina gruppmedlemmar genomföra en av uppgifterna listade här nedan som alla knyter an till kursinnehållet. Ni skapar alltså antingen en ny artikel eller analysera och förbättra en befintlig artikel. Exempel på bra sidor med anknytning till kursen är Aktiebolag i Sverige och Det ekonomiska tänkandets historia. Era artiklar kan följa samma struktur, men behöver inte vara lika omfattande.
— Kursen Marknadsföring A, Karlstad universitet


2. Beskriv lärandemålen

I det här läget finns troligtvis redan en uppfattning om hur Wikipedia-uppgiften kommer att bidra till måluppfyllnad. Det kan handla om förmågan att hantera information på ett källkritiskt vis, öka ämneskunskaper och förmågan att kommunicera dem, och att lära om hur en av världens största digitala webbplatser fungerar.

Utgå från hur lärandemålen är formulerade för kursen och beskriv hur Wikipedia-uppgiften kommer att bidra till att uppnå dem.

Exempel

Målet med uppgiften är att studenterna ska visa förmåga att söka, sammanställa och presentera vetenskapliga kunskaper om humana parasiters eller kommensalers taxonomi, kännetecken, ekologi och ev. sjukdomseffekter.
— Projektuppgiften Humana parasiter i kursen Ekologi och hälsa, Linnéuniversitetet


3. Bestäm genomförandet

Kom överens om en tidslinje som kursen kommer att kunna följa. Vilka datum finns möjlighet att ha gemensam introduktion och är det lämpligt att ha avslutande muntlig redovisning? Hur många veckor med aktivt arbete har studenterna på sig att genomföra arbetet på?

Gör också en tidsplan över vilka aktiva veckor och datum som är viktiga för kursen.

Gör en grov lista över de arbetsmoment som ingår, se exempel.

Exempel

Studenterna förbereder även en presentation där de introducerar "sin" feminist till hela gruppen och motiverar sina egna åsikter om hens arbete - något som inte är en del av hur man skriver på Wikipedia. Studeranden skriver en kort essä (2-3 sidor) till slutet av kursen där de sammanfattar presentationen och reflekterar på Wikipedia-processen.
— Kursen Tidigt feministiskt tänkande, Åbo Akademi