Finansieringspolicy

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Finansieringspolicyn beskriver hur Wikimedia Sverige förhåller sig till olika typer av finansiärer, såväl offentliga som privata.

Övergripande

 • Wikimedia Sverige (WMSE) strävar efter att finansiera sin verksamhet genom olika finansiärer, såväl offentliga som privata.
 • Föreningens finansiärer skall, liksom Wikimedia Sverige, vara religiöst och politiskt obundna.
 • Föreningens finansiering skall ske i enlighet med föreningens vision och mål.
 • Föreningen har som mål att ingen enskild finansiär skall stå för mer än 50 % av föreningens intäkter, för att därigenom inte vara beroende av en enda intäktskälla, säkra föreningens integritet och oberoende, samt klara bortfall av enskilda donatorer, även med kort varsel.

Finansiärer

Wikimedia Foundation (WMF)

 • Wikimedia Foundation är en given finansiär av föreningens verksamhet, där ansökan till Wikimedia Foundations Funds Dissemination Committee (FDC) lämnas i oktober varje år och avser verksamheten för kommande verksamhetsår.
 • WMF/FDC-medlen har vissa restriktioner beträffande vilken verksamhet som får bedrivas med dem.
 • Medel från Wikimedia Foundation/FDC kan därutöver sökas för specifika projekt.

Enskilda donatorer

 • Föreningen kan ta emot donationer från enskilda och organisationer. Förutsättningen är att donatorerna accepterar att medlen används i enlighet med föreningens stadgar, vision, mål och policyer, samt att de inte är förknippade med några restriktioner och krav, som strider emot dessa. Detta inkluderar möjligheten att ta emot bidrag inom ramen för Lotterilagen.

Nationell statlig finansiering

 • Föreningen kan ta emot bidrag från statliga myndigheter för enskilda projekt.
 • Statliga bidrag skall sökas under förutsättning att de bidrar till att uppfylla de mål som föreningen satt upp för det enskilda projektet.
 • Statliga bidrag skall endast tas emot under förutsättning att de garanterar föreningens oberoende gentemot staten och gentemot finansierande myndighet.

Internationell finansiering

 • Föreningen kan ta emot bidrag från internationella institutioner och organisationer, så som exempelvis EU, de nordiska samarbetsorganisationerna, FN-organ med flera.
 • Föreningen kan ta emot finansiering från statliga myndigheter i andra länder och till sådana relaterade organisationer.

Medlemsavgifter

 • Föreningen strävar efter flera enskilda och organisationsmedlemmar för att därigenom öka intäkterna genom medlemsavgifter.
 • Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

Uppdragsfinansiering/partnerskap

 • Föreningen kan åta sig verksamhet genom kontrakterade uppdrag och i projekt bedrivna i partnerskap, med beaktande av att volymen inte äventyrar gränser som Skatteverket ställer upp och som negativt påverkar föreningens skattestatus.

Samarbeten

 • Föreningen kan upprätta samarbetsavtal/sponsring för enskilda projekt, tjänster eller utrustning, till exempel servrar.
 • Wikimedia Sverige accepterar inte redigeringar på Wikipedia som motprestation.

Redovisning

Redovisning av mottagna offentliga bidrag och ingångna samarbetsavtal återfinns på följande sidor: