Finansieringspolicy

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Antagen av föreningens styrelse den 22 maj 2022 (se protokoll för beslut).

Bakgrund

Detta dokument beskriver den policy för verksamhetens finansiering som tillämpas inom Wikimedia Sverige.

Översyn och eventuell justering av denna policy sker i samband med den rutinmässiga översynen av policyer vid Wikimedia Sverige. Revidering kan därutöver ske utifrån erfarenhet från dess användning.

Som en icke-vinstdrivande ideell förening, är Wikimedia Sverige beroende av finansiellt stöd och strävar efter att finansiera sin verksamhet genom olika finansiärer, såväl offentliga som privata.

Syfte

Syftet med policyn är att tydliggöra och säkerställa att föreningens finansiering sker i enlighet med föreningens vision och mål samt resulterar i en tillräcklig ekonomisk stabilitet.

Policy

Övergripande

 • Föreningens finansiärer skall, liksom Wikimedia Sverige, vara religiöst och partipolitiskt obundna.
 • Föreningen har som mål att ingen enskild finansiär skall stå för mer än 50 % av föreningens intäkter, för att därigenom inte vara beroende av en enda intäktskälla, säkra föreningens integritet och oberoende, samt klara bortfall av enskilda donatorer, även med kort varsel.
 • Fristående från extern finansiering är avkastningen på egna medel. Detta omfattar exempelvis ränteintäkter samt utdelning på aktieinnehav. Dessa medel kan fritt användas i den operativa verksamheten. Omfattningen av denna avkastning är låg i jämförelse med den externa finansieringen. Se vidare föreningens Placeringspolicy.

Finansiärer

Wikimedia Foundation
 • Wikimedia Foundation är en given finansiär till föreningens basverksamhet. Processen för att erhålla dessa medel bestäms av Wikimedia Foundation och kan över tid variera och finansieringen kan vara antingen ett- eller flerårig. Dessa medel har vissa restriktioner beträffande vilken verksamhet som får bedrivas med dem.
 • Medel från Wikimedia Foundation kan därutöver sökas för specifika projekt eller satsningar som ej ingår i ovanstående kategori.
Nationell offentlig finansiering
 • Föreningen kan för enskilda projekt ta emot bidrag från statliga myndigheter, regioner och kommuner.
 • Offentlig finansiering skall sökas under förutsättning att de bidrar till att uppfylla de mål som föreningen satt upp för det enskilda projektet.
 • Offentlig finansiering skall endast tas emot under förutsättning att den inte står i konflikt med föreningens oberoende gentemot offentlig finansiär enligt ovan.
Internationell finansiering
 • Föreningen kan ta emot bidrag från internationella institutioner och organisationer, så som exempelvis EU, de nordiska samarbetsorganisationerna, FN-organ och internationella civilsamhällesorganisationer.
 • Finansiering från statliga myndigheter i andra länder och till sådana relaterade organisationer.
 • Bidrag genom internationell finansiering skall endast tas emot under förutsättning att de inte står i konflikt med föreningens oberoende gentemot finansiär enligt ovan.
Medlemsavgifter
 • Dessa medel kan fritt användas i den operativa verksamheten. Omfattningen av dessa medel är liten i jämförelse med den externa finansieringen.
Uppdragsfinansiering/partnerskap/samarbeten
 • Föreningen kan åta sig verksamhet genom kontrakterade uppdrag och i projekt bedrivna i partnerskap, med beaktande av att volymen inte äventyrar gränser som Skatteverket ställer upp och som negativt påverkar föreningens skattestatus.
 • Föreningen kan upprätta samarbetsavtal/sponsring för enskilda projekt, tjänster eller utrustning, till exempel servrar.
 • Wikimedia Sverige accepterar inte redigeringar på Wikipedia som motprestation.

Redovisning

Redovisning av mottagna offentliga bidrag och ingångna samarbetsavtal återfinns på följande sidor:

Ansvar

 • Verksamhetschefen har ansvaret för finansiering inom denna policys ramar, och rapporterar finansiell status till styrelsen efter fastställda rutiner.
 • I fallet att föreningen utöver finansiering från Wikimedia Foundation, erhåller medel som omfattar förbehåll, eller andra omständigheter som kan äventyra föreningens oberoende så ska styrelsen pröva om detta är i linje med verksamhetens syfte och mål. Om så ej är fallet ska föreningen avstå från sådan finansiering.