Lediga jobb/Utvecklare för Wikispeech 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Tjänsten har tillsatts av Karl Wettin.

For the application in English, see below.

Jobba hos oss med att utveckla mjukvaran för Wikipedia!

Vill du göra Wikipedia ännu bättre? Vill du göra det möjligt för fler personer att ta del av all information som finns där? Vill du göra Wikipedia och öppen programvara mer tillgängligt för personer med funktionsvariationer?

Wikimedia Sverige påbörjar flera stora och nyskapande projekt under 2020 och behöver en skicklig utvecklare med erfarenhet av att genomföra tekniska projekt för att arbeta inom projektet Wikispeech.

Om tjänsten

Inom tjänsten ska du förstärka den tekniska kompetensen i Wikimedia Sverige, med särskilt fokus på utvecklingen av Wikispeech, den fria mjukvara som ska förse Wikipedia med talsyntes. Den kommer att göra all Wikipedias kunskap tillgänglig för de som i dagsläget har svårast att ta del av den – de som av en eller annan anledning lär sig bättre genom att lyssna. Tidigare projekt har fokuserat på att integrera talsyntesen och nu ligger huvudfokus på att utveckla en webbaserad lösning för inspelning, lagring och behandling av tal. Talsyntesen kommer i framtiden även att öka möjligheten att använda Wikipedia på fler sätt. Observera att tjänsten även är lämplig för dig som ej tidigare jobbat med talsyntes.

Som en del av ett mindre team kommer du att planera och bygga en plattform för att samla in taldata från allmänheten samt behandla och berika denna. Ett system för att hantera lagringen av insamlad data samt se till att den görs fritt tillgänglig ingår också i uppdraget. Vi har en agil utvecklingsprocess där vi använder en public issue tracker. Arbetet styrs till stor del av den återkoppling vi får från de som på olika sätt arbetar med och bidrar till Wikipedia och våra andra projekt samt slutanvändarna.

Detta är en tjänst för dig som vill arbeta med Wikimedia Sverige i en internationell miljö tillsammans med frivilliga krafter och anställda för att genomföra samarbeten, EU-projekt och nya spännande idéer. Allt för att en av världens absolut största webbplatser ska bli ännu bättre och fri kunskap ska bli tillgänglig för alla!

Du kommer att jobba i en liten, dynamisk och internationell organisation som har en stor mängd samarbetspartner och mängder av olika typer av aktiviteter. Personalen på kontoret jobbar nära varandra i en stor mängd projekt som bygger på innovation och experimentlusta.

För verksamhetens bästa strävar vi efter en personalgrupp med en bredd avseende arbetslivserfarenhet, ålder, bakgrund och kön. Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper.

Start och anställningsform

Vi söker någon som kan börja arbeta hos oss snarast (intervjuer sker fortlöpande). Vid en längre uppsägningstid kan en deltid inledningsvis vara möjlig för att underlätta introduktion till verksamheten. Arbetet är förlagt till Wikimedia Sveriges kansli i Stockholm, alternativt på distans efter överenskommelse. Tjänsten är en heltidsanställning för viss tid enligt tjänstemannaavtal mellan Idea och Unionen, 18 månader, med goda möjligheter till förlängning.

Kvalifikationer

För att lyckas med uppdraget förväntar vi oss att du:

 • Delar Wikimedias värdegrund och önskan om fri kunskap och allas likvärdiga möjligheter att vara delaktiga i den.
 • Är analytisk, har god organisationsförmåga, är lösningsfokuserad och har erfarenhet av att driva självständiga projekt på ett målinriktat sätt.
 • Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.
 • Har god förmåga att kommunicera komplexa tekniska frågor förståeligt till personer med en mer begränsad teknisk kompetens.
 • Har social kompetens med förmåga att effektivt samarbeta i små projektgrupper med kollegor, föreningens externa samarbetspartner samt volontärer.
 • Har ett flexibelt tänkande, med förmåga att arbeta effektivt i en snabbt växande organisation samt förmåga att identifiera möjligheter och hantera risker.

Krav

 • Akademisk utbildning med relevans för arbetsuppgifterna eller jämförbar erfarenhet.
 • Dokumenterad erfarenhet av full stack-utveckling med vana av agil programvaruutveckling.

Meriterande erfarenheter och kunskap

Vi är även intresserade av att veta ifall du har:

 • Förståelse av Wikimedias mål samt kulturen och arbetssätten inom Wikimedia-gemenskapen.
 • Erfarenhet av arbete med kollaborativ utveckling (open source).
 • Erfarenhet av MediaWiki och dess API:er.
 • Erfarenhet av serverdrift.
 • Goda kunskaper i PHP.
 • Tidigare erfarenhet av talsyntes.
 • Goda kunskaper inom serverarkitektur.
 • Förmåga att tidsuppskatta och planera eller leda mjukvaruutvecklingsprojekt.
 • Administrationskunskaper i MediaWiki och WordPress.
 • Erfarenhet av arbete från ett allmännyttigt eller ideellt område.
 • Talar, läser och skriver på svenska.
 • Kunskap i flera språk.

Vi erbjuder dig

 • Arbete med att göra kunskap tillgänglig för fler människor än någonsin tidigare. Du är delaktig i ett arbete som förändrar världen.
 • En möjlighet att få vara med och göra världens nionde största webbplats – Wikipedia – ännu bättre.
 • Arbete i en flexibel, öppen, transparent och internationell verksamhet.
 • En trevlig och inkluderande arbetsplats.
 • Anställning enligt kollektivavtal mellan Idea och Unionen.
 • Arbetsplats på modernt och tillgänglighetsanpassat kontor i Stockholm.
 • Generösa flextider och möjlighet att jobba hemifrån.
 • Distansarbete under längre perioder kan vara en möjlighet efter överenskommelse.
 • Friskvårdsbidrag.

Ansökan

Ansökan med personligt brev, meritförteckning, eventuella referenser/arbetsprover och tidigast möjliga startdatum skickar du till jobb(at)wikimedia.se. Bedömning sker löpande.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att mejla till jobb(at)wikimedia.se.

Om Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige bildades 2007 och är en ideell allmännyttig förening, verksam i Sverige. Vårt mål är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor. Vårt främsta verktyg i detta arbete är Wikipedia. Vi hjälper individer, organisationer och institutioner att på olika sätt både använda och bidra till Wikipedia. Vi jobbar nära en uppsjö av engagerade volontärer, Wikimedia Foundation i USA och drygt fyrtio andra Wikimediaorganisationer runt om i världen. Föreningen är inne i en tillväxtfas och kommer att utöka sin verksamhet markant de kommande åren. Vi hoppas att du vill bli en nyckelperson i det arbetet.

Se även

Join us to develop the software behind Wikipedia!

Do you want to make Wikipedia even better? Do you want to make it possible for more people to access all the information available there? Do you want to make Wikipedia and free software more accessible for people with functional impairment and lower literacy skills?

Wikimedia Sverige (Sweden) will initiate several big and innovative projects in 2020 and needs a skilled developer with experience in carrying out technical projects to work on our Wikispeech project.

Job description

Through your job you will reinforce the technical competence at Wikimedia Sverige, particularly with focus on Wikispeech, the open source solution that will add Text-to-Speech (TTS) to Wikipedia. TTS will make all knowledge on Wikipedia available to those who today have a limited ability to access the information in written form – those who for one reason or another learn better by listening. Previous work on developing Wikispeech focused on integrating the TTS and now the main focus is on developing a web based solution for recording, storing and processing speech. In the future the TTS will also make it possible to use Wikipedia in new ways. Please note that the position is suitable even if you have not previously worked with TTS.

As a part of a smaller team you will design and build a platform for collecting speech data from volunteers, as well as processing and enhancing it. Developing a system that handles storing the collected data and makes sure that it is made freely available is also part of the assignment. We have an agile development process where we make use of a public issue tracker. The work is to a large extent governed by the feedback we receive from those who in various ways work with and contribute to Wikipedia and our other projects as well as that from the end users.

This is a position for you who wants to work with Wikimedia Sverige in an international environment alongside volunteers and employees to carry out collaborations, EU projects and new exciting ideas. All of this to make one of the world’s largest websites even better and to make free knowledge accessible for everyone!

You will work at a small, dynamic and international organization that has a large number of collaborators and run many different types of activities. The staff at the office work closely on a wide array of projects that are based on innovation and a desire for experimentation.

We are convinced that a workforce with a variety in terms of work experience, age, background and gender is crucial for the success of our work. We also place great importance on personal characteristics.

Start date and type of employment

We are looking for someone who can start working with us as soon as possible (interviews will be conducted continuously). In case of a longer notice period, an initial part time employment is possible to allow for a smoother introduction to the organization. The job could either be from Wikimedia Sverige’s office, which is located in Stockholm, or remotely if this is agreed upon. The position is full time, with a time limited contract, in accordance with the agreement (tjänstemannaavtalet) between the unions Idea and Unionen, 18 months with good chances for extension.

Experiences and abilities

To succeed in this task we expect that you:

 • Share Wikimedia’s values and desires concerning free content and everyone’s equal opportunity to be involved.
 • Are analytic, well organized, focused on solutions and have experience with running independent projects in a goal oriented manner.
 • Can express yourself well in speech and writing in English.
 • Can communicate well around complex technical matters in a way understandable by someone with a limited technical competence.
 • Have social competence with the ability to efficiently cooperate in small project groups with colleagues, external partners and volunteers.
 • Have a flexible mindset with the ability to work efficiently in a quickly growing organization and the ability to identify opportunities and handle risks.

Formal requirements

 • Academical education relevant to the work tasks or equivalent experience.
 • Documented experience with full stack development and experience with agile software development.

Qualifying experience and knowledge

 • An understanding of Wikimedia’s goal and the culture and ways of working within the Wikimedia community.
 • Experience with working collaboratively especially on open source projects.
 • Experience with MediaWiki and its APIs.
 • Experience with server maintenance.
 • Good knowledge of PHP.
 • Prior experience with TTS.
 • Good knowledge of server architecture.
 • The ability to time estimate and plan or lead software development projects.
 • Knowledge of administration of MediaWiki and WordPress.
 • Experience with non-profit work.
 • Can express yourself well in speech and writing in Swedish.
 • Additional language knowledge.

What we offer

 • To work on making knowledge accessible to more people than ever. You are involved in work that changes the world.
 • A possibility to be part of making the world’s ninth largest website – Wikipedia – even better.
 • Work in a flexible, open, transparent and international movement.
 • A friendly and inclusive workplace.
 • Employment according to a collective bargaining agreement between Idea and Unionen.
 • Workplace at a modern and accessible office in Stockholm.
 • Generous flexible working hours and the possibility to work from home.
 • Working remotely during longer periods of time could be possible by agreement.
 • Wellness grant.

Application

Send your application including cover letter, any references/work samples and how soon you can start to jobb(at)wikimedia.se. Selection is ongoing.

You are welcome to send any further questions to jobb(at)wikimedia.se.

About Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige was founded in 2007 and is a non-profit association active in Sweden. Our goal is to make knowledge freely available to everyone. Our primary tool for achieving this is Wikipedia. We help individuals, organizations and institutions to both use and contribute to Wikipedia. We work with a wealth of volunteers, Wikimedia Foundation in the USA and over forty other Wikimedia organizations around the world. The association is currently growing and will increase its operation significantly in the coming years. We hope that you will be a key figure in this work.

See also