Mötesprotokoll/Årsmötesprotokoll 2010-02-27

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mötesprotokoll för Wikimedia Sveriges årsmöte 2010-02-27.

Justeras:

Ordförande: Nitsirk 9 april 2010 kl. 08.30 (CEST)[svara]
Sekreterare: Ainali 27 februari 2010 kl. 20.42 (CET)[svara]
Justerare: Vivo 2 mars 2010 kl. 20.51 (CET)[svara]
Justerare: Peter Isotalo 6 mars 2010 kl. 16.23 (CET)[svara]

Årsmötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Upprättande av röstlängd

 • Röstlängden fastställdes till de 18 som registrerat sig vid incheckningen.

Val av mötespresidium

 • Kristin Lilieqvist valdes till mötets ordförande.
 • Jan Ainali valdes till mötets sekreterare.

Val av rösträknare och justerare

 • Peter Isotalo och Calle Eklund valdes.

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

 • Mötet fanns stadgeenligt utlyst.

Fastställande av föredragningslista

 • Den utskickade föredragningslistan fastställdes.
 • Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen lades till handlingarna.
 • Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

 • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2009.
 • Verksamhetsplanen antogs.
 • Budgeten antogs.
 • Motionen avslogs.
 • Styrelsen fick i uppdrag att ta fram en proposition till 2011 års årsmöte för att se över stadgarna vad berör utträde efter ej inbetalad medlemsavgift och rösträtt för medlemmar på årsmötet.
 • Medlemsavgiften för fysiska personer på 100 kr är oförändrad.
 • Medlemsavgiften för juridiska personer på 100 kr ändras till 1 000 kr.
 • Styrelsen fick i uppdrag att utreda differentierade medlemsavgifter för juridiska personer med avseende på storlek och typ av organisation.
 • Kandidatlistan presenterades.

Val av ordförande

 • Lennart Guldbrandsson valdes.

Val av styrelseledamöter

 • Jan Ainali, Lars Aronsson, Kristoffer Mellberg, Anna H Bauer, Albin Jacobsson och Johanna Henriksson valdes.
 • Peter Isotalo bad om att lägga in en generell reservation mot att välja styrelseledamöter som inte närvarar vid mötet.

Val av två revisorer och en revisorssuppleant

 • Staffan Sjöberg och Jobjörn Folkesson valdes till revisorer. Mattias Ivermark vades till revisorssuppleant.

Val av valberedning

 • Jonathan Lindborg, Erik Johansson, Ana Durán och Peter Isotalo. Johan Schiff och Einar Spetz valdes i sin frånvaro under förutsättning att de senare skulle acceptera utnämningen.Kommentar: De valde vid förfrågan att inte vara med i valberedningen.

Övriga frågor

Lennart Guldbrandsson informerade om att boken Så fungerar Wikipedia kommer att släppas under licensen CC-BY-SA-3.0.

Årsmötets avslutande

 • Mötet avslutades.