Mötesprotokoll/Årsmötesprotokoll 2012-02-25

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Justerare: gör justeringar direkt i protokollet. Speciellt saknas några efternamn. -- Plrk (diskussion) 25 februari 2012 kl. 14.47 (CET)[svara]

  • Jag, Leo Rudberg, intygar härmed att jag i egenskap av rösträknare tillika justerare vald av årsmötet 2012 granskat detta årsmötesprotokoll samt funnit det överensstämmande med hur årsmötet förlöpte. /Leo Rudberg, 27 mars 2012 kl. 21.28 (CEST)
  • Justerat. David Öhlin, 4 juni 2012 kl. 23.14 (CEST)
  • Justerat,//Lennart Guldbrandsson (Hannibal (diskussion) 11 juni 2012 kl. 16.01 (CEST))[svara]

Årsmötets öppnande

  • Mötet öppnades av Jan Ainali.

Sändning av årsmötet

Mötet diskuterade att livesända årsmötet via Bambuser. Anders Wennersten ville inte framträda offentligt av integritetsskäl, och menade att öppenhet kan vi få på andra sätt. De flesta höll med, och mötet beslutade att inte livesända.

Fråga om röstningsmöjlighet

Mötet diskuterade möjlighet att rösta vid IRC, men eftersom vi inte livesänder mötet blir det svårt. Inget röstande över IRC således.

Upprättande av röstlängd

Mötet beslutade att fastställa antalet närvarande och röstberättigade medlemmar till 23.

Val av mötespresidium

Mötet beslutade att välja Lennart Guldbrandsson till mötesordförande, samt Jobjörn Folkesson till mötessekreterare.

Val av rösträknare och justerare

Mötet beslutade att välja David Ölin och Leo Rudberg till rösträknare tillika justerare.

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

Då mötet utlystes sex veckor och två dagar innan dagens datum, beslutade mötet att finna årsmötet stadgeenligt utlyst.

Fastställande av föredragningslista

Mötet beslutade att fastställa föredragningslistan.

Jan Ainali föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. Efter lite kommentarer beslutade mötet att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Holger Motzkau föredrog styrelsens ekonomiska berättelse. Efter lite kommentarer beslutade mötet att lägga den ekonomiska berättelse till handlingarna.

Jobjörn Folkesson föredrog revisorernas berättelse. Revisorerna hade funnit räkenskaperna i god ordning. Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Jan Ainali berättade om alla motioner, och föredrog sedan motionen "§2 Medlemskap". Efter lite diskussion beslutade mötet att bifalla motionen.

Jan Ainali föredrog även motionen "§3 Årsmöte - kallelse mm". Efter en del diskussion beslutade mötet att bifalla även den motionen.

"§3 Årsmöte - punkt om revisorer på dagordningen" föredrogs även den av Jan Ainali. Mötet beslutade att bifalla motionen.

Också "§3 Årsmöte - dagordning" föredrogs av Jan Ainali. Mötet beslutade att bifalla motionen.

Även "§3 Årsmöte - sista stycket om "frågor av större ekonomisk betydelse"" föredrogs av den nu vane motionsföredragaren. Mötet beslutade att bifalla motionen.

"§5 Styrelse - antal ledamöter" föredrogs också av Jan Ainali, och mötet beslutade att bifalla motionen.

"§5 Styrelse - möjlighet ersätta ledamot som avgår före årsmöte" föredrogs även den av Jan Ainali, och mötet beslutade att bifalla motionen.

Jan Ainali föredrog också "§5 Styrelsesammanträde", som mötet därefter beslutade att bifalla.

När mötet närmade sig slutet av motionspunkten föredrog Jan Ainali motionen "Ny paragraf Valberedning". Mötet beslutade att bifalla motionen.

Slutligen föredrog Jan Ainali motionen "§10 (ny 11) Firmateckning", som mötet efter en del diskussion beslutade att bifalla.

Därefter fattade mötet beslut om att betrakta dessa stadgeändringar som omedelbart justerade, och således giltiga direkt. Till följd av detta beslutade mötet att ändra dagordningen i fråga om val av revisorer till just "Val av revisorer".

Jan Ainali berättade om styrelsens tankar kring föreningens vision. Den diskuterades tämligen extensivt.

Ajournering och återupptagande

Vid 13:35 beslutade mötet att ta en paus, för att återsamlas vid 13:50. Mötet återupptogs efter pausen.

Föreningens vision, fortsättning

Efter ett tag beslutade mötet att anta visionen.

Jan Ainali föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan. Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen.

Mötet beslutade att anta den av Jan Ainali föredragna budgeten.

Medlemsavgifter

Styrelsen föreslog att medlemsavgiften fastställs till 100 kr för privatpersoner, och minst 1000 kr för organisationsmedlemmar. Efter en del diskussion beslutade mötet i enlighet med styrelsens förslag.

Val av ordförande

Valberedningen, representerad av Lennart Guldbrandsson, föreslog Jan Ainali som ordförande. Mötet beslutade att välja Jan Ainali till ordförande.

Val av styrelseledamöter

Ana Durán berättade om valberedningens förslag. Efter att mötet beslutat att förrätta valet med acklamation, beslutade mötet att anta valberedningens förslag i sin helhet och omvalde Albin Jacobsson, Holger Motzkau, Bengt Oberger, Axel Pettersson samt nyvalde Harald Andersson, Mattias Blomgren, Ylva Pettersson, Mikaela Waxin och Arild Vågen.

Val av revisorer

Ana Durán presenterade valberedningens förslag, och Kristoffer Mellberg presenterade sig själv kort. Mötet beslutade att välja Kristoffer Mellberg till verksamhetsrevisor.

Vad gäller ekonomirevisor föreslog valberedningen att årsmötet uppdrar åt styrelsen att tillsätta en auktoriserad revisor som inte får vara medlem. Mötet beslutade att anta valberedningens förslag.

I frågan om revisorssuppleanter föreslog valberedningen Ana Durán och Sofia Tenglin. Mötet beslutade att välja dessa.

Val av valberedning

Valberedningen föreslog Anders Wennersten, Jonathan Lindborg, Daniel Nyström, Lennart Guldbrandsson och Kajsa Hartig. Mötet beslutade att välja dessa.

Fråga om röstningsmöjligheter 2013

Jan Ainali berättade om möjligheten att hålla årsmötet online istället för på en fysisk plats via t ex VoteIt. Detta diskuterades. Efter omröstning beslutade mötet att framtida årsmöten inte ska hållas online, utan även fortsättningsvis på en fysisk plats.

Fråga om bidrag från myndigheter

Jan Ainali undrade hur föreningen ställer sig till att få ekonomiskt stöd från statliga myndigheter. Lennart Guldbrandsson menade att det var skillnad på myndighet och myndighet, och att det inte gick att göra några generella uttalanden. Jan Ainali förtydligade att frågan gällde ej öronmärkta bidrag, alltså utan pengar som kommer utan krav. Leo Rudberg tyckte att vi skulle tacka och ta emot. Annika ??? höll med om att man skulle vara öppen för möjligheten att ta emot pengar, men att man får värdera från fall till fall. Jonathan Lindborg lade vikt vid att man inte ska kunna påverka föreningens integritet. Anders Wennersten tryckte på att det är viktigt att bidrag inte ersätter frisläppt information. Holger Motzkau pratade om att det är viktigt att ha en spridning av inkomster. Lennart Guldbrandsson pratade mer om spridning av inkomster, och vad som händer ifall vi får väldigt mycket pengar. Leo Rudberg pratade mer på samma tema. Jonathan Lindborg tyckte att det var viktigt att styrelsen inte bränner ut sig. Bengt Oberger höll med Jonathan och pratade mer om spridning av inkomster. Leo Rudberg tyckte att det inte var ett problem att Wikimedia Foundation står för en stor del av våra inkomster. Harald Andersson tyckte det var viktigt att vi inte sitter helt och hållet i knät på någon annan. Jan Ainali rundade av mötets överlägset längsta diskussion med att konstatera att det inte finns några principiella skäl mot att ta emot bidrag från myndighet.

Årsmötets avslutande

Lennart Guldbrandsson förklarade mötet avslutat.