Årsmöte 2012/Verksamhetsplan 2012

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

<< 2011 | 2013 >>

Ordföranden Jan Ainali berätter om Verksamhetsplanen

Stöd till gemenskapen

 • Kvaliteten och mängden på innehållet är tyvärr alltför ofta beroende av teknisk utrustning. Detta projekt syftar till att skapa en rutin för att hjälpa gemenskapen att få tillgång till sådan utrustning såsom (men inte nödvändigtvis begränsat till) inscanning, foto- och videoutrustning genom att skapa en välutrustad teknikpool eller låna särskild teknik.
 • Målet är att utlånandet ska ha lett till uppladdningar vid minst 50 olika tillfällen.
 • En koordinator som hanterar inköp, förfrågningar och ser till att utrustning kommer till rätt person kommer att utses.
 • Hjälpa gemenskapen att få tillgång till referensverk av olika slag. Dessa är viktiga för att öka kvaliteten på innehållet, men är ofta svåra att få tag på eller dyra att köpa in.
 • Detta görs genom hjälp till utlåning, inköp, kontakter för att få tillgång till databaser och liknande.
 • Under 2012 förbättras och källbeläggs 100 artiklar.
 • Projektet finansieras delvis med 50 000 kr. för inköp och 25 000 kr. för arbete genom Stiftelsen Chelha
 • En koordinator som sätter upp rutiner och hanterar inköp och utlåning kommer att utses.
 • Även om Wikimediaprojekten helt skapas av gemenskapen, utförs det mesta av arbetet av enskilda bidragsgivare som arbetar individuellt och med lite kommunikation. Och även om Wikimedias genomslag har visat att det är effektivt trivs inte alla bidragsgivare med arbeta på detta sättet. Syftet med programmet är därför att arrangera träffar för att sitta tillsammans och redigera (så kallade edit-a-thons). Träffarna kommer att vara tematiska och temat utses gemensamt.
 • Målet är att arrangera sådana en gång i kvartalet (det vill säga fyra stycken under 2012) och med fem till tio personer närvarande, varav fem nya varje gång.
 • Resebidrag kommer att ges för att kunna närvara.
 • En projektledare för att koordinera detta kommer att utses.
 • Projektet ska täcka kostnader som uppstår under ideellt drivna projekt ur gemenskapen och är fortsättningen av projekt som t.ex. fotosafaris, mässor eller gemenskapens projekt.
 • Ett system hur ansökningar ska behandlas måste utvecklas.
 • En projektledare för att koordinera projektet kommer att utses.

Kvalitet

 • Nästan 50% av Wikipedialäsare från Sverige använder engelskspråkiga Wikipedia.
 • Projektmålet är att identifiera orsaker varför många läsare byter till engelskspråkiga Wikipedia, och eventuella kvalitetsbrister i det svenskspråkiga materialet.
 • Projektet genomförs som en C-uppsats i samarbete med ett universitet eller högskola
 • Accesstatistik görs tillgängligt på toolservern
 • En projektledare för att koordinera detta plus en eventuell utvecklare kommer att utses.
 • Genomföra användarundersökningar så att vi har faktabaserat underlag på vad läsarna faktiskt tycker, vilket kan ligga till grund för förbättringar.
 • Genomförs som C- eller D-uppsatser.
 • Målet är att genomföra två sådana på höstterminen.
 • Inom "Wiki skills" kommer Wikimedia Sverige att ansvara för att göra en behovsanalysrapport. Behovsanalysen är inte i första hand inriktad på Wikipedia utan på användning av wikis och gemensamt (collaborative) lärande. Rapportens preliminära deadline är 2012-04-28.
 • Att göra kunskap fri och tillgänglig är Wikimedias syfte, både genom att skapa fritt material med frivilligt arbete eller genom att släppa materialet fritt. Innehållsägare som myndigheter, kulturinrättningar eller offentliga mediaföretag har stora mängder av offentligt finansierat material, men fattar dels inte värdet av fri och tillgänglig kunskap, och har dels fördomar, missförstånd och rädsla för fria licenser.
 • Målet är att sätta upp 5 nya samarbeten med stor publicitet att fungera som exempel. Ett ytterligare mål är 5 framträdande återanvändningar av det här frisläppta materialet.
 • Verktyg är bland annat workshops med relevanta persongrupper om upphovsrätt och Wikip/media, gemensamma projekt som till exempel gemensamma evenemang, tävlingar, PR, QR-kodprojekt etcetera, detaljerad användningsstatistik för att demonstrera Wikip/medias publicitet, politisk påverkan och så vidare. Detta arbete kommer att ske i nära samarbete med Europeana Awareness projektet.
 • En projekt blir Wiki Loves Monuments. Målet att få in 10 000 bilder på 1 000 nya minnesmärken som matchas med bebyggelseregistret/fornminnesregistret. Tävlingen skapa nya lokala kontakter med GLAM institutioner och blir en dörröppnare för minst två innehållsdonationer.
 • En projektledare för att koordinera detta plus en utvecklare kommer att utses.
 • Wikimedia Commons samlar utbildningsbildmaterial som tas av frivilliga fotografer, bland annat byggnader och geografiska objekt. Några motiv är omöjliga att fotografera från marken, till exempel öar och parkanläggningar. För andra objekt som slott eller kyrkor öppnas ett nytt intressant perspektiv från luften. Målsättningen är att få 200 fria flygfoton över hela Sverige.
 • Bilderna ska tas av frivilliga med ballong, flygplan eller helikopter.
 • En prioritetslista skall utvecklas av communityn.
 • Rättssituationen i Sverige skall undersökas och påverkas, och hjälp i juridiska frågor ska ges till fotografer.
 • En projektledare för att koordinera detta kommer att utses.

Outreach

 1. Ta fram utbildnings- och informations material i Projekt:Wiki-skills, (även tillsammans med Verksamhetsplan 2012/Undersökningar)
  • projektets mål är att:
   • Utveckla kompetenser för gemenskapsledarskap, kollektiva beslutskompetenser, konfliktlösningskompetenser, styrningskompetenser etc. samtidigt som det bidras till en tillväxt av en lärande och arbetande gemenskap.
   • Förbättra kompetensen att samarbeta med andra för att redigera och utveckla texter
   • Värdera existerande kulturellt arv
   • Tillgängliggörande av digital baskunskaper
  • Leverablerna är bland annat en guidebok för lärare och en video med samlade erfarenheter.
  • Ansvarsområden för Wikimedia Sverige är framförallt att:
   • samordna arbetet med en gemensam användarbehovsanalys och skapa en användarbehovsrapport (tillsammans med undersökningar)
   • Hålla introduktionskurser, fysiska kurser samt onlinekurser med vår målgrupp.
   • disseminera projektet för Wikimedias gemenskaper
 2. Universitet (lär lärarna-program)
  • Med Wikimedia Foundations positiva erfarenheter från Wikipedia Education program ska vi anpassa dem för svenska förhållanden och återupprepa dem här. Målet är att översätta utbildningsmaterial och hitta två utvalda universitet där det finns personal som är eldsjälar och har dokumenterad erfarenhet av Wikipedia.
  • Målet är att vara redo att slutföra två sådana pilotprojekt 2013.
 3. Gymnasieskolor (studentklubbar)
  • Vidareutveckling av projekt med Wikipediaklubb på gymnasieskola.
  • Under förutsättning att pilotprojektet fungerar ska information för att stimulera skapandet av nya gymnasieklubbar spridas. Målet är att starta en sådan under 2012.
 4. Europeana Awareness
  • Europeana är ett paneuropeiskt projekt för att samla allt kulturellt material och göra det tillgängligt via ett API. De delar våra mål och har redan släppt all sin metadata under CC-0.
  • Detta projekt kommer att engagera GLAM-institutioner och få dem att bli medvetna om Europeanaprojektet.
  • Målet är att ha en GLAM-wikikonferens med minst 20 deltagande GLAM-institutioner som deltagare.
 • Ta kontakt med organisationer som är främjare av kunskap och utbildning, och skaffa en kontaktperson för att kunna inleda samarbete.
 • 2 medlemmar ska hålla föredrag på FSCONS, och Wikimedia Sverige ska ha en monter eller liknande där.
 • Wikimedia Sverige skaffar sig en bra överskikt över aktiviteter i andra nordiska Wikimedia Chapters, och skapar snabba och effektiva kommunikationskanaler med dem.
 • Vi ska ha en gemensam årsberättelse/best-practice bok på engelska som kartlägger Wikimedias ställning och aktiviteter i Norden.
 • Vi utvecklar två gemensamma projekt med minst ett annat Wikimedia Chapter och söker finansieringen till detta tillsammans.
 • Projektet finansieras genom Stiftelsen Chelha.

Möjliggörande

 • Medlemmar: Föreningen har 250 medlemmar som betalar medlemsavgift.
 • Kommunikation: Vi skickar ett nyhetsbrev och en chapters report varje månad, och uppdaterar alla relevanta rapportsidor på meta regelbundet. Alla förfrågningar till föreningen svaras på inom en arbetsdag.
 • Ekonomi: Vi uppfyller krav av Svensk Insamlingskontroll. Föreningen kan anställa personer utan F-skattesedel direkt.
 • Fundraising: Fas B finansieras med maximal 70% av WMF, budget år 2013 beror på mindre än 50% på WMF.
 • Organisationsutveckling av föreningen och styrelsen för att få en välfungerande förening.