Mötesprotokoll/Protokoll 2012-02-13

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett ojusterat protokoll för Wikimedia Sverige. Protokollet gäller inte innan det är justerat. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justeras:
Ordförande Ainali 16 februari 2012 kl. 22.15 (CET)[svara]
Justeringsman '


Tid
13 februari 19.45-22.00, Skype
Närvarande
Jan Ainali, Bengt Oberger, Lars Aronsson, Anna Bauer (deltog ej under beslut under punkten Wikiskills), Holger Motzkau, Axel Pettersson (från punkten Wikiskills - anställning).

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Jan öppnade mötet. Konstaterade att mötet är beslutsmässigt.

Val av mötesordförande

 • Jan valdes.

Val av justeringsman

 • Bengt valdes.

RAPPORTERING

Teknikförsäkring

 • Punkten bordläggs.

Placeringskonto

 • 600 000 har satts in på placeringskonto för 3 månader.
 • Inget nytt att rapportera.

IDEA/Skatteverket

 • Vi är medlemmar i IDEA from 2012-01-01.
 • Vi har anmält till skatteverket att vi kommer att betala lön.

wikipedia.se

 • Vi har fått kontroll av domänen wikipedia.se.

VERKSAMHETSPLANERING

Tjänster 2012

 • Jakob Hammarbäck anställs heltid till och med 2012-12-31 med en månadslön på 27 000 kr/månad enligt kollektivavtal mellan IDEA och Unionen.
 • Resetidsersättning och traktamenten i projektet Wiki-skills enligt nedan beslutades:

Ersättning för resor (restid och traktamente enligt IDEA)

Restid är den tid under en beordrad tjänsteresa som går åt för att resa till bestämmelseorten.

Vid beräkning av restid som ger rätt till ersättning tas endast sådan restid med som ligger före eller efter tjänstemannens ordinarie arbetstid.

Om restiden ligger såväl före som efter den ordinarie arbetstiden en viss dag ska de båda tidsperioderna räknas ihop. Endast fulla halvtimmar tas med vid beräkningen.

Om arbetsgivaren har bekostat sovplats på tåg eller båt under resan eller en del av denna, ska tiden kl. 22–08 inte räknas med.

Som restid räknas även normal tidsåtgång då tjänstemannen under tjänsteresa själv kör bil eller annat fordon, oavsett om detta tillhör arbetsgivaren eller inte.

Resan ska anses påbörjad och avslutad enligt de bestämmelser som gäller för traktamentsberäkning eller motsvarande hos respektive arbetsgivare.

Restidsersättning 1) Restidsersättning per timme: Månadslön/240 2) När resan skett under tiden fredag kl 18 – måndag kl 06: Månadslön/190 3) När resan skett under tiden från kl 18 dag före arbetsfri helgdagsafton eller helgdag till kl 06 dag efter helgdag: Månadslön/190

Med månadslön avses den aktuella fasta kontanta månadslönen. För deltidsanställda ska lönen räknas upp så att den motsvarar heltidslön.

Anställning

 • Anna Bauer anställs på en visstidsanställning med lön enligt projektets budget enligt bilaga med projektets tidplan. Anställningen består egentligen av flera kortare visstidsanställningar. Som hjälp för att avgöra anställningsperioder kan man utgå från tidslinjen som kontinuerligt uppdateras: http://kreablo.se:8080/x/bin/view/Wiki%20skills/Timeline
 • Jan kontaktar Lennart.
 • Vi utlyser att det går att ansöka om resebidrag i förhand.
 • Holger kommer att uppdatera årsbudgeten med de nyheter som inträffat redan i år.
 • Jakob meddelar minst en vecka innan årsmötet att deltagarna vill ha kaffe och bokar rum för söndagen.

Revision

Teknikinköp

 • Vi skaffar ett videokort för livestreamning och testar det på årsmötet.

Ekonomisk redovisning

 • Holger har kontakt med en auktoriserad revisor och lämnar över det till föreningssekreteraren.

Skattkistan

 • Kostnaderna som fördes över årsskiftet kommer att täckas och kvarvarande priser bör delas ut i ansökans ursprungliga anda.
 • Beslut togs att delta i Wiki Loves Monuments 2012.
 • Ansökan till Internetfonden för medel för att utveckla lämpliga verktyg har skickats in.
 • Vi arbetar in WLM i verksamhetsplanen under GLAM tills årsmötet.

Toolserver

 • Punkten bordläggs. Det skulle vara bra att jämföra Toolservern med nya Wikimedia Labs innan beslut tas.

Chapters conference i Berlin 30 mars - 1 april 2012

 • Vi skickar föreningssekreteraren, Holger och Bengt.

AVSLUTNING

Övriga frågor

 • Diskussionspunkt. Behöver uppdateras.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.