Mötesprotokoll/Protokoll 2020-04-14

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande --Historiker (diskussion) 22 april 2020 kl. 21.59 (CEST)[svara]
Justeringsman --Dunkels (diskussion) 20 april 2020 kl. 09.54 (CEST)[svara]


Tid
Tisdag 14 april 2020 klockan 20.00–21.15 via Zoom.
Närvarande
Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson, Bengt Oberger, Kristina Berg, Elza Dunkels, Göran Konstenius, Sofie Jansson, Ylva Pettersson, Brit Stakston, John Andersson (föredragande)
Frånvarande

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justeringsman

 • Elza Dunkels valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Rapportering från verksamhetschefen

 • Inför mötet hade John skickat ut en ledningsrapport och en ekonomisk sammanställning till styrelsen. Ingen föredragning gjordes på mötet.

Årsmöte 2020

 • Agenda: Årsmöte 2020
  • En punkt Årsmötets godkännande av genomförande av digitalt årsmöte hade lagts till i agendan.
 • Årsmötesordförande
  • Styrelsen beslöt att föreslå Ulrika Eklund som årsmötesordförande.
 • Teknisk lösning för genomförande av digitalt årsmöte
  • Årsmötet kommer att genomföras via tjänsten Zoom. En diskussion om säkerhet och personlig integritet fördes och Göran gavs i uppdrag att skicka en fråga om att låna inloggning via KB och John gavs i uppdrag att höra med Internetstiftelsen som plan B, om KB-lösningen inte skulle vara möjlig.
 • Motioner
  • En Motion angående en världsröstning hade inkommit inom motionstiden, men efter det att styrelsemötet 2020-03-14 hade avslutats. Styrelsen beslöt att avge följande yttranden till årsmötet: Styrelsen tackar för motionen, men har lite svårt att se exakt hur det är tänkt att fungera och vad motionären vill att Wikimedia Sverige skall göra i frågan. Styrelsen önskar ett mer konkret förslag från motionären att ta ställning till och föreslår årsmötet därmed anse motionen besvarad.
 • Verksamhetsberättelse 2019
  • Styrelsen beslutade att lägga fram framtagen verksamhetsberättelse för årsmötet. Styrelsen uttryckte sin uppskattning över verksamhetsberättelsens utformning.
 • Valberedning: Styrelsen beslöt att nominera Harald Andersson som valberedningsledamot.
 • Motivering Wikimediapriset: Frågan bordlades då priset kommer att delas ut på Wikipediadagen, som hålls först till hösten.

Policyer

 • Diarium. Dokumentet Diarium är ej uppmärkt som policy, men antogs av styrelsen 2014-02-17. Ett reviderat förslag hade tagits fram av kansliet. Styrelsen ansåg att det är ett operativt dokument, som får hanteras av verksamhetschefen.
 • Lönepolicy. John hade i enlighet med beslut 2020-03-14 tagit upp policyn med kansliet, varefter vissa justeringar gjorts. John gavs i uppdrag att komplettera dokumentet och därefter tas policyn upp för beslut på nästa styrelsemöte.

Övriga frågor

 • En förfrågan om Affiliate Liaison i Movement Brand Project hade inkommit. Styrelsen beslöt att utse Brit som representant.
 • Nästa möte: Nästa styrelsemöte hålls efter årsmötet lördagen den 25 april.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.