Mötesprotokoll/Protokoll 2022-03-12

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 18 mars 2022 kl. 19.42 (CET)[svara]
Justerare Forbiddensounds (diskussion) 18 mars 2022 kl. 10.31 (CET)[svara]


Tid
Lördag 12 mars 2022 klockan 10.30–16.45 på kontoret i Stockholm.
Närvarande
Mattias Blomgren, Bengt Oberger, Sofie Wennström, Sofie Jansson, Sven-Erik Jonsson, Johanna Berg, Per Hasselberg, Brit Stakston (online). John Andersson (föredragande)
Frånvarande
Ylva Pettersson

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justerare

 • Sofie Wennström valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Projekt/budget 2021

Budgetuppföljning

 • Prognos för kommande året.
  • Arbete med bokslutet pågår.

Ledningsrapporter för projekt

Rapportering från verksamhetschefen

 • Rapport hade skickats ut till styrelsen inför mötet. John redogjorde, samt svarade på frågor.
Ansökningar
 • Inga nyheter om ansökningar.
Viktiga händelser
 • Arbete med bokslutet för 2021 har förberetts och förvaltningsberättelsen har delats med styrelsen.
 • Verksamhetsberättelse för 2021 har förberetts. Ett fåtal delar återstår att färdigställa, vilket kommer att ske under vecka 11.
 • Impact report till Wikimedia Foundation är i stort sett färdigställd.
 • En rapport över föreningens miljöpåverkan har tagits fram och håller på att färdigställas för publicering för att hämta in feedback.
 • Samtliga av 2021-års projekt har fått slutrapporter skrivna.
 • Samtliga av 2022-års projekt har diskuterats på olika workshops för att ta fram en mer detaljerad planering.
 • En ny startsida för hubben har publicerats.
 • Mediearkivet användes nästan 4 500 gånger under 2021 och vi ser ett fortsatt stort nyttjande.
 • WikiGap organiseras för femte året tillsammans med UD. Utbildningar av volontärer har skett och evenemang planeras på flera platser i Sverige. Tävlingen WikiGap Challenge är lanserad men de aktiviteter och planerade kommunikationsinsatser var tvungna att skjutas på, på grund av kriget i Ukraina.
 • Två kontorslokaler står i fokus för närvarande. Avgörande beslut förväntas ske vecka 11.
 • Inbetalning av de testamenterade medlen har genomförts.
 • Ett samarbete med Nordiska museet runt en större digitalisering diskuteras.
 • Expertkommittén för Helpdesk har etablerats med de tre första medlemmarna från den internationella Wikimediagemenskapen. De kommer att ta fram ett förslag på ytterligare experter att bjuda in samt hantera den första förfrågningen vi fått in.
 • Vi har identifierat två fokusområden, biologisk mångfald och gender, för våra samarbeten med FN-organ. Denna strategiska avgränsning hjälper oss att prioritera bland det material de erbjuder samt att engagera andra delar av Wikimediarörelsen. Vi kommer även att titta på material kopplat till kriser.
 • Nytt avtal med UNESCO Archives håller på att tas fram.
 • Ett samarbete med FAO har initierats och ett evenemang kopplat till Wikigap har ordnats.
 • Vi arbetar med International Energy Agency (IEA) om att släppa material från dem inom kort.
 • Encyclopedia of life (EOL) har efter möten med oss beslutat att släppa sin databas under CC0 och vi experimenterar hur materialet skulle kunna integreras på Wikimediaplattformarna. Vi har tittat på hur vi kan bidra med Wikidata Tours.
 • Stöd har erbjudits Wikimedia Ukraine med den internationella koordineringen av Wiki Loves Earth, om de inte kan genomföra den i år. Om situationen inte blir bättre kommer vi att hantera priserna, samt eventuellt annat stöd om de efterfrågar det.
 • Vi arbetar med att göra bildmaterial från Ukraina mer sökbart genom att lägga till strukturerad data på mediafiler på Wikimedia Commons.
Kommande händelser
 • En sammanställning av de intervjuer med Wikimediaföreningar om hur de arbetar med innehållspartnerskap har initierats.
 • En ny version av Wikipedia för hela Sverige ska tas fram och avtal skrivas med Postkodstiftelsen.
 • Fortsatt arbete med policy för distansarbete sker baserat på initial feedback.
 • En reviderad budget för 2022 ska tas fram efter att detaljerade projektanalyser skett.
 • En första version av Verksamhetsplan 2022 tas fram.
 • En första version av Verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar 2023 tas fram.
 • Stödjande dokument för föreningsengagemang kommer att utarbetas.
 • Kommunikation om vår Helpdesk samt expertkommittén sker. Det första praktiska stödet kommer att ges.
 • Flera Wikimedian in Residence-roller kan komma att organiseras hos FN-organ och vi planerar för hur detta kan ske mer strukturerat och inkludera stöd från andra Wikimediaföreningar.
 • Ett lanseringsevent för Wikispeech planeras.
 • Ett nytt CRM-system införskaffas för enklare medlems- och givarhantering.

Årsmötesplanering

 • Styrelsen gick igenom planeringen inför årsmötet.
 • Plats: Arbete med lokal pågår.
 • Agenda Årsmöte 2022 gicks igenom och förtydligades.
 • Årsmötesordförande: Kandidater till årsmötesordförande diskuterades.
 • Motioner: Inga motioner hade inkommit.
 • Propositioner: Inga propositioner kommer att läggas fram.
 • Medlemsavgift 2023: Styrelsen föreslår årsmötet besluta att fastställa medlemsavgiften till 100 kr för privatpersoner, 500 kr för stödmedlemskap och 5 000 kr för organisationsmedlemmar, vilket är oförändrat mot föregående år. Styrelsen föreslår vidare att medlemsavgifter inbetalade i sista kvartalet skall gälla även nästkommande år (avser nya medlemskap).
 • Verksamhetsberättelse 2021 är under framtagande.
 • Underskrift av årsredovisningen kommer att ske digitalt.

Wikimedia-priset

 • Två nomineringar till Wikimedia-priset 2022 hade inkommit. Styrelsen diskuterade de inkomna nomineringarna och utsåg årets mottagare. Tillkännagivande kommer att ske på Wikipedia-dagen 2022.

Situationen i Ukraina

 • Med anledningen av situationen i Ukraina diskuterade styrelsen eventuell hjälp till wikimedianer i Ukraina (se även Rapportering från verksamhetschefen), aktiviteter att arbeta med till följd av situationen och eventuella risker för verksamhetsplanen.
 • En beredskap för kommunikation beträffande eventuella blockeringar av Wikipedia i Ryssland och Ukraina behöver tas fram.

Stadgarna

 • Styrelsen diskuterade ett antal framkomna synpunkter på formuleringar i stadgarna, som eventuellt skulle behöva förtydligas. Styrelsen såg ingen anledning till förändring av stadgarna.

Personalfrågor

 • John hade redogjort skriftligt för personalfrågor under punkten Rapportering från verksamhetschefen.

Övriga frågor

 • Inga övriga frågor behandlades.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.