Nästa dagordning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vill du lägga till ärenden, ta kontakt med någon i styrelsen. Se även Föreningens_arbete#Dagordning.

Dagordningen är under framtagande och agendapunkter kan läggas till fram till och med torsdagen den 25 april.

Nästa ordinarie styrelsemöte

Tid
Söndag 28 april 2019 klockan 10.00–17.00 på kontoret.
 • Schema för styrelsens möten verksamhetsåret 2018 återfinns här. Se även Årscykel

Mötets öppnande

Val av justeringsman

Val av sekreterare

Konstituering

Val av kassör

 • Sven-Erik Jonsson

Val av övriga ledamöter

Följande ansvar har gällt under 2018:

HR grupp är ansvarig för relation/kontraktsfrågor med verksamhetschefen
 • Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson och Kristina Berg
Styrelseledamöter har fokus på följande områden
Gemenskapen
 • Sofie Jansson, Bengt Oberger och Mattias Blomgren
GLAM
 • Kristina Berg och Erik Åström
Utbildning
 • Ylva Pettersson och Elza Dunkels
Kommunikation och påverkansarbete
 • Brit Stakston, Ylva Pettersson och Erik Åström
Ansvarig för internationella samarbeten
 • Bengt Oberger och Mattias Blomgren

Firmatecknare

 • Föreningens firma tecknas av ordföranden Mattias Blomgren, kassören Sven-Erik Jonsson och verksamhetschefen John Andersson, var för sig.

Ordinarie möte

Styrelsens arbete/Schema för styrelsemöten

 • Antal möten, mötesformer, samt datum för mötena.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Beslutsuppföljning

 • Genomförande av krishanteringsövning bör planeras in. Ansvariga: Verksamhetschef och ordförande.
  • 2017-05-27: Styrelsen diskuterade hur ett scenario skulle kunna simuleras. Mattias och John kontaktar övriga ordförande och verksamhetschefer och hör efter vilka erfarenheter som finns i andra föreningar.
  • 2017-09-10: Punkten kvarstår. Offentlig konst-frågan har under sommaren varit en form av krishantering.
  • 2018-01-20: Föreslogs att ta upp frågan framåt sommaren.
  • 2018-03-17: Punkten kvarstår.
  • 2018-04-15: Punkten kvarstår.
  • 2018-05-26: Punkten kvarstår.
  • 2018-09-22: Punkten kvarstår. Diskussion om krishantering har förts med WMF inför Wikimania.
  • 2018-10-21: Punkten kvarstår.
  • 2019-01-12: Punkten kvarstår.
  • 2019-03-16: Punkten kvarstår.
Från styrelsemötet 2018-01-20
 • Styrelsen beslöt att ge Mattias och John i uppdrag att ta fram förslag på policyer beträffande bedrägeri, korruption och terrorism för beslut på styrelsemötet i mars. Se nedan.
  • 2018-03-17: Se punkt nedan.
  • 2018-04-15: Punkten kvarstår.
  • 2018-05-26: Punkten kvarstår.
  • 2018-09-22: Utkast framtaget och diskuterat. Ytterligare arbete skall göras.
  • 2018-10-21: Punkten kvarstår.
  • 2019-01-12: Punkten kvarstår.
  • 2019-03-16: Punkten kvarstår. Tas upp på konstituerande möte och då tillsätts arbetsgrupper.

Rapportering från verksamhetschefen

Projekt/budget 2019

Budgetuppföljning

 • Prognos för kommande året.

Ledningsrapporter för projekt

Wikimania

 • Information och eventuella beslut.

Regler, riktlinjer och policyer

 • Regler, riktlinjer och policy behöver ses över. Styrelsen beslöt vid mötet 2018-04-15 att se över och revidera följande:
 • Vidare skall strukturen på alla policyer ses över, för att få enhetlighet, och policymall, med antagandedatum, skall läggas in.
 • Under det gångna året har revidering av dessa dokument ej gjorts. Styrelsen bör fatta beslut om att tillsätta arbetsgrupper, som tar fram förslag upp uppdateringar, samt prioritera vilka dokument, som bör revideras i första hand.

Nya policyer

Wikimedias strategiarbete

 • Stående punkt under 2019 angående Wikimedias strategiarbete.

Styrelseutbildningar

 • Har styrelsens gått, eller planerar att gå, några utbildningar?

Personalfrågor

Övriga frågor

Mötets avslutande