Nästa dagordning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vill du lägga till ärenden, ta kontakt med någon i styrelsen. Se även Föreningens_arbete#Dagordning.

Dagordningen är under framtagande och agendapunkter kan läggas till fram till och med fredagen den 13 mars.

Nästa ordinarie styrelsemöte

Tid
Lördag 14 mars 2020 klockan 10.30–17.00 på kontoret via Google Meet på grund av coronavirus.
 • Schema för styrelsens möten verksamhetsåret 2019 återfinns här. Se även Årscykel

Mötets öppnande

Val av justeringsman

Val av sekreterare

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Beslutsuppföljning

 • Genomförande av krishanteringsövning bör planeras in. Ansvariga: Verksamhetschef och ordförande.
  • 2017-05-27: Styrelsen diskuterade hur ett scenario skulle kunna simuleras. Mattias och John kontaktar övriga ordförande och verksamhetschefer och hör efter vilka erfarenheter som finns i andra föreningar.
  • 2017-09-10: Punkten kvarstår. Offentlig konst-frågan har under sommaren varit en form av krishantering.
  • 2018-01-20: Föreslogs att ta upp frågan framåt sommaren.
  • 2018-03-17: Punkten kvarstår.
  • 2018-04-15: Punkten kvarstår.
  • 2018-05-26: Punkten kvarstår.
  • 2018-09-22: Punkten kvarstår. Diskussion om krishantering har förts med WMF inför Wikimania.
  • 2018-10-21: Punkten kvarstår.
  • 2019-01-12: Punkten kvarstår.
  • 2019-03-16: Punkten kvarstår.
  • 2019-04-28: Kontakt med WMF:s krishanteringsteam inför Wikimania.
  • 2019-10-05: Punkten kvarstår. Följande krishanteringsåtgärder noterade:
   • Hjärt- & lungräddning i samband med Wikimania för volontärer.
   • Trust & safety team hos WMF i samband med Wikimania. Ett dokument, som kan användas framöver togs fram.
   • Inga övningar i teamet på kansliet har genomförts.
   • Sammanställning över kontaktuppgifter till anhöriga till anställda framtagen.
  • 2019-11-24: Punkten kvarstår.
  • 2020-01-11: Punkten kvarstår.
  • 2020-02-15: Arbetet har kommit igång i samband med material för volontärer och svar på frågor från lägerdeltagare.
Från styrelsemötet 2019-04-28
 • Styrelsen beslöt att John och Mattias tar fram en plan och prioritering för revidering av övriga policyer.

Projekt/budget 2020

Budgetuppföljning

 • Prognos för kommande året.

Ledningsrapporter för projekt

Rapportering från verksamhetschefen

 • Rapport skickas ut till styrelsen och endast väsentliga punkter tas upp för presentation och diskussion. Ledamöterna får naturligtvis ställa frågor, eller inleda en diskussion, om punkter.

Wikipediadagen 2020

 • Wikimedia-priset 2020
  • Inkomna nomineringar gås igenom och mottagare utses.

Årsmöte 2020

 • Se agenda: Årsmöte 2020
 • Motioner: Inga motioner har inkommit.
 • Uppföljning av motioner från årsmöte 2019:
 • Propositioner: Inga propositioner läggs fram.
 • Medlemsavgift 2021: Styrelsen föreslår årsmötet besluta att lämna medlemsavgiften oförändrad, det vill säga minst 100 kr för privatpersoner, 500 kr för stödmedlemskap och minst 1000 kr för organisationsmedlemmar. Styrelsen föreslår vidare att medlemsavgifter inbetalade i sista kvartalet skall gälla även nästkommande år.
 • Verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar 2021
 • Verksamhetsberättelse 2019
 • Underskrift av årsredovisning: Kommer att hanteras genom att skicka runt till styrelsens medlemmar via post.
 • Valberedning: Förslag till kandidater.

Hantering av situationen med spridningen av coronavirus

 • Pandemin med covid-19/coronavirus påverkar föreningens verksamhet, exempelvis beträffande årsmöte, Wikipediadagen och andra arrangemang. Styrelsen diskuterar situationen och fattar nödvändiga beslut hur krisen skall hanteras och hantering av information.

Policyer

 • Lönepolicy
 • Integritetspolicy och volontärer.

Wikimedias strategiarbete

 • Stående punkt under 2020 angående Wikimedias strategiarbete.

Styrelseutbildningar

 • Har styrelsens gått, eller planerar att gå, några utbildningar?

Personalfrågor

Övriga frågor

Mötets avslutande