Nästa dagordning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vill du lägga till ärenden, ta kontakt med någon i styrelsen. Se även Föreningens arbete#Dagordning.

Dagordningen är under framtagande och agendapunkter kan läggas till fram till och med fredagen den 14 juni.

Nästa ordinarie styrelsemöte

Tid
Lördag 15 juni 2024 klockan 10.00–13.00 via Google Meet.
 • Schema för styrelsens möten verksamhetsåret 2024 återfinns här. Se även Årscykel.

Mötets öppnande

Val av justerare

Val av sekreterare

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Projekt/budget 2024

Budgetuppföljning

 • Prognos för kommande året.

Rapportering från verksamhetschefen

 • Information skickas ut inför mötet.

Per capsulam-beslut

 • Betala halva kostnaden för CRM-system.

Personalfrågor

 • Utvecklings- och lönesamtal med verksamhetschefen genomfört av ordföranden i början av maj.
 • Redogörelse av genomförd lönerevision för verksamhetschefen. Nu gällande anställningsavtal för verksamhetschefen tecknades 2020-03-19. Lönerevision gällande från och med 2024-04-01 skedde 2024-05-13 och innebar en uppräkning av lönen, men ingen förändring av anställningsvillkor, övriga ersättningar eller pensionsvillkor gjordes.
 • Anställning av André Costa som ställföreträdande verksamhetschef för perioden 2024-05-01 – 2025-01-31 under Johns föräldraledighet.

Övriga frågor

Mötets avslutande

Uppföljningspunkter

Här redovisas punkter, som det fattats beslut om på tidigare styrelsemöten och som behöver följas upp:

 • 2024-01-20: Styrelsen beslöt att ge i uppdrag till Sven-Erik, Mattias och John att komplettera placeringspolicyn med strategi för principer för försäljning av aktier.
 • 2023-12-02:
  • Styrelsen beslöt att ta fram en riktlinje för hot på Wikipedia för att stötta gemenskapen.
  • Sven-Erik framförde att en revidering av förbättringsarbetet behöver göras.
 • 2024-04-27: Styrelsen beslöt att uppdra åt Sven-Erik och Mattias att identifiera en eller två policyer att uppdatera under året.