Nästa dagordning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vill du lägga till ärenden, ta kontakt med någon i styrelsen. Se även Föreningens_arbete#Dagordning.

Dagordningen är under framtagande och agendapunkter kan läggas till fram till och med torsdagen den 14 mars.

Nästa ordinarie styrelsemöte

Tid
Lördag 16 mars 2019 klockan 10.30–17.00 på kontoret.
 • Schema för styrelsens möten verksamhetsåret 2018 återfinns här. Se även Årscykel

Mötets öppnande

Val av justeringsman

Val av sekreterare

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Beslutsuppföljning

 • Genomförande av krishanteringsövning bör planeras in. Ansvariga: Verksamhetschef och ordförande.
  • 2017-05-27: Styrelsen diskuterade hur ett scenario skulle kunna simuleras. Mattias och John kontaktar övriga ordförande och verksamhetschefer och hör efter vilka erfarenheter som finns i andra föreningar.
  • 2017-09-10: Punkten kvarstår. Offentlig konst-frågan har under sommaren varit en form av krishantering.
  • 2018-01-20: Föreslogs att ta upp frågan framåt sommaren.
  • 2018-03-17: Punkten kvarstår.
  • 2018-04-15: Punkten kvarstår.
  • 2018-05-26: Punkten kvarstår.
  • 2018-09-22: Punkten kvarstår. Diskussion om krishantering har förts med WMF inför Wikimania.
  • 2018-10-21: Punkten kvarstår.
  • 2019-01-12: Punkten kvarstår.
Från styrelsemötet 2018-01-20
 • Styrelsen beslöt att ge Mattias och John i uppdrag att ta fram förslag på policyer beträffande bedrägeri, korruption och terrorism för beslut på styrelsemötet i mars. Se nedan.
  • 2018-03-17: Se punkt nedan.
  • 2018-04-15: Punkten kvarstår.
  • 2018-05-26: Punkten kvarstår.
  • 2018-09-22: Utkast framtaget och diskuterat. Ytterligare arbete skall göras.
  • 2018-10-21: Punkten kvarstår.
  • 2019-01-12: Punkten kvarstår.

Rapportering från verksamhetschefen

Projekt/budget 2019

Budgetuppföljning

 • Prognos för kommande året.

Ledningsrapporter för projekt

Wikipediadagaen

Årsmöte 2019

 • Motioner
 • Proposition om Stadgerevision 2018
 • Medlemsavgift 2020
 • Verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar 2020
 • Underskrift av årsredovisning

Wikimania

 • Information och eventuella beslut.

Regler, riktlinjer och policy

 • Genomgång av Regler, riktlinjer och policy gjordes 2018-04-15.
 • Styrelsen beslöt vid mötet 2018-04-15 att se över och revidera följande:
 • Vidare skall strukturen på alla policyer ses över, för att få enhetlighet, och policymall, med antagandedatum, skall läggas in.
 • 2018-05-26: Arbetet med policyrevidering har inte hunnits med på grund av GDPR-arbete. Revidering skjuts upp till kommande styrelsemöte.
 • 2018-09-22: Ingen behandling av dessa policyer.

Nya policyer

Wikimedias strategiarbete

 • Stående punkt under 2019 angående Wikimedias strategiarbete.

Styrelseutbildningar

 • Har styrelsens gått, eller planerar att gå, några utbildningar?

Personalfrågor

Övriga frågor

Mötets avslutande