Nästa dagordning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vill du lägga till ärenden, ta kontakt med någon i styrelsen. Se även Föreningens_arbete#Dagordning.

Dagordningen är under framtagande och agendapunkter kan läggas till fram till och med måndagen den 26 november.

Nästa ordinarie styrelsemöte

Tid
Onsdag 28 november 2018 klockan 19.00 via Skype/Google.
 • Schema för styrelsens möten verksamhetsåret 2018 återfinns här. Se även Årscykel

Mötets öppnande

Val av justeringsman

Val av sekreterare

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Verksamhetsplan 2019

 • En version på två sidor kommer att skickas in till WMF till den 30 oktober. En 18 månaders plan med projekt och budget arbetas med. Koppling av projekt till Wikimania kommer att göras. Plan klar 21 november inför styrelsemötet 28 november.
 • Verksamhetsplan 2019

Wikimedia Summit i Berlin 2019

 • Utse representant att åka på Wikimedia Summit (tidigare Wikimedia Conference) 29–31 mars 2019 i Berlin. Föreningen får skicka en representant + verksamhetschefen.

Per capsulam-beslut

 • Protokollför att låta John underteckna Open Letter by EDRi Regarding 21 November Copyright Reform Vote @ Council [COREPER].

Övriga punkter

Mötets avslutande

Punkter för kommande möte i januari

Beslutsuppföljning

 • Genomförande av krishanteringsövning bör planeras in. Ansvariga: Verksamhetschef och ordförande.
  • 2017-05-27: Styrelsen diskuterade hur ett scenario skulle kunna simuleras. Mattias och John kontaktar övriga ordförande och verksamhetschefer och hör efter vilka erfarenheter som finns i andra föreningar.
  • 2017-09-10: Punkten kvarstår. Offentlig konst-frågan har under sommaren varit en form av krishantering.
  • 2018-01-20: Föreslogs att ta upp frågan framåt sommaren.
  • 2018-03-17: Punkten kvarstår.
  • 2018-04-15: Punkten kvarstår.
  • 2018-05-26: Punkten kvarstår.
  • 2018-09-22: Punkten kvarstår. Diskussion om krishantering har förts med WMF inför Wikimania.
  • 2018-10-21: Punkten kvarstår.
Från styrelsemötet 2018-01-20
 • Styrelsen beslöt att ge Mattias och John i uppdrag att ta fram förslag på policyer beträffande bedrägeri, korruption och terrorism för beslut på styrelsemötet i mars. Se nedan.
  • 2018-03-17: Se punkt nedan.
  • 2018-04-15: Punkten kvarstår.
  • 2018-05-26: Punkten kvarstår.
  • 2018-09-22: Utkast framtaget och diskuterat. Ytterligare arbete skall göras.
  • 2018-10-21: Punkten kvarstår.
Från styrelsemötet 2018-10-21
 • Verksamhetsplan 2019
 • En version på två sidor kommer att skickas in till WMF till den 30 oktober. En 18 månaders plan med projekt och budget arbetas med. Koppling av projekt till Wikimania kommer att göras. Plan klar 21 november inför styrelsemötet 28 november.
 • Styrelsens förbättringsarbete
  • Enligt årscykeln skall styrelsen på novembermötet behandla föreningens förbättringsarbete. Vi har dock inget fysiskt möte i november, varför punkten läggs in här. Diskussion om hur föreningens arbete kan förbättras. Förslag:
   • Riskanalys: Identifiera potentiella risker mot verksamheten och bedöm sannolikhet, konsekvens och åtgärder för att minska risken.
  • 2018-10-21: Styrelsen beslöt att behandla detta på kommande möte.

Rapportering från verksamhetschefen

Projekt/budget 2018

Budgetuppföljning

 • Prognos för kommande året.

Ledningsrapporter för projekt

Wikimania

 • Information och diskussion om arrangemanget

Regler, riktlinjer och policy

 • Genomgång av Regler, riktlinjer och policy gjordes 2018-04-15.
 • Styrelsen beslöt vid mötet 2018-04-15 att se över och revidera följande:
 • Vidare skall strukturen på alla policyer ses över, för att få enhetlighet, och policymall, med antagandedatum, skall läggas in.
 • 2018-05-26: Arbetet med policyrevidering har inte hunnits med på grund av GDPR-arbete. Revidering skjuts upp till kommande styrelsemöte.
 • 2018-09-22: Ingen behandling av dessa policyer.

Nya policyer

Föreningens förbättringsarbete

 • Enligt årscykeln skall styrelsen på novembermötet behandla föreningens förbättringsarbete. Vi har dock inget fysiskt möte i november, varför punkten läggs in här. Diskussion om hur föreningens arbete kan förbättras. Förslag:
  • Riskanalys: Identifiera potentiella risker mot verksamheten och bedöm sannolikhet, konsekvens och åtgärder för att minska risken.
 • 2018-10-21: Styrelsen beslöt att behandla detta på kommande möte.

Wikimedias strategiarbete

 • Stående punkt under 2018 angående Wikimedias strategiarbete.

Styrelseutbildningar

 • Har styrelsens gått, eller planerar att gå, några utbildningar?

Personalfrågor

Övriga frågor

Mötets avslutande