Projekt:Gemenskapens projekt 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Sprid ordet! Hjälp till att göra möjligheten att söka pengar känd. Sprid till sociala medier, vänner eller wikifikor.
Gör ett projekt själv! Våga sök för en idé du har själv.
Tipsa om sponsorer Finns det någon du tror skulle vilja stödja ett sådant här projekt med mer medel? Hör av dig!
Var med och bedöm projektförslag. Det finns plats för fler i kommittéen som bedömer förslagen.

Wikimedia Sverige utlyser totalt 20 000 kr till Gemenskapens projekt. Projekten ska vara förenliga med Wikimedia Sveriges stadgar[1] och verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor. Projektet måste dessutom inkludera mer än en person. Projekt måste realiseras och rapporteras under 2014. Ansökningar och projekt som uppfyller kraven och godkänns av utskottet från gemenskapen beviljas och startas omedelbart. Projektbidragen ska inte gå till lön utan till andra omkostnader projektet medför. Inkomna ansökningar kommer att anonymiseras och publiceras på wikin. Rapportering ska ske med måluppfyllnad och ekonomisk uppföljning.

Ansökan

Ansökan görs löpande via e-post till gemenskapensprojekt@wikimedia.se och ska innehålla följande information:

 • Adressuppgifter till projektledare/deltagare (namn, adress, e-post, användarnamn)
 • Projekttitel
 • Ansökt totalbelopp
 • Kort beskrivning (max 100 ord)
 • Detaljerad beskrivning som kan innehålla t.ex.:
  • Kostnadsberäkning
  • Vad är projektmålet?
  • Hur förbättrar, påverkar eller stödjer projektet fri kunskap?
  • Hur ska du mäta framgång, formulera mål enligt SMART?
  • Vem är din målgrupp?
  • Behöver du speciella verktyg, metoder eller hjälpmedel?
  • Får du redan annat stöd till ditt projekt eller är det beroende av annat stöd för att kunna realiseras?
  • Vad händer med ditt projekt efter främjandeperioden?
  • Har du redan erfarenhet av dylika projekt?

Tänk på att:

 • Det kan ta över två veckor att få svar, så ansök i god tid!
 • Utskottet främst kommunicerar via e-post. Det är inte säkert att kommentarer på wikisidor når oss.

Frågor och svar

 • Får vi vara flera personer?
 • Absolut! Ni inte bara får utan måste. Vi uppmuntrar projekt med flera deltagare. Vi ser samarbeten mellan användare som något gott.
 • Får projektet handla om annat än Wikipedia?
 • Ja. Det enda kravet är att projekt är inom föreningens syfte som är att stödja de olika Wikimediaprojektet eller fri kunskap i allmänhet. Det innebär att att vi kan stödja projekt som inte har någon anknytning till Wikimediaprojekten så länge det handlar om att stödja fri kunskap.
 • Om jag behöver nån teknisk pryl till mitt projekt köper ni den åt mig?
 • I princip ja. För längre projekt (exempelvis scanning av stora bokverk under längre tid) har inköp bekostas av Gemenskapens projekt. Men prylen kvarstår i föreningens ägo och lånas enbart ut så länge projektet fortlever. Om du behöver något för ett kortare projekt som du tror kan vara användbart för flera, föreslå det som ett inköp till teknikpoolen.
 • Jag skulle behöva några böcker till ett artikelprojekt. Är det hit jag ska skicka ansökan?
 • Vi har en särskild budget för inköp av referenslitteratur. Du kan kan ansöka om pengar här Tillgång till referenslitteratur
 • Jag har en idé som inte kräver så mycket pengar, kan jag söka ändå?
 • Ja det kan du, men kolla in om du inte hellre borde söka våra minibidrag med lite enklare ansökningsförfarande.

Praxis

Detta är primärt baserat på den praxis som har utvecklats under projektets gång och är, som det mesta i Wikivärlden, inte absoluta regler.

Reskostnader

Vi har generellt en restriktiv hållning. Undantag är framförallt fotosafarier där vi har bekostat reskostnader direkt förknippade med projektets utförande (exempelvis bensinkostnader för att åka runt och fotografera). Generellt är vi mer positiva till att ta den typen av kostnader i samband med projekt som involverar flera personer.

Matkostnader och dylikt

Vi har generellt en mycket restriktiv hållning. Riktlinjer är Skatteverkets regler kring traktamenten. Lunch eller middag ersätts med maximalt 77 kronor/måltid och frukost med maximalt 44 kronor.

Utskott från gemenskapen

Frivilliga från gemenskapen bildar tillsammans med en styrelseledamot ett utskott som diskuterar och bedömer ansökningarna. Utskottet har beslutsrätt under förutsättningen att det består av minst fyra personer. Vill du bli med i utskottet? Anmäl dig på diskussionssidan eller på e-post med en kort presentation till info(at)wikimedia.se.

Utskottets sammansättning

 • Arild Vågen (Användare:ArildV) från föreningens styrelse (i utskottet sedan 8 maj 2012)
 • Sophie Österberg (fr.o.m. 2013-07-01)
 • Användare:Caesar från gemenskapen
 • Göran Jönsson

Bedömningsgrunder

Projekten ska bedömas utifrån följande grunder:

 • Blir nyttan stor för projekten?
 • Är ansökan realistisk och är det möjligt att uppnå målen?
 • Är projektet kostnadseffektivt?

Ansökningar

Titel Kod Ansökt belopp Beviljat belopp Rapport/resultat Kort beskrivning Utskottets kommentar (eller beslut om möjligt) Verksamhetschefens beslut (om nödvändigt)
OKFestival Nordic MeetUp Berlin 01 20000 kronor - - Deltagande i planeringsmöte Utskottet har ett efter omfattande diskussion beslutat att ej bevilja ansökan. Att stödja projekt som arbetar för fri och öppen kunskap är inom ramen för gemenskapens projekt och därmed faller ansökan inom projektets rammar. Utskottet ha beaktat kostnaden och vägt den mot nyttan med projektet. Vi har beaktat att det rör sig om ett planeringsmöte och inte konkreta aktiviteter. Vi har också beaktat vår egen budget och det faktum att vi har ett separat projekt för resebidrag där upp till 2000 kronor per person kan sökas. Utskottet vill slutligen poängtera att vi gärna ser framtida ansökningar från de sökande rörande stöd till aktiviteter i Sverige.
Projekt:Gemenskapens projekt 2014/OKFestival 02 14 580 kronor 10 830 Deltagande och dokumentering vid OKFestival. Ansökan bifölls men då vi är restriktiva med resekostnaderna minskade vi ersättningen för resekostnader så att föreningen bara stod för 50 procent av kostnaden. Allt övrigt bifölls
Projekt Bokmässan 03 18 290 kronor 18 210 Beskrivning på projektsidan Ansökan bifölls Då en av medlemmar i utskottet var jävig deltog verksamhetschefen i beslutet.

Referenser

 1. Stadgar#1 § Föreningens namn och syfte

Budget

 • 20 000 kr

Se även

5106 Fas: pågår Ansvarig: Axel
Finansiering: FDC 25 000 Beslut: Enligt FDC-ansökan
Medverkan av frivilliga:
Övergripande mål: S.1 Föreningen skall stödja aktiva skribenter både med kompetens och andra resurser.
Budgetkod: Budget: Delmål:
S.1.2 Målet är att hjälpa minst 2 olika wikimedianer med att få tillgång till andra resurser de behöver för att lösa visst problem.Tidplan:

Pågår 2014 

Ledningsrapport: 
Status per 2014-12-03 STATUS:
STATUS orsak Målen uppfyllda.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr
 • Två frivilliga har deltagit i Open Knowledge festival i Berlin, avrapportering påbörjad
 • Bokmässan genomförd med 15 deltagare, avrapportering påbörjad

Tre inkomna ansökningar: 1 avslagen, 2 godkända. Båda godkända projekten är genomförda och redovisning påbörjad.

 • Det är onödigt svårt för volontärerna att behöva välja var de ska söka medel och vilka regler som gäller för de respektive delarna.
 • Flera liknande projekt kan göra det konstigt i slutet av åren när vissa budgetar tar slut.
 • Tydligare deadline för redovisning och begäran om ersättning. Ligg på för att få in dem.
 • Be om projektdokumentation, gärna bild och video.
 • Budget 34 000 kr
 • Aktuell 9 615,82 kr
 • Prognos 25 000 kr
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
Kommentar från verksamhetschefen:
Slutrapport/utvärdering: