Mötesprotokoll/Årsmötesprotokoll 2013-03-09

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Protokollet undertecknat

Mötesprotokoll för Wikimedia Sveriges årsmöte 2013-03-09. Arkitekturmuseets hörsal, Stockholm.

Justeras:

Ordförande:
Sekreterare: --Schyffel (diskussion) 11 mars 2013 kl. 14.52 (CET)[svara]
Justerare: --LA2 (diskussion) 11 mars 2013 kl. 12.07 (CET)[svara]
Justerare: --Vivo (diskussion) 11 mars 2013 kl. 20.34 (CET)[svara]

Årsmötets öppnande

 • Mötet öppnades av styrelsens ordförande Jan Ainali.

Upprättande av röstlängd

 • Röstlängden sätts till de 21 medlemmar som registrerat sig vid incheckningen.

Val av mötespresidium

 • Karl Sigfrid valdes till ordförande.
 • Johan Schiff valdes till sekreterare.

Val av rösträknare och justerare

 • Lars Aronsson och Carl Eklund valdes till justerare tillika rösträknare.

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

 • Årsmötet ansågs vara stadgeenligt utlyst.

Fastställande av föredragningslista

 • Föredragningslistan justerades enligt uppdaterade stadgar. Ekonomisk berättelse ändrades till årsredovisning (med balans- och resultaträkning).
 • Föredragningslistan antogs med justeringar.

Förändrad resultat- och balansräkning 2011

 • Den förändrade resultat- och balansräkningen för 2011 lades till handlingarna.

Verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans- och resultaträkning 2012

 • Styrelsens ordförande Jan Ainali föredrog verksamhetsberättelsen.
 • Kassören Holger Motzkau föredrog årsredovisningen.
 • Verksamhetsberättelsen samt årsredovisningen lades till handlingarna.

Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om handhavande av uppkommen vinst eller förlust

 • Till förfogande stående vinstmedel, 483 004 kronor (SEK), beslutades balanseras i ny räkning.
 • Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

 • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 • Styrelseledamoten Mattias Blomgren föredrog styrelsens förslag till strategi.
 • Styrelsens förslag till strategi antogs.
 • Styrelseledamoten Mattias Blomgren föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2013.
 • Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2013 antogs.
 • Kassören Holger Motzkau föredrog styrelsens förslag till budget för 2013.
 • Styrelsens förslag till budget för 2013 antogs med språkliga justeringar.

Samtliga motioner behandlade förändring av föreningens stadgar. Se även styrelsens utlåtande.

3 § Årsmöte

 • Motionen förslag antogs.
Tillägg i frågor som ska behandlas på punkten Val av valberedning: "och sammankallande."

4 § Extra årsmöte

 • Förslaget förändrades till "Extra årsmöte skall hållas senast inom tre månader om styrelsen blir mindre än fem ledamöter eller om ordföranden avgår.".
 • Motionens förslag antogs med denna förändring.
Ny mening efter den andra: "Extra årsmöte skall hållas senast inom tre månader om styrelsen blir mindre än fem ledamöter eller om ordföranden avgår."

5 § Styrelse

 • Styrelsens förslag ställdes mot motionens. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.
 • Anders Wennersten yrkade på att stryka sista meningen i styrelsens förslag. Detta bifölls av årsmötet.
 • Årsmötet antog styrelsens förslag med ändring.
Ny mening efter den andra: "Ordförande väljs på ett år, ledamöter väljs på två år med tur att växelvis avgå."

8 § Revisorer

 • Styrelsens förslag ställdes mot motionens. Årsmötet valde styrelsens förslag.
 • Årsmötet antog förslaget.
Ny mening i första stycket: "Minst en av de ordinarie revisorerna skall vara godkänd eller auktoriserad revisor. Den godkände eller auktoriserade revisorn behöver inte vara medlem i föreningen."

9 § Valberedning

 • Styrelsens förslag ställdes mot motionens. Årsmötet valde styrelsens förslag.
 • Årsmötet antog förslaget.
Ny lydelse: "Valberedningen skall bestå av minst tre personer, varav en sammankallande. Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till föreningens medlemmar tillgängliggöra en lista över kandidater till ordförande, styrelseledamöter och revisorer."

11 § Firmateckning

 • Förslag 1a ställdes mot 1b. Årsmötet antog förslag 1b.
 • Styrelsens förslag ställdes mot förslag 1b. Årsmötet valde styrelsens förslag.
 • Årsmötet antog förslaget.
Ny lydelse: "Föreningens firma tecknas på sätt styrelsen beslutar. Styrelsen skall upprätta en utförlig fullmakts/firmateckningsordning över behöriga personer."

Omedelbar justering av stadgeändringar

 • § 3,5 8 och 9 justeras med omedelbar verkan, gällande funktionärsval.

Medlemsavgift(er)

 • Medlemsavgiften för 2014 fastställdes till minst 100 kronor (SEK) för privatpersoner och minst 1000 kronor (SEK) för organisationer. Medlemsavgifter inbetalade i sista kvartalet skall gälla även nästkommande år.

Val av ordförande

 • Mattias Blomgren valdes till ordförande för föreningen.

Val av styrelseledamöter

Valet utfördes med acklamation. Till styrelse valdes följande personer:

 • Holger Motzkau, Bengt Oberger, Ylva Pettersson och Arild Vågen valdes till styrelseledamöter på två år.
 • Harald Andersson, Sverker Johansson och Kristina Berg valdes till styrelseledamöter på ett år.

Val av revisorer

 • Kristoffer Mellberg och Fredrik Sjölander (KPMG) valdes till revisorer.
 • Ana Durán och Jonny Greinsmark valdes till revisorssuppleanter.

Val av valberedning

Till valberedning valdes följande personer:

 • Anders Wennersten, Johan Schiff och Carl Eklund valdes till valberedning.
 • Anders Wennersten valdes till sammankallande i valberedningen.

Övriga frågor

Medverkan av politiska partier

 • Diskussionspunkt, inget beslut. Styrelsen tar till sig av diskussionen.

Årsmötets avslutande

 • Årsmötet avslutades av föreningens nyvalda ordförande Mattias Blomgren.