Mötesprotokoll/Årsmötesprotokoll 2014-03-15

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mötesprotokoll för Wikimedia Sveriges årsmöte 2014-03-15. Arkitektur- och designcentrums hörsal, Stockholm.

Justeras:

Ordförande: Anna Ekström, Annae (diskussion) 24 juni 2014 kl. 15.38 (CEST)[svara]
Sekreterare: --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 14 april 2014 kl. 09.47 (CEST)[svara]
Justerare: -- Carl Eklund, Vivo (diskussion) 14 april 2014 kl. 14.45 (CEST)[svara]
Justerare: -- Peter Isotalo 14 april 2014 kl. 23.18 (CEST)[svara]

Årsmötets öppnande

 • Mötet öppnades av styrelsens ordförande Mattias Blomgren.

Fastställande av röstlängd för mötet

 • Röstlängden sätts till de 23 medlemmar som registrerat sig vid incheckningen.
 • 2 gäster närvarade på mötet.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

 • Anna Ekström valdes till ordförande.
 • Jan Ainali valdes till sekreterare.

Val av justerare, tillika rösträknare

 • Peter Isotalo och Carl Eklund valdes till justerare tillika rösträknare.

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

 • Årsmötet ansågs vara stadgeenligt utlyst.

Fastställande av föredragningslista

 • Föredragningslistan antogs.

Verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans- och resultaträkning

Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om handhavande av uppkommen vinst eller förlust

 • Balans- och resultaträkningen antogs.
 • Till förfogande stående vinstmedel, 524 267 kr balanseras i ny räkning enligt följande:
Eget kapital 2012-01-01 99 643
Föregående års resultat 383 360
Årets resultat 41 264
Eget kapital vid årets utgång 524 267
 • Revisionsberättelserna lades till handlingarna.

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

 • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 • Styrelseordföranden Mattias Blomgren föredrog styrelsens förslag till strategi.
 • Styrelsens förslag till strategi antogs.
 • Styrelseordföranden Mattias Blomgren föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2014.
  • Möte ajournerades mellan 14.10 och 14.30 för fika.
 • Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2014 antogs.
 • Kassören Holger Motzkau föredrog styrelsens förslag till budget för 2014.
 • Styrelsens förslag till budget för 2014 antogs.
 • Anders Wennersten föredrog sin motion.
 • Styrelseordföranden Mattias Blomgren föredrog styrelsens utlåtande.
 • Anders Wennersten ansåg sig nöjd med svaret.

Fastställande av medlemsavgift för följande år

 • Medlemsavgiften för 2015 fastställdes till minst 100 kr för privatpersoner, 500 kr för stödmedlemskap och minst 1000 kr för organisationsmedlemmar. Medlemsavgifter inbetalade i sista kvartalet skall gälla även nästkommande år.

Val av ordförande - Kandidatlista

 • Mattias Blomgren valdes till ordförande för föreningen.

Val av styrelseledamöter - Kandidatlista

Valet utfördes med acklamation. Till styrelseledamöter på två år valdes följande personer:

 • Harald Andersson, Maria Arneng och Kristina Berg.

Val av revisorer och revisorssuppleanter - Kandidatlista

 • Kristoffer Mellberg och Erik Albenius (PWC) valdes till revisorer.
 • Ana Durán och Jonny Greinsmark valdes till revisorssuppleanter.

Val av valberedning och sammankallande - Kandidatlista

Till valberedning valdes följande personer:

 • Anders Wennersten, Dan Frendin och Johanna Berg valdes till valberedning.

Övriga frågor

 • Inga övriga frågor.

Årsmötets avslutande

 • Kristina Berg informerade om guidade turen om Minecraftutställningen Blockholm.
 • Jan Ainali informerade om projektet Träffa Wikipedia på Arktitektur- och designcentrum samt om öppet hus på Wikimedia Sveriges kontor på kvällen.
 • Mötet avslutades.

Årsmötesprotokoll