Mötesprotokoll/Årsmötesprotokoll 2019-04-27

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mötesprotokoll för Wikimedia Sveriges årsmöte 2019-04-27, Riksarkivet, Stockholm. Mötet pågick 11:05-13:35.

Justeras:

Ordförande:
Sekreterare: Evelina Bång (WMSE) (diskussion) 27 april 2019 kl. 17.06 (CEST)[svara]
Justerare 1: Hannibal (diskussion) 13 maj 2019 kl. 16.44 (CEST)[svara]
Justerare 2: Audrey Lebioda, Nationalmuseum (diskussion) 27 maj 2019 kl. 19.00 (CEST)[svara]

Årsmötets öppnande

 • Mötet öppnades av styrelsens ordförande Mattias Blomgren.

Fastställande av röstlängd för mötet

 • Röstlängden fastställdes till de 36 medlemmar som registrerat sig vid incheckningen.
 • Röstlängden kompletterades under mötet med 2 personer och fastställdes då till 38 medlemmar.

Beslut om strömning av årsmötet

 • Årsmötet godkände att årsmötet strömmas, med undantag av personvalprocessen i slutet av mötet, då strömningen ska stängas av.

Strömningen startar.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

 • Karin Linder valdes till ordförande.
 • Evelina Bång valdes till sekreterare.

Fråga om att mötets ordförande kan redogöra för revisionsberättelsen

 • Mötets ordförande frågade om mötet godkänner att hon under mötet redogör för revisionsberättelsen.
 • Mötet godkände att mötets ordförande redogör för revisionsberättelsen.

Val av justerare, tillika rösträknare

 • Lennart Guldbrandsson och Audrey Lebioda valdes till justerare och rösträknare.

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

 • Mötet ansåg att årsmötet hade utlysts i enlighet med stadgarna.

Fastställande av föredragningslista

 • Mötet godkände föredragningslistan.

Verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans- och resultaträkning

Eget kapital 2018-01-01 -621 017
Årets resultat 525 521
Eget kapital vid årets utgång -95 496

Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om handhavande av uppkommen vinst eller förlust

 • Mötet antog balans- och resultaträkningen, inklusive hur uppkommen vinst eller förlust hanteras.

Revisionsberättelse

 • Mötets ordförande Karin Linder redogjorde för revisionsberättelsen.
 • Revisionsberättelsen las till handlingarna.

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

 • Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

Information om verksamhetsplan och budget för innevarande år

Förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för nästkommande år

Godkännande av förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för nästkommande år

 • Mötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för 2020.

Motioner och propositioner

Proposition om stadgerevision, andra beslutet för fastställande av stadgeändring.

 • Styrelsens ordförande Mattias Blomgren redogjorde för förslaget till ändringar av föreningens stadgar § 1 och § 13. För att stadgeändringen ska kunna genomföras måste två på varandra följande årsmöten godkänna den föreslagna stadgeändringen. Förslaget godkändes vid årsmötet 2018. Styrelsens förslag är att mötet godkänner den föreslagna stadgeändringen.
 • Mötet antog proposition om stadgerevision med mer än två tredjedelars majoritet. Stadgarna kommer därmed att revideras i enlighet med förslaget.

Motioner 2019

 • Inga motioner har inkommit till årsmötet 2019.

Uppföljning av motioner från 2018

Vid årsmötet 2018 gav mötet styrelsen i uppdrag att utreda två motioner och redovisa resultatet av arbetet vid årsmötet 2019.

Delta i årsmötet på distans
 • Styrelsens ordförande Mattias Blomgren redogjorde för hur styrelsen följt upp motionen.
 • Mötet diskuterade styrelsens förslag.
 • En medlem yrkade att förslaget återemitteras till styrelsen.
 • Mötet ajournerades i fem minuter medan styrelsen diskuterade sitt förslag.
 • Styrelsen beslutade att dra tillbaka sitt förslag och ställde sig bakom yrkandet att återremittera motionen till styrelsen.
 • Röstlängden uppdaterades från 36 till 38 medlemmar.
 • Mötet godkände att motionen om att delta i årsmötet på distans återremitteras till styrelsen som återkommer med ett förslag vid årsmötet 2020.
Införande av livstidsmedlemskap

Fastställande av medlemsavgift för följande år

Medlemsavgiften för 2019 fastställdes till minst 100 kr för privatpersoner, 500 kr för stödmedlemskap och minst 1 000 kr för organisationsmedlemmar. Medlemsavgifter inbetalade i sista kvartalet skall gälla även nästkommande år.

Strömningen stoppas.

Val av ordförande

 • Valberedningens sammankallande Anders Wennersten informerade om valberedningens förslag.
 • Mötet valde Mattias Blomgren till ordförande för föreningen på ett år.

Val av styrelseledamöter

 • Valberedningens sammankallande Anders Wennersten informerade om valberedningens förslag.
 • Mötets ordförande frågade mötet om alla kandidater kan väljas i en fråga. Mötet godkände detta.
 • Mötet valde följande personer till styrelseledamöter på två år:
  • Bengt Oberger
  • Ylva Pettersson
  • Brit Stakston
  • Sofie Jansson
  • Göran Konstenius.

Val av revisorer och revisorssuppleanter

 • Valberedningens sammankallande Anders Wennersten informerade om valberedningens förslag.
 • Mötets ordförande frågade mötet om alla kandidater kan väljas i en fråga. Mötet godkände detta.
 • Mötet valde följande personer:
  • revisor med fokus på verksamheten: Kristoffer Mellberg
  • auktoriserad revisor: Maria Jalkenäs från Grant Thornton
  • revisorssuppleanter: Ana Durán och Jonny Greinsmark.

Val av valberedning och sammankallande

 • Styrelsens ordförande Mattias Blomgren informerade om förslaget på valberedning.
 • Mötets ordförande frågade mötet om alla kandidater kan väljas i en fråga. Mötet godkände detta.
 • Mötet valde följande personer till valberedningen:
  • Anders Wennersten
  • Arild Vågen
  • Dan Frendin
  • Johanna Berg
  • Emma Rydberg.
 • Mötet valde Anders Wennersten till sammankallande i valberedningen.

Övriga frågor

 • Medlemmen Ragnar Ståhle berättade att han ser med glädje på hur föreningen utvecklats under det senaste decenniet.
 • Styrelsens ordförande Mattias Blomgren tackade kansli, styrelse och frivilliga för arbetet under året.

Årsmötets avslutande

 • Styrelsens ordförande Mattias Blomgren avslutade mötet.