Årsmöte 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2013 | 2015 >>
Årsmötet 2014.

I direkt anslutning efter årsmötet kommer Arkitektur-och designcentrum att erbjuda en guidad rundtur. Senare på kvällen är det öppet hus på Wikimedia Sveriges kontor.

Protokoll: Årsmötesprotokoll

Föredragningslista

 • Årsmötets öppnande
 • Fastställande av röstlängd för mötet
  • Styrelsens förslag till beslut att fastställa röstlängden till de som registrerat sig vid incheckningen.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
  • Styrelsens förslag till beslut att NN väljs till mötets ordförande.
  • Styrelsens förslag till beslut att NN väljs till mötets sekreterare.
 • Val av justerare, tillika rösträknare
 • Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
  • Styrelsens förslag till beslut att årsmötet har varit stadgeenligt utlyst.
 • Fastställande av föredragningslista
  • Styrelsens förslag till beslut att fastställa den utskickade föredragningslistan.
 • Verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans- och resultaträkning
 • Fastställande av balans- och resultaträkning, samt beslut om handhavande av uppkommen vinst eller förlust
  • Styrelsens förslag till beslut att fastställa balans- och resultaträkningen.
 • Revisionsberättelse
  • Styrelsens förslag till beslut att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
 • Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 • Föreningens Strategi
  • Styrelsens förslag till beslut att anta strategin.
 • Verksamhetsplan
  • Styrelsens förslag till beslut att anta verksamhetsplanen.
 • Fastställande av budget för verksamhetsåret
  • Styrelsens förslag till beslut att anta budgeten.
 • Motioner och propositioner
 • Fastställande av medlemsavgift för följande år
  • Styrelsens förslag till beslut att medlemsavgiften 2015 fastställs till minst 100 kr för privatpersoner, 500 kr för stödmedlemskap och minst 1000 kr för organisationsmedlemmar. Styrelsen föreslår vidare att medlemsavgifter inbetalade i sista kvartalet skall gälla även nästkommande år.
 • Val av ordförande - Kandidatlista
 • Val av styrelseledamöter - Kandidatlista
 • Val av revisorer och revisorssuppleanter - Kandidatlista
 • Val av valberedning och sammankallande - Kandidatlista
 • Övriga frågor
 • Årsmötets avslutande