Revision 2012/Checklist

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sammanställning av eftersökta dokument innan revision

PBC lista Revision bokslut

Stora förändringar mellan 2011 och 2012. 2012 innebär att vi har anställda.

 • Ny kontoplan.
 • Större finansiärer.
 • Fler projekt.
 • Flera anställda. Betalkort.

B Föreningshandlingar m.m.

Styrelseprotokoll/årsstämmoprotokoll
Aktuellt registreringsbevis
 • todo ligger på skrivbordet, skulle skannas

C Förvaltningsberättelse och övriga upplysningar

rättvisande översikt över utvecklingen av bolagets verksamhet

Underlag för sifferuppgifter med referenser till varifrån informationen hämtats, definitioner som används, beräkningar och underlag. (Tex antalet medlemmar)
Sammanställning av väsentliga händelser efter balansdagen.

D Resultaträkning

Resultat- och balansräkning (saldobalans) med jämförelsetal fg år/fg period.
Resultatanalys innehållande övergripande förklaringar till resultatet i förhållande till föregående år och budget.

E Balansräkning

E1 Materiella anläggningstillgångar

Bokslutsbilaga för posten, med kontokoppling till huvudboken. Bokslutsbilagan bör matchas med hur det hamnar i årsredovisningen.
 • ej klar Kopia på avstämning mellan anläggningsregistret och huvudboken.
 • klar Inventarielistan som gick till Gefvert försäkring
 • klar Inventarielista Wikimedia
Sammanställningar
 • oklar aktiverade anläggningstillgångar under året
 1. teknikpoolens inköp
 2. inköp gemenskapens projekt
 • klar större utrangeringar/avyttringar med protokoll/investeringsbeslut
 1. protokoll från arbetsgrupper och styrelsen
 • ej klar beräkningar av rearesultatet av försäljningarna/utrangeringarna.
Fakturakopia på årets fem största aktiveringar för året.
 • klar Drar ut kopia på
 1. videokamera,
 2. kamera D7000, objektiv
 3. GGS Data notebook,
 4. Aronsson scanner

E2 Pågående arbete

Förteckning över pågående projekt med avstämning mot bokslutsbilaga.
 • klar Varje projekt finns i Verksamhetsplanen. Budget och bokföring följer samma upplägg. Verksamhetsplan 2012
 • oklar finns verklingen alla projekt med?
Specifikation över upparbetad tid, upparbetade kostnader

E3 Övriga kortfristiga fordringar

Posten uppdelas i olika slag exempelvis personalfordringar, kortfristig del av långfristig fordran (som förfaller inom ett år).
Bokslutsbilaga för posten, med kontokoppling till huvudboken. Bokslutsbilagan bör matchas med hur det hamnar i årsredovisningen.
 • oklar kortfristig fordring: contribution med positiv värde, receipt date innan bokslut, receive date efter
Underlag för delposter, t ex fakturor, avtal och motsvarande.
 • ej klar

E4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Posten uppdelas i olika slag exempelvis hyror, försäkringspremier, räntor, periodiserade intäkter.
 • ej klar Idag ingen lista på dessa. Skyddsvärnet och försäkringar är förbetalda, men inte registrerade någonstans hur långt fram de sträcker sig. Jakob har påbörjat en lista över försäkringarna.
 • klar har printat Försäkringar
Bokslutsbilaga för posten, med kontokoppling till huvudboken. Bokslutsbilagan bör matchas med hur det hamnar i årsredovisningen.
 • ej klar
Specifikation över poster som är periodiserade per december 2012.
 • klar ej periodisering än så länge
 • todo Kan det anges i CiviCRM att de är periodiserade över årsskiftet?
Underlag för större delposter, t ex fakturor eller motsvarande bokföringsunderlag.
 • ej klar
 1. Skyddsvärnet
 2. Försäkringar
 3. Kanske ska projektbidragen och Utbetalningar från Foundation vara med där??

E5 Kassa och bank

Bokslutsbilaga för posten, med kontokoppling till huvudboken. Bokslutsbilagan bör matchas med hur det hamnar i årsredovisningen.
Kopia på avstämning mellan kontoutdrag och huvudboken.
 • klar Görs regelbundet varje månad, inget underlag finns. Ska vi spara underlagen i pappersform?
 • todo kontoöversikt i civicrm?
Engagemangsbesked, som skall skickas från banken till KPMG.
 • klar Ankommit 6e september
Förteckning över bolagets valutakurser per balansdagen.
 • oklar vad menas?
Kopia på underskrivet kassaintyg avseende handkassor.
 • oklar Vilka rutiner finns kring handkassan, Jakob har inte använt den och vi borde egentligen komma bort från den.
 • todo kassan har kassabok, alla in-/utgifter markeras direkt, kassaintyg saknas
Räntespecifikation
erhållen ränta och upplupen ränta.
 • ej klar Detta har vi ingen sammanställning över idag? Manuellt i posten övriga intäkter. todo Borde verkligen läggas under ett eget kostnadsställe.
Specifikation över kreditlimit för respektive konto med outnyttjad kredit samt uppgift om ställda säkerheter, se även Ställda säkerheter.
 • Finns det i bankavtalen? kolla limit, sätta till noll oklar Vi kan ju ändra limiten på varje kort när som helst i internetbanken. Just nu är den 20000 för Jakob och 0 för de andra.
 • klar Har fått underlag av Angela på Swedbank

E6 Eget kapital

Bokslutsbilaga för posten, med kontokoppling till huvudboken. Bokslutsbilagan bör matchas med hur det hamnar i årsredovisningen
 • ej klar
Kopia på senaste årsstämmoprotokoll

E7 Långfristiga skulder

 • klar finns inte

E8 Leverantörsskulder

Bokslutsbilaga för posten, med kontokoppling till huvudboken. Bokslutsbilagan bör matchas med hur det hamnar i årsredovisningen.
Kopia på avstämning mellan leverantörsreskontra och huvudbok.
Underlag för större debetposter i leverantörsreskontran.
Underlag för poster som inte ingår i leverantörsreskontran, t ex ankomna men per balansdagen ej reskontraförda fakturor.
Tvistiga leverantörsfakturor specificeras och kommenteras.

E9 Skatter (inkomstskatt)

Bokslutsbilaga för posten, med kontokoppling till huvudboken. Bokslutsbilagan bör matchas med hur det hamnar i årsredovisningen.
 • ej klar
Kopia senast erhållna slutskattesedel.
 • ej klar beställd av Skatteverket
Kopia på senaste deklaration
 • klar E9:2 från år 2012, finns i pärm, skulle skannas
Kopior på korrespondens med skattemyndigheten (t ex från skatterevision).
 • klar Finns i pärmen Diarie2012

E10 Kortfristiga skulder

Posten uppdelas i olika slag av skulder, t ex skuld till personal, personalens källskatt, kortfristig del av långfristiga lån, förskott från kund, checkräkningskredit.
 • ej klar
Bokslutsbilaga för posten, med kontokoppling till huvudboken. Bokslutsbilagan bör matchas med hur det hamnar i årsredovisningen.
 • ej klar
Underlag för delposter, ex fakturor, verifikationer, avtal etc.
 • klar Pärmen verifikat, samt elektroniskt i Audit Full
Personalens källskatt
Kopia på avstämning av källskatt, dvs. utskrift från lönesystemet och skattedeklaration mot huvudbok.
 • klar dokument lönräkning

E11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Underlag som styrker riktigheten i gjorda bedömningar och beräkningar. Om skulden är reglerad anges referens till betalningsverifikation etc.
 • ej klar
Bokslutsbilaga för posten, med kontokoppling till huvudboken. Bokslutsbilagan bör matchas med hur det hamnar i årsredovisningen.
 • ej klar
Specifikation över poster som är periodiserade per december 2012
 • klar finns inga periodiserade kostnader
Underlag för större delposter med beräkningsunderlag i tillämpliga fall.
 • ej klar
Arbetsgivaravgifter
Avstämning av sociala avgifter dvs. utskrift från lönesystemet och skattedeklaration mot huvudbok.
 • ej klar dokument med koppling lönräkning/ lönespecifikationer/ deklaration av arbetsgivaruppgifter
 • klar dokument lönräkning
 • Pärmen diarie
Löneskatt
Kopia på beräkning och underlag som stöder beräkningen.
 • klar dokument lönräkning
Beräkningsunderlag för bonus, provisioner och andra avtalsbundna poster.
 • klar inga bonusar på Wikimedia
Semesterlöneskuld
Kopia på avstämning av semester#löneskuld, dvs. semesterlöneskuldslista mot huvudbok.
 • klar dokument lönräkning
Specifikation över upplupna räntor, beräkningsunderlag m.m. ska återfinnas under respektive post, t ex långfristiga skulder.

E12 Löner (personalnot)

Om beloppen i personalnoten inte går att härleda direkt till balansräkningens - eller resultaträkningens poster, ska dokumentation finnas med hänvisning till underlag.
 • oklar
Uppgift om total lönekostnad och sociala kostnader under året.
 • klar dokument lönräkning
Information om årets genomsnittliga löneökning (i %).
 • klar Ingen löneökning detta år
Uppgift om medeltal anställda under året.
 • FORA har alla uppgifter om anställda. Dokumentet lönräkning har idag ingen kolumn för medeltal anställda.
 • klar FORA försäkringar i Avtalspärmen
Sammanställning av betalda pensionsförsäkringar under året.
 • ej klar

PBC löpande granskning

2 Generell information

Budget för innevarande år.
Uppställning av ändrade policys sedan fg år.

3 Förvaltningsrevision

Gällande attestinstruktion och signaturförteckning.
Gällande firmateckningsrätt samt fullmakt till likvidkonton från banken.
Kopia på försäkringsbrevet. Faktura avseende försäkring samt underlag från bank som verifierar att försäkringen är betald.
 • Vilken försäkring menas? Alla?
Arbetsordning för styrelse.
Avtalsregister för under året tecknade väsentliga avtal
Arbetsbeskrivningar för administrativa tjänster såsom kassör etc.
Beskrivning över nya och avgående personer på viktiga positioner.

4 Försäljning

Kopia av de största kundavtalen
 • klar Skulle det vara avtal med WMF, EU och Chelha?

Drar kopia på dessa

 • WMF
 • Eu
 • Chelha
 • Skyddsvärnet
 • KPMG
 • Telenor
 • Gefvert

5 Personal

Rutinbeskrivning över föreningens hantering av lönebetalningar, där ansvarsfördelning, hur uppgiften sköts och vilka underlag som används tydligt framgår. Ska även framgå vem som godkänner lönerna.
Om skriftlig rutinbeskrivning ej finnes, tillgång till ansvarig person som kan svara på frågor avseende företagets rutiner.
 • klar Jakob, Holger finns på plats den 13e
Kopia på senaste lönerevisionslista (attesterad). Alt anställningsavtal.
Lönelista samt utbetalningslista för lön utbetald i april och juni
 • klar 5:5 utdrag från lönräkning
 • klar kopior på lönespecifikationer
 • klar kopior på arbetsgivardeklarationer
 • todo utdrag från Audit Personalkostnader
Tillgång till pärmar med övrigt lönematerial för stickprov.
 • klar

6 Lagstadgade avgifter och uppbörd

För månaderna maj och juli önskas följande underlag
Underlag från lönesystemet från systemet som verifierar belopp upptaget på skattedeklaration, skattedeklaration, skattekontoutdrag.
 • Filen lönräkning, och verifikaten för Skatteverket
Kopia på eventuell korrespondens med Skatteverket under räkenskapsåret
 • klar 6:1 Pärmen verifikat
 • klar Uppskovsbrevet finns med där

7 Leasing

Kopia på aktuella leasingavtal (om sådana finns).
 • klar inga finns