Mötesprotokoll/Protokoll 2013-03-10

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 15 mars 2013 kl. 20.30 (CET)[svara]
Justeringsman Arild Vågen


Tid
10 mars klockan 10.00–17.15, på kontoret.
Närvarande

Mattias Blomgren (ordförande), Holger Motzkau, Jan Ainali, Arild Vågen, Kristina Berg, Harald Andersson, Bengt Oberger

Frånvarande

Ylva Pettersson, Sverker Johansson

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justeringsman

 • Arild Vågen valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Inga anmärkningar.
Inga anmärkningar.

Beslutsuppföljning

Från styrelsemötet 2013-02-05
Frågan integreras i uppföljning av projekt nedan.
 • Uppladdningar: Bengt får i uppdrag att undersöka frågan om betalning vidare.
Bengt hade gjort följande utredning.
Styrelsen beslöt:
 • att köpa boken Ideella föreningar : skatt, ekonomi och juridik av Jan Lindblad, ISBN 9789170277474
 • att söka en annan lösning på avtalet med Svenska Institutet. Bengt gavs i uppdrag att koordinera frågan med Jan.

RAPPORTERING

VERKSAMHETSPLANERING

Föreningens arbete

Länkades till den av årsmötet antagna.

Wikimania-stipendium

Styrelsen beslöt att inte dela ut något resestipendium till Wikimania, då ingen av de inkomna ansökningarna uppfyllde tanken bakom stipendiet.

Resestipendium till GLAM-WIKI 2013

Styrelsen beslöt att avsätta en budget på 10.000 kr för resestipendier till wiki-evenemang, vilka fördelas löpande av verksamhetschefen bland inkomna ansökningar. Belastar kontot Möten för aktiva skribenter.

Policyer och riktlinjer

Genomgång och revidering av de policyer och riktlinjer som finns och förslag på nya.

Antagen 2012-11-12.
 • Styrelsen beslöt att ge verksamhetschefen i uppdrag att revidera policyn och lägga fram förslag till styrelsens nästa möte.
Antagen 2012-09-23, senast ändrad 2013-02-05.
 • Styrelsen beslöt att inte uppdatera policyn.
Policyn uppdaterades: http://se.wikimedia.org/w/index.php?title=Ink%C3%B6pspolicy&oldid=20267.
Policyn uppdaterades: http://se.wikimedia.org/w/index.php?title=Integritetspolicy&oldid=20269.
Policyn uppdaterades: http://se.wikimedia.org/w/index.php?title=Kommunikationspolicy&oldid=20270.
 • Styrelsen beslöt att ge verksamhetschefen i uppdrag att föreslå revidering av policyn kring användning av OTRS och projektrelaterade e-postadresser.
Antagen 2012-08-26.
 • Styrelsen beslöt att inte uppdatera policyn.
Förslag till Personalpolicy diskuterades.
 • Styrelsen beslöt att lägga upp förslag på wikin för fortsatt diskussion och antagande vid kommande styrelsemöte. Prioriterat är att ta fram en policy vad gäller anställda.
Policyn uppdaterades: http://se.wikimedia.org/w/index.php?title=Resepolicy&oldid=20273.
 • Styrelsen gav verksamhetschefen i uppdrag att gå igenom med de anställda om resepolicyn och att resebesluten fylls i korrekt.
Ingen uppdatering gjordes.
Bordlades till nästa möte.

Projekt/budget 2013

Punkten bordlades.

Fundraising

Jan informerade lite om gjorda ansökningar.

Fördelning av FDC-bidrag

 • Frågan bordlades vid styrelsemötet 2013-03-05 och bordlades på nytt vid dagens möte.
 • Styrelsen beslöt att ge verksamhetschefen i uppdrag att tydliggöra för de anställda hur budgetposten Planering och utvärdering är tänkt att användas och se över hur detta fördelas under januari/februari för eventuell kompensation i mars/april.

Bemanningsplan

 • Verksamhetschefen har att lägga fram en bemanningsplan för kommande år.

Personalfrågor

 • Styrelsen gav i uppdrag till Bengt och Mattias att förhandla fram coach till verksamhetschefen.
 • Styrelsen beslöt att ta fram ett utvärderingsunderlag avseende verksamhetschefens arbete.

AVSLUTANDE

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Mötets avslutande

Mötet avslutades.