Mötesprotokoll/Protokoll 2012-09-23

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Ainali (diskussion) 27 september 2012 kl. 23.26 (CEST)[svara]
Justeringsman Prolineserver (diskussion) 8 oktober 2012 kl. 22.29 (CEST)[svara]


Tid

23 september 10.00-15.00 på kontoret

Närvarande
 • På plats: Jan Ainali, Holger Motzkau, Mikaela Waxin, Arild Vågen, Bengt Oberger, Harald Andersson och Mattias Blomgren
 • Via Google hangout: Ylva Pettersson
 • Adjungerad: Jakob Hammarbäck och Lennart Guldbrandsson


INLEDNING

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

 • Jan Ainali valdes

Val av justeringsman

 • Holger Motzkau valdes

Val av sekreterare

Protokollet skrevs gemensamt på Etherpad på denna länk: http://etherpad.wikimedia.org/WMSE-20120923

RAPPORTERING

Beslutsuppföljning

Beslut tagna per capsulam sedan senaste mötet

 • Beslut att följa utskottets förslag togs.

Gemenskapens projekt 2012 Internationella bekantskaper

 • beslut att följa utskottets förslag togs

Justering av tidsbudget efter Sophies anställning

 • Arbetstid av Axel, John och Sophie justerades.

Gemenskapens projekt 2012 Effektiv fotosafari

 • Beslut att följa utskottets förslag togs.

Gemenskapens projekt 2012 Bok & Bibliotek

 • Beslut att följa utskottets förslag togs.

Ansökan .SE SFI

Ansökan .SE QRpedia

Ansökan .SE CatApp

Gemenskapens projekt 2012 Fornminnesjakten

 • Beslut att följa utskottets förslag togs.
 • Beslut har ej tagits än.
 • Strategi om vi får väldigt mycket förfrågningar från GLAM-organisationer: Axel ansvarar för att ta fram ett beslutsunderlag till styrelsen för en sådan strategi till nästa styrelsemötet.
 • Jakob ska inkomma med en rapport om hur fundraisingarbetet hittills har gått senast den sista juni.
 • Före styrelsemöten ska en arbetsplan med prioriterade arbetsuppgifter för kommande månad lämnas till styrelsen. Den ska innehålla mål och nödvändiga resurser.
  • En vecka till ges till att författa planen för september. Varje anställd ställer upp sina mål för månad och vad som väntas hinna med. Detta för att förtydliga för styrelsen och i rapporten. Även projekt WikiSkills ska inkomma med en rapport varje månad.
   • Plan med mål, behövda resurser och planerad arbetstid färdigställs innan 1 oktober.
 • En kvalitetsrapport av den detaljerade planen skall skrivas nästkommande månad.
  • Mikaela får ytterligare en vecka på att ta fram rapportmallen.
   • Mallen avser rapportering efter avslutat projekt, inte utvärdering av varje månad.
   • Mikaela får ytterligare en vecka på att ta fram rapportmallen.
 • Alla resor som görs betalda av föreningen ska summeras i en reserapport. Bengt tar fram en mall för denna.
 • Arbetsplan med målsättningar fram till Wikimania+resultat
  • En arbetsplan finns, men saknar tid och mål. Framför allt målen är viktiga.
 • Arbetsplan augusti, arbetsplan september.
  • Ska tas fram inom en vecka.
  • Enligt föregående punkt.
   • Se ovan om oktober.
 • Bidrag till Wiki Loves Monuments
  • Faktura har skickats till .Se
  • Inga övriga har hittats än.
   • Inget ytterligare att rapportera.
 • Bidrag till filmprojekt
  • Kontakt har tagits med Ung Media, de är öppna för att stå som medansökande på en projektansökan till ännu okänd mottagare.
   • Ingen ansökan har gjorts.
 • Status Nikon Professional Service
  • Ingen kontakt har lyckats etablerats.
   • Inget att rapportera.
 • Dokumentation hur bokföringsrutiner i civiCRM är.
  • Har påbörjats. Skärmdumpar och vidare detaljer kommer att läggas till. Skall vara klar innan 8 september inför möte med KPMG.
   • Möte med KPMG har hafts. Holger och Jakob deltog. Det första utlåtandet var att det såg bra ut.
 • Dokumentation hur löneutbetalningar går till.
  • Har påbörjats. Skall vara klar innan 8 september inför möte med KPMG. Det första utlåtandet var att det såg bra ut.
   • Möte med KPMG har hafts. Holger och Jakob deltog.
 • Dokumentation rutin för dokumentation&kontroll innan/efter lån av teknik.
 • Ny tidrapporteringsmodul se (tid.wikimedia.se)
  • Saknas frånvarokoder för tex Tjänstledighet. Holger bygger.
   • Klart.
 • Organizational best practices
  • Jakob skall till nästa styrelsemöte [2012-08-26] kartlägga vilka krav vi redan uppfyller, och föreslå åtgärder och rutiner som behöver anpassas/sättas upp.
 • Strategiarbete
  • Jan ansvarar för att ta fram utkastet.
   • Utkast finns klart.
 • Resepolicy
 • PUL
  • Jan tar kontakt med samma jurist som hjälpte oss med fundraisingavtalet för rådgivning.
   • Har ej gjorts.
   • Görs innan 14 oktober.
 • Öppna se.wikimedia.org
  • Vi begär att den öppnas för alla med konton.
   • Den är öppnad.
 • Extern kommunikation
  • Axel bloggar om vårt samarbete med Centralmuseernas samarbetsråd i Wikimedia Foundations blogg.
   • Ej klart.
  • Vi gör en satsning på att bli mer synliga internationellt.
 • Justering av arbetstidsbudget
  • Tas i samband med augusti- och septemberplanen.
 • Arbetskläder
  • Beslut om en maxbudget för profilkläder om 1 000 kr per person.
   • Fråga om förmånsbeskattning har pausat detta.
   • Det blir frivilligt för anställda att beställa. Förmånsbeskattning kommer att ske.
 • Tryck av material. Förslag att trycka nytt av dessa.
  • Broschyren Wikipedia är helt slut. Vi uppdaterar broschyrens kända fel under kommande två veckorna och beställer sedan 1000 stycken.
   • Uppdatering påbörjad.
  • Vitboken finns det bara några få exemplar kvar av. När broschyrens kända fel är uppdaterade kan 250 stycken beställas.
   • Planering för version 2 har påbörjats.
  • Vi har beställt 40 stycken "How professors use Wikipedia" och fått källfilerna. Vi beställer tryckning av ytterligare 500 stycken på engelska.
   • Ej beställt.
 • Skyddsvärnet - anställningarna
  • Vi ger ett motförslag till Skyddsvärnet där vi erbjuder något istället för att underteckna ett åtagande.
   • Ärendet bordläggs.
 • Gemenskapens projekt
  • Vi ska göra en satsning på att hitta ersättare i utskottet så att de blir fyra.
   • Riktade förfrågningar har gjorts, en person har tillkommit.
   • Arild fortsätter arbetet.
 • Praktikanter / studenter
  • Beslut om att erbjuda Sophie Österberg en projektanställning oktober till och med december.
   • Anställningsavtal undertecknad.
  • Vi utlyser en halvtidsanställning för en ekonomiassistent till och med sista februari 2013.
   • Tjänstebeskrivning klar, tas upp i punkt nedan.
 • Statistikverkyg
  • Det ska utlysas som ett examensarbete med en maximal budget på 5 000 kr. Holger ansvarar för det och kan ställa upp som handledare.
   • Examensarbete utlyst.
   • En ansökan har inkommit.
 • Wikipedias skolprogram
  • Beslut att bjuda in Wikimedia Foundation att hålla en inspirationsföreläsning för frivilliga i samband med FSCONS i första hand och vid en annan tidpunkt i andra hand. Axel ansvarar för att ta kontakt.
   • Wikimedia Foundation kommer inte.
   • Eventuellt kommer WMDE istället.
  • Projekt:Wikipediavänlig skola - Sophie fortsätter att utveckla idén.
   • Något vidareutvecklat utkast finns nu.
   • 21 eller 22 oktober tar Ylva möte med Sophie.

Kansliets arbete

 • Jakob rapporterar om kansliets arbete sedan sista styrelsemötet.
 • Sophie har avslutat praktikplatsen.
 • Vi skriver ett veckobrev till alla som är aktiva.

Status projekten

Genomförda inköp:

 • 16 GB minneskort till Zoom H4N
 • Minneskortläsare
 • 2 st bärbara datorer

Utlån som är genomförda i år: 24 st, planerade 7 st till oktober.

Årsbok

 • Lennart har gjort klart copy på text.
 • Vi har fått en offert på layout om 4000 kr plus moms. Arbetet kan göras i början av oktober.
  • Beslut att den offerten kan godtas, och beställning kan göras.
  • Beslut att Holger kan beställa tryckning enligt kvarvarande budget.

FSCONS

 • Lars kontaktad och erbjuden resebudget.
 • Holger bjuder in andra chapters.

WLM

 • Pågår.
 • Vissa tekniska problem finns för fornminnen.

Wiki Skills

 • En professor i pedagogik i Karlstad, Christian Lundahl, har tagit kontakt med Ylva. Kontakt förmedlas till projektet.

Europeana Awareness

 • Den finansiella halvårsrapporten är inskickad.
 • Rapport på planerade GLAM-event inskickad. Kommer att delas till styrelsen.
 • I april nästa år kommer en stor konferens att arrangeras av oss, Regionarkivet i Göteborg och Länsstyrelsen i Västra Götaland, i Göteborg.

Examensarbeten

 • Pengar överförda till Kvalitetsundersökning.
 • Användarundersökningar har fått godkännande från KTH, arbetsplan ska tas fram.

Styrelseutbildningar

VERKSAMHETSPLANERING

 • Jan, Arild och Holger bildar ett arbetsutskott som får mandat att skicka in ansökan till WMF när arbetet är klart.

Beslut om att tills vidare arbeta efter denna version http://se.wikimedia.org/w/index.php?title=Strategi&oldid=13748 och att lämna in den till årsmötet för fastställande samt till Wikimedia Foundation för ansökan om bidrag.

Organisationsutveckling

 • Punkten bordlades.

PUL

 • Jan får i uppdrag att ta kontakt med jurister före 14 oktober.
 • Inget vidare arbete med denna görs tills vidare. Ses som ett hjälpmedel för beslut.
 • En lista om förfrågningar om föreläsningar bör skapas.

Extern kommunikation

 • Mikaela tar fram en aktivitetsplan som är klar 4 oktober.

Överordnade/närmaste chef

 • Ordförande är linjechef för alla anställda och närmaste kontakt för arbetsmiljöfrågor, arbetstider lönefrågor, personlig utveckling och liknande.
 • Om ordförande är otillgänglig (på grund av till exempel sjukdom eller resa) är kassören tillförordnad.
 • Genom vår matrisorganisation med projekt kommer det dagliga arbetet att beslutas om av styrelsen utsedd projektledare.

Delegering av beslutsrätt enligt resepolicy

 • Alla av styrelsen utsedda projektledare har rätt att besluta om alla resor i Europa inom den egna resebudgeten (även sina egna).
 • Ordförande har rätt att besluta om alla resor.

Policy för intern representation

 • Jakob och Bengt tar fram ett utkast på en policy.

Beslut om att denna version gäller tills vidare.

Tjänstebeskrivning ekonomiadministratör

 • Tjänstebeskrivning fastslogs.

Utbildningsmaterial

Beslut att köpa in nedanstående litteratur:

Kansliets arbete

 • Beslut om arbetsplan oktober
  • Bordlades.
 • Justering av arbetstidsbudget
  • Förslag om justering av arbetstidbudget inför sista kvartalet skall inkomma innan 1 oktober.

Personalplanering 2013

 • Diskussionspunkt.

AVSLUTNING

Nästa styrelsemöte

I slutet av oktober, tid bestäms per epost.

Övriga frågor

Femårsjubileum

 • Axel får två arbetsdagar för att ordna pressaktiviteter och en budget på 10 000 kr. Samordning sker med Mikaela.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.