Lista över bidrag att söka

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Arkiv för denna sida.

OBS: Detta är en lista över bidrag som föreningen Wikimedia Sverige överväger att söka. Föreningen delar inte ut allmänna bidrag.

Lista över bidrag och stipendier som kan vara av vikt för föreningen. Placera gärna de bidrag du hittar här. Den naturliga gången är sedan att skapa en ansökning kring bidrag i den här listan som du skulle vilja hjälpa till att skriva. Innan ansökning skickas i föreningens namn måste styrelsen ta ett beslut om detta.

För att hitta stipendier, fonder eller projektmedel kan du använda dig av denna Lista på sökord till våra verksamhetsområden.

Prioritet Datum Stiftelse Typ Chans Maxbelopp Beskrivning Kommentar Projektansökan Tidigare ansökningar
Löpande ansökningstid FA Stiftelsen FA-Ordens stiftelse delar ut mindre ekonomiskt bidrag till kvinnor och barn, FA-Hjälpen.

FA-Hjälpen vänder sig till kvinnor över 18 år eller till ensamstående vårdnadshavare som söker bidrag för barns räkning. Har sökanden svagare ekonomi än medelinkomst och ett bestämt tillfälligt behov är hon välkommen att ansöka om ett mindre ekonomiskt bidrag till detta.

Även organisationer eller föreningar där bidraget går till aktivitet för barn/kvinnor är välkomna att ansöka om FA-Hjälpen, ett mindre ekonomiskt bidrag som delas ut av FA-Stiftelsen.

Mer information finns på http://www.faorden.se

Två ansökningstider årligen. September och januari. Kulturfonden för Sverige och Finland
 • Fonden beviljar aktivitetsbidrag för projekt som främjar samarbete mellan Sverige och Finland inom bl.a. kultur, språk, media, forskning och utbildning. Projektbidrag ur fonden kan sökas av enskilda personer, organisationer och föreningar med verksamhet inom fondens intresseområde, d.v.s. som främjar de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland. Fonden beviljar också vistelsestipendier till Sverige/Finland i samband med studiebesök, forskningsverksamhet eller projekt i anslutning till kulturutbyte mellan länderna.
3 Löpande Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation ? 5% ~100 000 kr The Foundation’s vision is to support individuals, ideas and humanistic projects that run the risk of finding themselves outside current trends, but which, in the long-term, are deemed to be of decisive benefit to the public interest by preserving traditions and by renewing and developing society. The motto is “excellence and access”. The Foundation focuses on a small number of humanistic areas and projects that have prospects of providing effects deemed to be long-term and of high quality. Driven by a sense of civic responsibility, the Foundation is to conduct activities of long-term, decisive importance for the development of society from a comparative international perspective. OBS: Stiftelsen initierar själv forskningsprojekt och tar ej emot ansökningar. Stiftelsen tar dock i förekommande fall emot förslag i form av projektbeskrivningar som granskas av upp till tre oberoende experter. här (avslag 2013-01-17)
2 2014-02-11 Internetfonden Projektstöd Internetfonden delar genom två utlysningar per år – en på hösten och en på våren – ut pengar till projekt som på olika sätt syftar till positiv utveckling av Internet.
2 Delas ut ca tre gånger per år löpande Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda fonden Allmänt här (avslagen) och här
1 2014-03-10 samt 2014-09-15 Ungdomsstyrelsen Jämnställdhetsprojekt, Yttrandefrihet, demokrati 10% 220 000? "Bidrag till jämställdhetsprojekt - Projektbidrag med syfte att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Bidragets syfte Projektbidraget syftar till att främja de jämställdhetspolitiska delmålen om: Makt och inflytande - Kvinnor och män ska ha lika mycket makt och inflytande." här (beviljat 2013-05-27)
2 Amphionstiftelsen ? Skandiastiftelsen/Amphionstiftelsen: Stiftelsernas syfte är att lämna understöd för religiösa, välgörande, sociala, politiska, konstnärliga, idrottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål. Sammanträde och beslut om bidrag var tredje månad, inget ansökningsdatum, ingen ansökningsblankett. Det behövs endast ett ansökningsbrev till båda stiftelserna.Kan sökas både av enskilda personer och organisationer. Adress:Skandiastiftelsen/Amphionstiftelsen c/o Skandia Bolagsjuridik 103 50 Stockholm tfn. 08‐788 10 00 WLM men kanske främst WLPA passar in på "konstnärliga" och "andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål".
1 Löpande, maila först Stiftelsen Rights Now ? Rights Now ger ekonomiska bidrag till organisationer som bedriver verksamheter och genomför insatser som främjar förbättrade livsvillkor och livschanser för människor i utsatta situationer. Insatserna ska främja: (1) empowerment och social mobilisering; (2) makt, inflytande och valmöjligheter; (3) jämställdhet och jämlikhet. Vi ger i dagsläget främst anslag till insatser eller projekt som specifikt inriktar sig på utbildning eller liknande kapacitetsstärkande aktiviteter. Rights Now kan ge anslag till framtagande av relevant utbildningsmaterial. Projekt SFI eller projekt kvinnor eller Alt text
3 Alba Langenskiölds Stiftelse Allmänt Enlig stadgarna skall stiftelsen ”främja religiösa, sociala, politiska, konstnärliga, idrottsliga eller andra jämförliga kulturella eller i annat fall allmännyttiga ändamål samt främja landets näringsliv.” Stiftelseförordnandet saknar bestämmelser om hur detta ändamål skall uppfyllas i praktiken, vilket ger styrelsen ett stort utrymme att välja hur främjandet skall ske.
3 Lemshagastiftelsen ?
3 Stiftelsen Bruksfonden ?
3 Stiftelsen Cafafonden ?
1 löpande Allmänna Arvsfonden Projektstöd ~1 000 000 kr Stödjer projekt med ungdomar, handikappade. I september 2012 delades 58,5 MSEK till 59 projekt inom bland annat följande prioriterade områden: Demokrati och deltagande, Främjande av psykisk och fysisk hälsa, Delaktighet i kulturlivet, Ökat tillträde till arbetsmarknaden. här (skickat 2012-02-17)här
3 GodEl ?
1 FBR ? stödjer Studieförbund eller "liknande"
2 Ansgarius-stiftelsen Arkitektur Stiftelsen lämnar "understöd för beredande av undervisning eller utbildning av barn och ungdom, främst inom arkitektur eller andra konstnärliga eller tekniska värden vad gäller svensk heminredningstradition" Kanske ett fokuserat arbete riktat mot arkitektur- konst- och designstudenter? Fortsättning på mode-skrivstugan vi ska ha med Nordiska museet (kanske återkommande en gång i kvartalet)?
2 2012-12-05 - 2013-02-07 Familjen Kamprads stiftelse [1] ~1 000 000 kr Fokus på b.la. utbildning och Linnéuniversitet och arkitektur och design. WiU där kanske med designinsitutionen? I juni 2013 meddelas vilka som har tilldelats medel.
3 Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur [2] Forskning och kultur >1 000 000 kr WLM, WLPA, WiU? här (skickat 2013-05-22)
3 2013-02-28 Föreningen Svenska Rominstitutets vänner Arkitektur 30 000 kr Syftet är att främja och stimulera forskning och vetenskapligt arbete, studium och dokumentation inom Svenska Institutets i Rom verksamhetsområde. Skrivstugor om Rom? 2013-02-28 (?)
3 2015-02-15 Skolverket - Science center Generellt verksamhetsstöd ~1 000 000 kr För att få statsbidrag ska ett center: syfta till att i huvudsakligen med interaktiva metoder öka intresset för och insikterna om naturvetenskap och teknik visa bredd och mångfald avseende naturvetenskap eller teknik Verkar knappast möjlig att få för oss. Kan vara värt att ringa och höra om produktion av videos på experiment kan laddas upp? Kan även vara värt att kolla med Tom Tits om de har några idéer.
3 Stiftelsen Pilotverkstaden [3]
3 Biskopen Johannes Rudbeckius stiftelse lärare
2 Carl Malmstens Hantverksstiftelse lärare, design, hantverk Spela in filmer på hantverksutövande?
2 De kommunala flickskolornas minnesstiftelse lärare
2 2014-05-31 B A Danelii stiftelse 100 000 - 300 000 kr Avkastningen ur B A Danelii stiftelse ska användas till följande ändamål inom Stockholms stad: huvudstadens förskönande; förbättrande av dess hygien; befolkningens höjande i intellektuellt hänseende mm QR-koder i Stockholm? här (skickad 2013-05-29)
2 2013-05-31 Forsgrénska stiftelsen Ska användas till följande ändamål inom Stockholms stad: allmänna inrättningar för handelns befordran och rörelsens underlättande; välgörenhetsinrättningar av alla slag; kostsammare anstalter för befordrarn av snyggheten, sundheten och hälsovården; anläggande och förskönande av allmänna platser QR-koder i Stockholm? här (skickad 2013-05-29)
3 Grevesmuhlska skolstiftelsen lärare
3 Internationella Handelshögskolans i Jönköping Forskningsstiftelse lärare
3 2013-01-15 C.F. Lundström Studiestipendier, bidrag till klassresor eller bidrag till studier utomlands delas inte ut. Inte heller bidrag för deltagande i konferenser, symposier eller kortare utbildningskurser eller till medicinsk forskning. Bidrag delas inte ut för löpande kostnader, d v s där bidraget endast syftar till att för viss period täcka en återkommande kostnad. Stiftelsen lämnar bidrag till svenska medborgare: för att främja vetenskaplig forskning till gagn för landets industri eller jordbruk/skogsbruk med binäringar; till institutioner för vård och uppfostran av barn samt för utbildning i slöjder och näringar av allmännyttigt slag (anslag ges inte för att tillgodose enskilda behov utan till skolor, ungdomsgårdar och liknande institutioner eller organisationer); för upplysning i nykterhetsfrågor samt stöd till drogbekämpning. här
3 Karl Engvers stiftelse lärare
3 Margareta och Ingemar Ingemarssons stiftelse personliga?
3 2014-01-15 - 2014-03-15 Signe och Olof Wallenius Stiftelse ~30 000 kr Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling, innefattande bl a medicinsk och teknisk forskning, samt att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning, allt företrädesvis inom sjöfartsnäringens område. Stiftelsens ändamål må tillgodoses även genom stöd till läroanstalter, vetenskapliga institutioner, stiftelser, föreningar och andra för främjande genom deras försorg av ovan angivna ändamål. Skrivstuga med Maritima? Extra fokus på k-märkta fartyg i WLM?
Beslut om anslag fattas vanligen i maj med utbetalning i mitten av juni.
(här)
2 2013-02-15 Stiftelsen Anna Ahrenbergs Fond för vetenskapliga m fl ändamål [4] lärare Kanske för WEP på Göteborgs universitet
2 Stiftelsen Dahlins biblioteks- och kulturfond [5] kultur, socialt Kanske fotosafari runt Berga, Småland?
3 Stiftelsen Kronprinsessan Margarets Minne utbildning
2 Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet typ Wikibussen?
2 Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds Universitet folkbildning, vuxenutbildning Wikibussen?
3 Stiftelsen Pestalozzi utbildning, Waldorf
3 Stiftelsen Rut och Sten Brands Fond för Bergteknikens främjande utbildning
3 Stiftelsen Signeuls fond utbildning, resor
3 Stiftelsen Sockerbolagets femtioårsfond till lärare utbildning, industriminne
2 2013-03-31 Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond [6] fornminne Lämnar anslag för vetenskaplig undersökning och beskrivning av fornlämningar inom Bohuslän och Dalsland samt till vård av sådana fornlämningar. I enlighet med donatorns anvisningar är stiftelsen i första hand inriktad på undersökning, beskrivning och vård av fasta fornlämningar såsom boplatser, bautastenar, hällristningar och dylikt. WikiLovesMonuments! här (skickat 2013-03-28)
3 Stiftelsen Gaaltije samiskt Nordiskt samarbete?
3 Stiftelsen Kaija Anstensens minnesfond samiskt Nordiskt samarbete?
3 Stiftelsen Kyrklig verksamhet bland Luleå stifts samiska befolkning samiskt Nordiskt samarbete?
2 Nordiska Ministerrådet Nordiskt samarbete "stödordningar och fonder för bland annat olika typer av samarbete mellan de nordiska länderna." Nordiskt samarbete?
3 Stiftelsen Claes Adelskölds medalj och minnesfond upplysning
3 2014-02-28 Stiftelsen Stiftelsen Hierta-Retzius stipendiefond (sociala ändamål Anslag utdelas för sociala ändamål rörande undervisning, utbildning och uppfostran, framför allt i praktisk och etisk riktning. Alla sökande kommer cirka tre månader efter ansökningstidens utgång skriftligen meddelas resultatet av akademiens beslut. OBS! "Anslag kan sökas av enskilda personer och organisationer som inte uppbär statliga eller kommunala bidrag."
3 Stiftelsen Dansmuseifonden kulturminnen
3 Stiftelsen Nils Tamms donationsfond för astronomisk forskning astronomi fotografi
3 Stiftelsen Hasselblad Center undervisning
3 Insamlingsstiftelsen Svenska Initiativet för det nya Paradigmet upplysning
3 Kyrkoherden N. Henrikssons i Gessie Stiftelse för åtskilliga ändamål upplysning
3 Stiftelsen Föreningsgården upplysning
3 2012-03-15 Stiftelsen Göteborgs Barnhus
3 Stiftelsen Längmanska Företagarfonden upplysning 200 000 - 300 000 kr Längmanska företagarfonden satsar i första hand på samverkansprojekt mellan norrbottniska företag där projekten har: affärspotential; aktivt deltagande av företagen; positiv effekt för länets utveckling
1 2014-02-28 Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond upplysning Den har till ändamål att i överensstämmelse med makarnas intressen främja folkupplysning och folkuppfostran inom Sverige. Detta avses kunna ske genom bidrag till skolor, sammanslutningar, stiftelser, företag, offentliga institutioner och enskilda personer, vilka arbetar för upplysning och uppfostran. Möjligtvis generellt verksamhetsstöd här (avslagen)
3 Stiftelsen Skobranschens Utvecklingsfond upplysning
3 Stiftelsen Susanne Westerbergs Minnesfond upplysning
3 Stiftelsen Världsnaturfonden WWF upplysning
3 Adolf Drougges Stiftelse utbildning
3 August Abrahamsons stiftelse förening
3 Brita och Sven Rahmns Stiftelse föreningar
3 Stiftelsen för Telematikens Utveckling data, utbildning
2 2014-09-04 kl. 16.00 Crafoordska stiftelsen utbildning "Stiftelsen ger med jämna mellanrum bidrag till "vård, fostran och utbildning av barn och ungdom, idrottslig verksamhet, humanitär och social verksamhet samt kultur"." "kulturell eller konstnärlig verksamhet kan beviljas till sökande från hela riket om de av Stiftelsen bedöms ha riksintresse." WLPA borde passa in här. här
1 Stiftelsen Stockholms Studentbostäder kultur Jakob pratade med SSSB:s Vd Chris Österlund (1050) som tände på idén. All typ av verksamhet som de ger stöd till ska gå genom studentföreningarna. Jag fick namnet Karin Strömberg Ekström (1080) som även hon tyckte det var en bra idé att ha ett Wikipediaprojekt för att stärka samvaron, göra något socialt och ett kulturprojekt. De har i sina bostäder 40% förflyttning varje år. Men några områden har stora studentföreningar med många aktiviteter. De små har mest fester i gårdslokalen. En stor studentförening är Lappkärrsberget, som har ett mycket aktivt gym. De ordnar fester förstås, men har många olika aktiviteter som passar deras mycket internationella målgrupp. Kontakt bör ske genom Mikael Kumlin. Långt samtal med honom och tände på idén. Förankrar det med studentföreningarna och återkommer efter styrelsemöte tisdag 23 oktober.
3 Quatar Foundation kulturarv, utbildning kontaktmail skickat i oktober, inget svar
1 Folkbildningsförbundet utbildning http://se.wikimedia.org/wiki/Projekt:Samarbete_med_studief%C3%B6rbund#Studief.C3.B6rbunden
1 Digidel utbildning Ska vi vara partner till dem?
2 Stipendium från Idella Kulturföreningnen Barn & Ungdom Kultur för barn och ungdom WLPA passar in om Umeå kommun släpper sin databas med konst. Tryck på Internet som en alternativ väg för att nå ungdomar samt deras möjlighet att själva delta.
1 *23/1-20/2 -14 *26/6-26/8 -14 Kulturrådet Kultur och internationellt samarbete "Kulturrådet ger stöd till internationella kulturprojekt, exempelvis samproduktioner, längre utbyten och EU-projekt, i Sverige och utomlands. Stödet kan till exempel användas som nationell medfinansiering vid internationellt finansierade projekt. Vid bedömningen läggs vikt vid projektets konstnärliga kvalitet och kulturpolitiska betydelse." WLPA kan väl sägas ha "kulturpolitiska betydelse" då vi vill att data om konstverk ska släppas fritt.
2 Samiska minnesfonden ~100 000 kr Nordiskt samarbete med WMNO?
3 2014-01-15 Clara Lachmanns stiftelse ? 4 000 - 40 000 kr Stiftelsen Clara Lachmanns fond är en skandinavisk stiftelse som har till ändamål att främja den skandinaviska samkänslan. Nordiskt samarbete? Speciellt möten med flera länder. här (skickat 2013-01-12)
3 2014-02-15? Letterstedtska föreningen ? 10 000 - 50 000 kr Föreningens uppgift är enligt stadgan att befordra gemenskapen mellan de fem nordiska länderna med avseende på industri, vetenskap och konst. Anslagen utdelas företrädesvis till vetenskapliga arbeten ägnade åt jämförande behandling av företeelser i de nordiska länderna, för gästbesök av nordiska forskare i annat nordiskt land (varvid ansökan bör inges av mottagarinstitutionen), för anordnande av konferenser och seminarier av nordiskt intresse, för tryckning av publikationer av nordiskt intresse samt för inköp av litteratur eller annan utrustning vid institutioner med nordisk inriktning. Nordiskt samarbete? Årsbok? En ansökan till i september här (skickat 2013-01-29)
3 2013-03-20 Palmestipendiet ? 5% < 60 000 kr Främja ungdomars möjligheter till internationellt utbyte och studier kring fred och nedrustning; stödja arbetet mot rasism och främlingsfientlighet; samt att på andra sätt verka för internationell förståelse och gemensam säkerhet. Något i stil med SFI?
1 2013-04-01 Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse ? 3 000 000 - 10 000 000 kr Stiftelsen stödjer projekt av hög vetenskaplig potential. Projekten skall vara fokuserade till en sammanhållen vetenskaplig frågeställning. Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom ämnesområdena juridik, ekonomi samt samhällsvetenskap. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media. Ett projekt skall ha en fristående målsättning och inte endast utgöra tilläggsfinansiering till löpande verksamhet eller andra påbörjade projekt.
2 2013-04-01 Stiftelsen Karl Staaffs fond för frisinnade ändamål ? > 100 000 kr Ger ekonomiskt stöd dels till aktiviteter som har anknytning till Folkpartiet liberalernas verksamhet, dels till forskning och skrifter i ämnen av liberalt och frisinnat intresse. Något om fri offentlig information? här (skickat 2013-03-27)
3 2013-09-15? Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur ? <60 000 kr Bidrag till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård. WLM, WLPA? här
2 2014-02-01 Helge Ax:son Johnsons stiftelse 10 000 - 50 000 kr Har till ändamål: att utöva välgörenhet, att stödja litterär och konstnärlig verksamhet, att främja vetenskaplig forskning samt att understödja undervisnings- och studieverksamhet i landet. Skolforum? här
2 2013-04-01 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential 1 000 000 - 5 000 000 kr Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig undervisning eller forskning, att främja svensk ungdoms vård och fostran eller utbildning samt att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta svenska medborgare. Universitet/högskolor, skolor, de vetenskapliga akademierna och liknande forsknings- och utbildningsinstitutioner kan erhålla anslag inom följande områden: Anslag till forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential, forskarinitierade projekt med högsta internationella standard med fokus på en sammanhållen vetenskaplig frågeställning utan begränsning i antalet forskargrupper eller sökt belopp. Stiftelsens program inom lärande och satsning på barnverksamhet, Stiftelsen utlyser medel för projektanslag. Stiftelsens stipendieprogram, post-doc program inom miljö och energi vid Stanford University. Stiftelsen stödjer företrädesvis projekt inom områdena humaniora och lärande. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media. Huvudsökanden skall ha fast anknytning till svenskt lärosäte. Något att tipsa Umeå om?
2 2014-01-31 Riksbyggens Jubileumsfond < 200 000 kr Fonden bedömer ansökningarna med hänsyn till kvalitet och hur det i ansökan beskrivna projektets resultat har förutsättningar att bli en viktig del i att skapa bättre bomiljöer. Projekten som fonden stödjer skall ha direkt anknytning till bostads- och stadsmiljöfrågor. Fonden stödjer i första hand projekt där fonden är huvudfinansiär eller där projektet utgör en urskiljbar del i ett större sammanhang. Fonden prioriterar inte personlig utbildning, personliga resor och inköp av utrustning. Fonden stödjer inte projekt där andra finansiärer ligger närmare till hands. QR_stad? här (skickat 2013-01-24)
1 2015-01-15 IRIS stipendiet ~ 30 000 kr Att enskilda kvinnor får ökade möjligheter till en speciell utbildning. att ”framåtsträvande kvinnor” genom sina insatser kommer att bidra till utveckling inte bara för sig själva utan också genom att vara goda förebilder för andra. Stiftelsen är speciellt intresserad av att stötta kvinnor som verkar eller kommer att verka inom områden som är av betydelse för andra kvinnor. Projekt:Kvinnor på Wikipedia 2013?
1 2014-02-15, svar 31 maj Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne Fred, ungdomar, handikappade "Föreningar och organisationer som bedriver barn- och ungdomsverksamhet kan ansöka om bidrag. Enskilda personer, företag eller andra juridiska personer kan inte erhålla bidrag. Bidrag kan sökas till projekt, läger, kurser, informationskampanjer och liknande i syfte att främja vård och fostran av barn och unga upp till 18 år." OBS: Endast för barn/ungdomar under 18 år! Psykisk hälsa Wikimini
1 2013-11-01 Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond Anslaget utdelas för inhemska sociala och välgörande ändamål till föreningar och institutioner, vilkas verksamhet kan anses vara till allmänt gagn. I allmänhet beviljas ej bidrag till helt kommunala eller landstingsdrivna verksamheter eller till religiösa och politiska föreningars religiösa eller politiska verksamhet. Ej heller beviljas i allmänhet bidrag för årliga driftskostnader som hyra och personal. Bidrag beviljas som regel högst två år i följd till samma ändamål. Kooperativ eller ekonomiska föreningar kan ej heller erhålla bidrag.
 • Feedback från läsare?
 • Utökning av teknikpoolen (kanske med de saker som behövs för Riksdagsfotograferingen – om vi inte får pengar beviljade för det innan dess)?
 • För anordnande av WLPA och WLM (kan då växlas i totalt fyra år :).
 • För att delta i event (konferenser och hackathon) som utvecklar konstdatabasen.
3 2013-03-01 eller 2013-10-01 Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond Barn och ungdomar >25 000 (delar ut 1,5-2 miljoner/år) Bidrag lämnas till konkreta projekt som företag, organisation, förening eller annan sammanslutning genomför för barn och ungdom. Bidrag lämnas således inte till privatpersoner och endast undantagsvis (exempelvis rehabilitering) till projekt i utlandet.

Projektet kan vara längre än 1 år och skall i normalfallet uppgå till minst 25.000:-.

Projektet skall avse barn och ungdom inom något av följande områden:

 1. att främja vård och uppfostran
 2. att stödja undervisning eller utbildning
 3. eller att bedriva hjälpverksamhet bland behövande
 • För projekt inom utbildningsprogrammet som riktar sig emot högstadium och gymnasium.
 • Riktade event som en del av ex. WLM eller WLPA mot olika ungdomsorganisationer.
här (skickat 2013-02-27)
2 ? Stiftelsen Hildur Nordins Minnesfond Att främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig forskning, dock utan djurförsök.
3 2013-12-31? Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen Från överskottsfonden får anslag beviljas för; bedrivande av vetenskapliga eller pedagogiska studier, utgivande av vetenskapliga eller pedagogiska arbeten, annan vetenskaplig eller pedagogisk verksamhet, annat ändamål som står i överensstämmelse med Margareta Hvitfeldts testamente, företrädesvis sådant som är ägnat att främja och gagna gymnasierna i förutvarande Göteborgs och Bohus län som inte bekostas av allmänna medel.
1
 • Februari
 • April
 • Juni.
Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond Från fonden utgår bidrag till stöd för forskning, utbildning och sociala ändamål. När det gäller forskning, utgår bidrag främst till spridning av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Bidrag beviljas inte till ett projekts lönekostnader. Bidrag till utarbetande eller tryckning av doktorsavhandling utgår endast i undantagsfall, om ämnet för avhandlingen ligger inom Sällskapets intresseområde och då behovet av illustrationer medför extraordinära tryckkostnader. Beträffande sociala ändamål och undervisning utgår i regel inte bidrag till enskilda personer utan till organisationer och institutioner. Sällskapet ger således inte någon hjälp till de som studerar, eller vill studera, vid t ex universitet eller kurser av skilda slag. Bidrag ges inte heller till som vill studera utomlands eller till skolor som vill göra utrikes skolresa. Wikipedia i utbildning? Ansökan inkomna tre veckor före kommande möte, bereds och behandlas. här (skickat 2013-05-22)
1 2013-04-15 Stiftelsen Oscar Hirschs Minne Främja sådan social verksamhet som avser vård och uppfostran av barn, beredande av undervisning och utbildning företrädesvis genom lämnande av understöd därtill, eller hjälpverksamhet bland behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. Där så lämpligen kan ske må stiftelsen jämväl främja nu angivna sociala ändamål genom att på lämpligt sätt ställa bostäder till förfogande inom stiftelsens eller bolagets fastigheter Wikipedia i utbildning här
2 2013-04-01-2013-06-01 Berit Wallenbergs Stiftelse 2.000.000 Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja forskning inom arkeologi samt konstvetenskap (företrädesvis till och med 1800-talets slut). Anslag ges i första hand för forskning som berör svenskt och nordiskt material. Bidrag ges för forskning, forskningsresor, konferenser, analyser, bilder, bildrättigheter samt tryckning. Bidrag för resor och symposier ges i första hand då sökande framträder med eget föredrag eller poster. Bidrag ges ej för teknisk utrustning som t.ex. ordbehandlare, mjukvara eller kamera, ej heller beviljas bidrag för täckande av administrativa kostnader. Kräver samarbete med lärosäte eller forskningsinsitut som huvudsökande. WLM? ÖDOK?
3 4ggr/år. Vanligtvis Mars, maj, oktober samt December Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för mediaforskning Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig undervisning och forskning inom mediaområdet. Stiftelsen värnar om en fri press och ett fritt meningsutbyte. Stiftelsen ger anslag till enskilda personer, till forskningsgrupper, institutioner eller liknande. Anslagen till forskning kan avse planering eller genomförande av forsknings- och utvecklingsprojekt. här (avslagen) och här (avslagen) och här
2 2013-05-01, 2013-11-01 Familjen Erling-Perssons stiftelse Stiftelsens ändamål är att; främja vetenskaplig forskning, lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning, främja vård och uppfostran av barn. Wikipedia i utbildning?
2 2014-02-03, 2014-04-01, 2014-09-01, 2014-10-01 Nordiska kulturfonden Nordiskt samarbete, kultur Upp till 500 000 danska kronor (85% upp till 100 000) Fonden kan ge stöd åt projekt där minst tre nordiska länder (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige eller Färöarna, Grönland och Åland) medverkar. Det kan vara som deltagare eller arrangörer eller som tema. Utöver de tre nordiska samarbetspartnerna kan projektet samarbeta med partner i och utanför Norden, och ett projekt kan genomföras i och utanför Norden. Både amatörer och professionella utövare kan ansöka om bidrag. Ny version av årsboken? Samarbete med samiska Wikipedia? Gemensamt projekt om kultur med översättningar etc. nu när WMFI kommit igång?
2 2014-02-03 Kulturbryggan Startstöd/Genomförandestöd 100000kr/1000000kr Kulturbryggan ska främja förnyelse och utveckling inom kulturområdet. Det innefattar dels att främja kulturell verksamhet som bygger på nya uttryck, teorier eller metoder, dels att främja nya verksamhets- och finansieringsformer inom kulturområdet. Wikibussen? här
2 (Fanns även som prio 1) KK-stiftelsen Ger stöd för kunskaps- och kompetensutbyte mellan näringsliv, universitet, högskolor och institut forskning inom särskilda profilområden vid de nya universiteten och högskolorna att främja informationsteknologi Wikipedia i utbildning? Översättning 2014 (beroende på storlek)?
2 Deadline den 15e varje månad Kulturskjutsen Startstöd 20014kr Umepedia här (beviljat 2013-03-27)
3 2013-03-31 FoU-anslag från Richertska stiftelsen 150 000 - 300 000 Stipendier från J. Gust. Richert stiftelse delas årligen ut för att främja forskning, undervisning och utbildning inom områdena miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik. J. Gust. Richert grundade 1897 Vattenbyggnadsbyrån som idag är en del av Sweco-koncernen. Umepedia?
3 2013-04-05, 2013-08-26, 2013-10-07 Idéer för livet Idéer för Livet bidrar till exempel med stöd för material, information, marknadsföring och ungdomsledarutbildning, unga ledare. Vi finansierar inte fasta periodiska kostnader såsom hyra och löner. Idéer för Livet stödjer hellre flera mindre projekt än några få stora. Vi stödjer projekt som gör att barn och ungdomar på ett lekfullt sätt upptäcker sina egna förmågor och på så vis stärker sin självkänsla.
3 2013-04-07 Leonard och Ida Westmans fond 6 000 Ur Leonard och Ida Westmans fond lämnas för år 2013 ett bidrag på 6.000 kr för vetenskapliga undersökningar av Östergötlands fornlämningar samt av minnesmärken från senare tid av kulturhistoriskt intresse. Ansökningar med ref nr 59/13 skickas till: styrelsen för Östergötlands museum, Box 232, 581 02 Linköping. WLM! här (skickat 2013-04-02)
1 2013-04-08 Mats Klebergs Stiftelse Att lämna bidrag för undervisning eller utbildning WIU!
1 2014-01-07 Riksantikvarieämbetet ~100 000 Främja ett levande kulturarv som bevaras används och utvecklas. WLM här
2 Stiftelsen Leif Jonsons Minnesfond spridande av kunskap Stiftelsens ändamål skall vara att befrämja studier samt inhämtande och spridande av kunskapFör att uppnå målet skall stiftelsen utdela stipendier som medverkar till:- spridande och inhämtande av kunskap, främst inom ämnena ekonomisk historia, filosofi och teknisk fysik,- oppinionsbildning på saklig grund, med liberal och icke - religiös inriktning.Stipendier må även utdelas till personer/institutioner som inte faller inom ovan angivna gränser under förutsättning att de bedöms lämpliga av minst två styrelsemedlemmar som har god kännedom om Leif Jonsons värderingar.
1 Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek arkiv Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (nedan nämnd institutionen) har i uppgift att samla, vårda och förteckna dels ur arkivsynpunkt väsentliga protokoll och andra handlingar från de svenska arbetarorganisationerna, dels litteratur och annat material om arbetarrörelsens historia och idéutveckling. Institutionen skall samarbeta med Riksarkivet, Kungl. biblioteket och andra berörda institutioner samt i sin verksamhet eftersträva att underlätta den forskande och studerande allmänhetens möjligheter att ta del av institutionernas material. GLAM?
3 Stiftelsen Svea Bredals fond för biblioteksforskning vid Göteborgs stadsbibliotek biblioteksforskning Bidrag till biblioteksforskning som bedrivs i form av vetenskaplig undersökning och analys av bibliotekens verksamhet och funktioner. GLAM?
2 Stiftelsen Ross Institute Sweden utbildningsprogram Stiftelsens ändamål, som uteslutande skall vara välgörande, utbildningsrelaterade, litterära och vetenskapliga, är att inrätta och driva utbildningsprogram för barn och för lärares yrkesmässiga utveckling, att främja pedagogisk forskning över hela världen och att utveckla, implementera och sprida nydanande läroplaner, pedagogiska metoder, teorier samt best practices inom utbildning. Wikipedia i utbildning? Ross Institute driver Tensta Gymnasium!
1 Stiftelsen Riksarkivarie Åke Kromnows jubileumsfond arkiv Fondens ändamål är att genom ekonomiska bidrag stödja svenskt arkivväsen i vidaste mening, svensk folkminnesvård och humanistisk forskning med anknytning till svenska arkiv och museer. GLAM?
1 Löpande Postkodlotteriets kulturstiftelse För icke vinstdrivande organisationer som är verksamma inom Kulturstiftelsens huvudområde finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för tidsbegränsade projekt. WLM eller WLPA
3 2014-03-31 Stiftelsen Bengt Lundquist minne Skrivstuga med ungdomar om kemi, kanske på kemins dag?
3 2013-10-01 Centralförbundet för Socialt arbete wikimini?
2 2013-10-01 - 2014-01-15 Stiftelsen Längmanska Kulturfonden 15000-40000 Fonden skall främja: 1) humanistiska vetenskaper – inbegripet teologi och juridik 2) naturvetenskaper – inbegripet medicin 3) konst och litteratur – inbegripet musik, dans, film m m 4) folkbildningsverksamhet
2 2014-05-20 Wahlgrenska stiftelsen 75 000 Stiftelsens ändamål är att på allmännyttigt sätt stödja mediautveckling. Därvid har stiftelsen att utgiva bidrag för mediaforskning till institutioner, andra juridiska personer och fysiska personer. här (skickat 2013-05-21)
2 2013-05-15 Ulf Lundahls minnesfond syfte att främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning. Dessutom utger minnesfonden bidrag för undervisning och utbildning. Wikimini? här (skickat 2013-05-07)
1 löpande Olle Engkvists Stiftelse
2 löpande Kjell och Märta Beijer Stiftelse Stiftelsen stöder härutöver kulturlivet på olika områden, främst inom design och heminredning. Fortsättning ÖDOK?
2 löpande Innovativ kultur >300 000
2 2013-09-23 Ungdomsstyrelsen Engagemangsguide. Bidrag kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet eller till enstaka evenemang och produktioner. Totalt delas 9 miljoner ut Ideella ungdomsorganisationer som vill arbeta med att guida ungdomar. Ideella organisationer som vill arbeta med att guida flickor och kvinnor. Vi prioriterar projekt som arbetar med engagemangsguider i bostadsområden där inte så många är med i föreningar. Vi prioriterar också projekt där organisationen samverkar lokalt med andra föreningar för att locka fler deltagare till föreningslivet.
1 löpande Stichting af Jochnick Foundation Totalt delas ca 25 miljoner per år ut The Foundation's objective is to assist 100 000 children with education over a period of ten years to ensure their survival, security and progress. Wikimini
2 2013-09-17 KB Ca 4 miljoner delades ut 2013
2 2013-09-02 (och 2014-02) Nordisk kulturfond Kräver samsökan med två andra nordiska länder. Nordisk utökning av ÖDOK? WLM 2014 i norden?
3 olika SIDA [7] olika 30%? * Demokrati och mänskliga rättigheter
 • Miljö och klimat
 • Jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen
 • Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
 • Ekonomisk utveckling
 • Kunskap, hälsa och social utveckling
 • Hållbar utveckling
 • Fred och säkerhet
* WMFs global south
 • projekt med invandare här i Sverige, att skapa information i deras modersmål

I dagsläget uppfyller vi inte deras absoluta krav om att "Ha genom partnerorganisation bedrivit långsiktigt utvecklingssamarbete i minst fem år i utvecklingsländer."

1 2014-09-30 Projektbidrag från Lars Salvius-föreningen 25000-100000 Bidragen är avsedda att användas för projektverksamhet som är av värde för utgivning och spridning av vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur. Projekt ska i vid mening främja den vetenskapliga eller populärvetenskapliga kommunikationsprocessen, till exempel genom att utveckla metoder och redskap, utbilda i kommunikativa färdigheter eller sammanföra utgivare, forskare och allmänhet. Wikipedian in Academy! här
2 löpande Open Institue 1. The project software will be open source and freely available 2. All data and content will be freely licensed and available Många möjligheter, kanske användargränssnitt till ÖDOK?
2 2014 Helgostipendier "till främjande av den svenska byggnadskonstens utveckling". Stipendier delas årligen ut för utbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt inom arkitekturens område. WLM
2 2014-02-15 Gotlandsfonden Fondens avkastning skall användas för att främja det gotländska kulturarvet, särskilt vård av natur- och kulturminnen, dokumentation, tillvaratagande av folktradition, insamling och bearbetning samt publicering. WLM här
3 2013-12-03 Kulturrådet Bidrag till internationella nätverk Wikimania?
1 Löpande Sparbanksstiftelsen Tjustbygden "Verkar för en positiv utveckling av Västerviks kommun." "Stöd kan också ges till projekt som syftar till att bevara och utveckla kulturarvet." WLM här
2018-01-25 Swedish Institute, Creative Force
 • Seed Funding: up to SEK 100,000 for an initiative which you must complete within 12 months.
 • Collaborative Projects: up to SEK 500,000 per 12-month period. A project may last 24 months at most (in other words, you can apply for max. SEK 1 million).
2018-02-16 Nordic Co-operation Support to projects in the Baltic Sea Region and Northwest Russia

Externa länkar