Projekt:Verktyg för partnerskap 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
Identifiera dataset över kulturarvsinstitutioner Se projektportalen för FindingGLAMs på Meta för detaljer.
Matcha data om GLAM-institutioner på Wikidata Se projektportalen för FindingGLAMs på Meta för detaljer.
Delta i referensgrupp om SDC-uppladdningarna Exakt plan för hur referensgruppen kommer att se ut är ännu inte spikat. Tycker du att detta kan vara intressant att delta i så skicka ett email så håller vi dig uppdaterad.
Organisera skrivtävlingar på Wikipedia om GLAMs Tävlingarna bör ske på olika språkversioner av, eller i nära samarbete med, volontärer som är experter på den aktuella gemenskapen.
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med john.andersson(at)wikimedia.seKort projektbeskrivning

Detta är fortsättningen av projektet Verktyg för partnerskap 2019 – Blueprinting. Projektet startar i juli 2020 och kommer att fortsätta att förbereda sig för hubben. Aktiveringen av hubben försenades på grund av Covid-19 och dess effekt på WMF:s insamling av donationer.

2020: Projektet kommer att fokusera på att bygga kapacitet i rörelsen gällande innehållsdonationer av hög kvalitet från donationer där WMSE kommer att illustrera möjligheterna med Structured Data on Commons (SDC) och agera som mentor för personer som vill arbeta med SDC, vilket resulterar i att 250 000 nya uttalanden läggs till. Detta arbete kommer att hjälpa oss med att uppdatera vårt tekniska inriktning senast den 31 mars 2021 samt att publicera en rapport om bästa praxis för batchuppladdningar på Meta den 30 juni 2021.

Vi kommer också att hjälpa kulturarvsinstitutioner att gå mot Open Access och kommer att utveckla ett verktygslåda för att de ska kunna implementera open access-policies i realiteten. Vi kommer att arbeta med lokala partners för att organisera workshops i 5 länder, med minst 50 deltagande institutioner.

Därtill kommer projektet att möjliggöra för föreningen att utöka arbetet med insamling av medel, vilket inkluderar både projektansökningar men också att genomföra en första face2face-insamlingskampanj.

Tidplan

Datum Aktivitet Kommentar Phabricator

WMSE-Tools-for-Partnerships-2020

Juli-augusti 2020 Planera inledande insamlingskampanj En Face2Face-insamlingskampanj (F2F) kommer att genomföras under året. En hel del förändringar behöver ske i organisationen för att kunna genomföra detta. För detaljerad tidplan för insamlingskampanjen, se här. T260495
Juli 2020-juni 2021 Svara på offentliga konsultationer i Sverige och EU Svara på de olika offentliga konsultationer från svenska myndigheter och från Europeiska kommissionen som är relevanta för innehållssamarbete. T.ex. om upphovsrätt, digitaliseringsstrategier, öppenhet och insyn i samhället, val av FLOSS för offentlig sektor etc. T261000
Juli-december 2020 Stöd framtagandet av statistikverktyg för GLAM-institutioner Samarbete med WMIL i externfinansierat projekt om prototyparbete för statistikverktyg. Förhoppning är att, om intresse finns, koordinera detta och bygga vidare på verktyget Cassandra som WMCH har utvecklat. WMSE stödjer med expertis motsvarande 1 arbetsdag/vecka. T260507
Augusti-oktober 2020 Finn stöd och vidareutveckla vår planerade tekniska inriktning 2021-2022 Uppdatera den tekniska inriktning som togs fram under Projekt:Verktyg för partnerskap 2019 – Blueprinting. Kommunicera den till centrala aktörer i rörelsen för feedback. Efter anpassningar och justeringar sprid den vitt och brett för ytterligare feedback och för att få stöd för inriktningen. T261533
August-december 2020 Tekniska planer för GLAM-verktyg Ta fram detaljerade tekniska planer för GLAM-verktyg som vi kan bygga i framtiden. Dessa utvecklas i form av externa ansökningar så att om WMF inte kan finansiera hubben under 2021 kan dessa ligga som grund för projektansökningar till andra finansiärer. Om hubben blir verklighet kan dessa planer ligga som grund för arbetet som sker de kommande åren. Planerna som utvecklas kommer att presenteras för Wikimediagemenskapen och andra stakeholders för feedback och diskussion.

Exempel inkluderar: crowdsourcing av historiska kartor (d.v.s. Wikimaps); förbättring av metadata genom crowdsourcing (specifikt riktat mot minoriteter); sammanlänkning av auktoriteter via Wikidata; Wikibase för GLAM-institutioner; AI-träningsmaterial genom crowdsourcing; korrekturläsning av dokument utanför Wikisource (UNESCO Archives som exempel på metadata för bildsamlingar); massuppladdning av lexikala resurser.

T260506
August 2020-juni 2021 Kommunicera om hubben Dela det material som tas fram på Meta och bjud aktivt in till feedback på det för att tydliggöra vad vi ser för möjligheter runt den tematiska hubben. Utveckla material och tankar baserat på feedbacken. T261612
August-december 2020 Förbereda deltagande i COST-nätverk Identifiera och delta i olika COST-nätverk för att engagera fler grupper i fri kunskap. Bidra med information till LODEPA-nätverket. T260494
August-december 2020 Stöd implementering av IIIF på Wikimedia projekten Ett IIIF API för Wikimediaprojekten har potential att skapa ytterligare intresse och värde runt partnerskap runt innehåll. WMF arbetar aktivt på det och vi ger stöd runt behoven hos olika partners och vilka värden det kan skapa för rörelsen och olika digitaliseringsinsatser i samhället. T261621
August-december 2020 Konceptutveckla en accelerator för startups i GLAM-sektorn I samarbete med WMDE utveckla ett koncept för en accelerator för startups i GLAM-sektorn. WMDE har uttryckt intresse av att finansiera delar av utvecklingen men detaljerna är ännu oklara. T261637
September-december 2020 Fortsätt förberedelser inför expansion Avsluta det HR-arbete, förbättrad dokumentation m.m. som påbörjades under Projekt:Verktyg för partnerskap 2019 – Blueprinting. T260508
September-december 2020 Genomföra inledande insamlingskampanj Inledande tester och utvärdering av en Face2Face-insamlingskampanj (F2F). 4 värvare anställs och testar manus, platser m.m. Speciell hänsyn och anpassning tas p.g.a. Covid-19. Om kampanjen är framgångsrik kommer den att skalas upp under 2021 (tidplanen revideras då). För detaljerad tidplan för insamlingskampanjen, se här. T260509
September-december Ta fram en uppladdningsplan Minst 250,000 förbättringar av strukturerad data ska ske på Wikimedia Commons (SDC). Tre områden har identifierats inledningsvis: (1) biblioteksdata kopplat till Wikisource-uppladdningar, (2) kompletterande data/omstrukturering av data kopplade till tidigare uppladdningar WMSE genomfört, (3) överföring av data kopplat till WLM till Wikidata för att den uppdaterade Wikimedia Commons-appen skall kunna användas för tävlingen (till viss del en fortsättning av arbetet som skedde i projektet KÖK). T260651
September-december Organisera en referensgrupp inför SDC-uppladdningarna För att kunna genomföra uppladdningarna av SDC på bästa sätt organiseras en referensgrupp som har möjlighet att uttala sig om inriktning och avgränsning. Övrig gemenskap informeras självklart öppet och transparent hela tiden löpande. Referensgruppen organiseras som ett komplement för att säkerställa att kunniga volontärer och andra stakeholders har sett våra planer och uttalar sig innan vi kör igång.
November 2020-april 2021 Genomföra uppladdningar En inledande uppladdning måste ha skett under slutet på 2020 för att öka intresset för projektet. Uppladdningarna måste kommuniceras och diskuteras brett och sedan dokumenteras.
November-december 2020 Ta fram en plan för utbytesverksamhet mellan Wikimediaföreningar T259993
November-december 2020 Plan för hur kunskapsinsamling från intressenter sker För att ta fram mjukvara och metodik av högsta klass behöver olika intressenter komma på tal och kunna styra/påverka//informera arbetet. Detta kan ske genom att bygga upp nätverk, strukturerade referensgrupper eller liknande. Olika modeller för detta kommer att sammanställas och presenteras med en SWOT-analys.
November-december 2020 Skrivtävlingar på Wikipedia om GLAMs Genomföra skrivtävlingar på olika språkversioner av Wikipedia om GLAMs (tänk veckans tävling). Varje månad på ny språkversion. Vi vill se institutionerna beskrivna på olika språk och uppdaterad info. Vinner pris på WMF:s shop + diplom. Vi lyfter på tävlingsbidrag på grund vår ambition att mer aktivt stödja rörelsen runt "content partnerships " där GLAMs är centrala på olika sätt. Viktigt att engagera lokala volontärer som gillar att göra tävlingar och be dem att översätta och agera som organisatör av tävlingen på deras språkversion. T261540
November 2020-februari 2021 Ta fram en plan för praktikanters (inkl. GSoC, Outreachy m.m.) och volontärers deltagande i den tekniska utvecklingen
November 2020-februari 2021 Ta fram en plan för praktikanters arbete inom övrig hubb-verksamhet Identifiera lämpliga ämnesområden och samarbetspartners. Ex. Erasmussamarbeten.
September 2020-februari 2021 Utveckla samarbetsformer för mjukvarubyggande Ta fram en plan för hur vi på lång sikt kan arbeta tillsammans med Wikimedia Foundation, Wikimedia Deutschland och andra aktörer som bygger mjukvara inom Wikimediarörelsen
November 2020-februari 2021 Ta fram verktygslåda för att öppna upp GLAM-institutioner En verktygslåda (toolkit) utvecklas för de GLAM-institutioner som blivit inspirerade av OpenGLAM Declaration och som vill omsätta det i praktiken med nya öppenhetspolicies och metoder.
November 2020-februari 2021 Eventplan för OpenGLAM-eventen Planera in 5 stycken workshops i samarbete med lokala organisationer i 5 länder med 50 deltagande institutioner. En geografisk spridning är viktigt.
December 2020-juni 2021 Workshops för GLAM-institutioner Genomföra minst 5 stycken workshops fysiskt eller digitalt mot olika nationella institutioner.
Januari-juni 2021 Mer data om GLAM-institutioner Fortsatt uppladdning av dataset om GLAM-institutioner till Wikidata. Detta är en direkt fortsättning på arbetet som startade under projektet FindingGLAMs 2018. Evenemang med den svenska delegationen på UNESCO med inriktning på delegationerna från Afrika och Mellanöstern kan komma att genomföras, detta är beroende på hur situationen med Covid-19 utvecklas globalt.
Mars-juni 2021 Portal om SDC på Meta De olika uppladdningar som skett beskrivs på Meta för att underlätta för andra att genomföra liknande initiativ med strukturerad data.
Mars-juni 2021 Insamlingskampanj F2F Baserat på erfarenheterna under 2020 skalas insamlingskampanjen upp. Utöver fler värvare (om mängden insamlade medel varit stor nog) kommer vi att titta på hur insamling kan ske i samarbete med olika externa partners (ex. genomföra kampanjen på en GLAM-institution), hur den kan ledas/genomföras av lokala volontärgrupper på olika platser i landet, samt hur den kan koordineras med WMF:s bannerkampanj på Wikipedia och hur de två insamlingskampanjerna påverkar varandra.

Om den inledande kampanjen under 2020 inte varit framgångsrik kommer vi att försöka fortsätta experimentera i mer begränsad omfattning och bygga vidare på det första årets erfarenheter.


Samarbetspartners

 • Wikimedia Foundation

Se även

Projektdata

Projekt nr. 206102 Ansvarig John
Projektstart 2020-07-01 Projektslut 2021-06-30
Finansiär Budget
Wikimedia Foundation 1,439,702 
FDC 78,614
Interna mål   Externa mål
 • T.1.1 - Berika projekten med 3/25 nya resurser.
 • T.2.1 - 50/50 organisationer tar del av information om fria licenser.
 • T.2.2a - Deltagande på/anordnande av minst 5/10 nya evenemang.
 • T.2.2b - 50/10 nya direktkontakter med innehållsägare och org.
 • M.2a - Delta på 5/5 int. Wikimedia-evenemang.
 • M.3.1a - Sprid finansiering.
 • M.3.1b - 100% fler medlemmar (800/904 stycken).
 • M.3.2 - Överlappande kompetenser ökas.  
 • 250 000 uppdateringar av Structured Data on Commons (SDC).
 • Portal på Meta som beskriver SDC-arbetet och sänker tröskeln för volontärer.
 • 5 workshops i 5 länder (eller digitalt mot målgrupper i länderna) med 50 deltagande institutioner med fokus på hur Open GLAM Declaration kan omsättas i praktiken. 
Lägesrapport: 
Uppdaterad senast 2020-11-18 STATUS Button Icon GreenForest.svg
Utförda aktiviteter Måluppfyllnad
 • Planering av tester av prototypversion av Cassandra (ett statistikverktyg för GLAM-institutioner) har initierats och 3 svenska GLAM-institutioner har anmält intresse.
 • Deltagande i ett COST-nätverk har planerats.
 • Paus och omplanering av arbetet med Face2Face-insamlingen p.g.a. nya nationella rekommendationer om Covid-19.
Viktigt nästa månad Öppna huvudsakliga problem
 • Avrapportera/skriv White Paper för Verktyg för partnerskap 2019
 • Sluför revideringen av produktutvecklingsplanen för den eventuella/framtida hubben
 • Ge kompletterande svar till Vinnova om den ansökan till dem vi gjorde tillsammans med SMVK och Re:Orient
 • Planera test av Cassandra med deltagande från svenska GLAM-partners
 • Skicka in ansökan till att bli en del av LODEPA-nätverket
 • Fortsätta diskussioner med WMDE om en accelerator i Sverige.
 • Genomföra åtgärder för att öka intäkterna genom insamlingsarbetet
Aktuell kostnad Dragna erfarenheter
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020.
Kommentar från verksamhetschefen